C. Särskilda regler för personligt svar

Tjänster som avser direktsamtal mellan operatör och kund, så kallat personligt svar*

Företaget: Den som med teleoperatör, eller WyWallet, ingått avtal om att bedriva rubricerad verksamhet.
Operatör: Telefonist, anställd eller verksam hos företaget.
Kund: Uppringande.

1. Kund skall inom 10 sekunder informeras om tillämpad taxa genom talsvarsutrustning, operatör eller på annat sätt, jfr punkt B.1.

2. Direkta samtal mellan operatör och kund får inte förekomma om syftet med samtalet kan antas vara att bereda kunden sexuell stimulans.

3. Det är inte tillåtet att i tjänsten som operatör avslöja sin adress eller telefonnummer. Ej heller är det tillåtet att lämna uppgifter som är ägnade att identifiera arbetskamrat.

4. Det är inte tillåtet för operatör eller annan hos företaget verksam att på något sätt ta kontakt med, låta sig kontaktas av eller träffa kund.

5. Den som tjänstgör som operatör måste ha fyllt 18 år.

6. Marknadsföringen av rubricerad tjänst skall tydligt ange att samtalet sker med en operatör.

7. Om operatör misstänker att kund inte är behörig användare av telefonabonnemanget skall samtalet omedelbart avbrytas.

8. Vad som ovan beskrivs i punkterna C.1-7 skall gälla även vid användning av betalteletjänst för indirekt förmedling av tjänster.

9. Punkterna C.3-5 gäller ej yrkesmässig rådgivning, jfr punkterna A.9 och B.5.

* Dessa regler gäller oavsett om tjänsten marknadsförs under något annat namn t ex chatline, chatbox eller liknande. Reglerna gäller även för betalteletjänster som s k "SMS-chat", WAP-GPRS-chat eller liknande.