D. Särskilda regler för konferenslinje

Tjänster som avser direktsamtal, där fler än två kunder kan delta, så kallad konferenslinje*

Företaget: Den som med teleoperatör, eller WyWallet, ingått avtal om att bedriva rubricerad verksamhet.
Operatör: Telefonist, anställd eller verksam hos företaget
Kund: Uppringande

1. Kund skall inom 10 sekunder informeras om tillämpad taxa genom talsvars- utrustning, operatör eller på annat sätt, jfr punkt B.1.

2. Samtal som kan antas ha till syfte att bereda någon av de samtalande sexuell stimulans får inte förekomma.

3. Konferenslinje skall övervakas av en operatör. Kund skall omgående informeras om att övervakning av samtal på tjänsten sker. Operatören skall alltid vara nåbar för att besvara frågor angående tjänsten.

4. Om operatören avser att delta i samtal på konferenslinje skall varje kund informeras om detta, dessutom gäller i så fall föreskrifterna i punkterna C.2-4.

5. Till operatörs uppgifter hör att tillse att ingenting förekommer på tjänsten som strider mot svensk lag eller mot ERB:s etiska regler.

6. Det är inte tillåtet för operatör eller annan hos företaget verksam att på något sätt ta kontakt med, låta sig kontaktas av eller träffa kund.

7. Den som tjänstgör som operatör måste ha fyllt 18 år.

8. Om operatör misstänker att kund inte är behörig användare av telefonabonnemanget skall samtalet omedelbart avbrytas.

9. Om två kunder sammankopplas till ett enskilt samtal skall även reglerna i avsnitt E. tillämpas för detta samtal.

10. Vad som ovan föreskrivs i punkterna D.1-9 skall gälla även vid användning av betalsamtal för indirekt förmedling av tjänster.

* Dessa regler gäller oavsett om tjänsten marknadsförs under något annat namn t ex chatline, chatbox eller liknande. Reglerna gäller även för betalteletjänster som s k "SMS-chat", WAP-GPRS-chat eller liknande.