E. Särskilda regler för "one-to-one" tjänster

Tjänster som avser möjlighet till direktsamtal mellan två kunder, så kallade "one-to-one"-tjänster. Reglerna gäller även betalsamtal som sammankopplas med frisamtal eller andra telefonnummer. *

Företaget: Den som med teleoperatör, eller WyWallet, ingått avtal om att bedriva rubricerad verksamhet.
Operatör: Telefonist, anställd eller verksam hos företaget.
Kund: Uppringande.

1. Kund skall inom 10 sekunder informeras om tillämpad taxa, jfr punkt B.1.

2. Linje som utnyttjas för "one-to-one"-tjänst skall övervakas av en operatör, som har till uppgift att tillse efterlevnaden av de nedan under punkterna 4-7 angivna reglerna. Kund på betalsamtalslinje, eller linje som kopplas samman med betalsamtalslinje, skall omgående informeras om att övervakning av samtal på tjänsten sker.

3. Den som tjänstgör som operatör måste ha fyllt 18 år.

4. Underåriga (personer under 18 år) får varken direkt eller genom sammankoppling utnyttja "one-to-one"-tjänster.

5. Om det kan misstänkas att kund inte är behörig användare av telefonabonnemanget, eller inte uppfyller bestämmelsen i punkt 4 ovan, skall samtalet omedelbart avbrytas.

6. Samtal som kan antas ha till syfte att bereda någon av de samtalande sexuell stimulans får inte förekomma.

7. Sådan information får inte förekomma som är ägnad att främja sexuella förbindelser mot ersättning (koppleri).

8. Vad som ovan föreskrivs i punkterna E.1-7 skall gälla även vid användning av betalsamtal för indirekt förmedling av tjänster.

* Dessa regler gäller oavsett om tjänsten marknadsförs under något annat namn t ex "one-to-one", "one+one", "prata direkt" eller liknande. Reglerna gäller även för betalteletjänster som s k "SMS-chat", WAP-GPRS-chat eller liknande.