B. Anvisningar för innehållet på betalteletjänster

1. Uppgift om tillämpad taxa

a. Vid varje betalsamtal som kan pågå längre än två minuter eller som kan kosta mer än 20 kronor ska kund inom 10 sekunder informeras om tillämpad taxa genom talsvarsutrustning, operatör eller på annat sätt.

b. Vid s k pris per samtal (se A.1.e) ska, till skillnad mot vad som anges i B.1.a, den totala kostnaden för samtalet uppges.

c. Vid mobila betalteletjänster ska principerna för beräkningen av den totala kostnaden för nyttjande av tjänsten anges oavsett antalet sända eller mottagna meddelanden. Varje gång en användare debiteras för en mobil betalteletjänst som kan kosta mer än 10 kronor ska ett SMS-meddelande omedelbart skickas till användaren. Detta meddelande ska innehålla information om tjänsten samt debiterat belopp.

Vid prenumerationstjänster eller chattjänster ska information om taxa och frekvens samt om hur man avbeställer tjänsten inkluderas i det första meddelandet. I varje meddelande ska det finnas uppgift om tillämpad taxa samt telefonnummer till ansvarig tjänste- eller innehållsleverantör.* Om mängden meddelanden inte är entydigt bestämd på förhand får antalet meddelanden ej överstiga tio innan kunden återigen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden. Avbeställning av prenumerationstjänst får ej vara förenad med kostnader utöver normal trafiktaxa.

*Får inte vara utlandsnummer eller betalteletjänstnummer.

2. Onödig fördröjning av tjänst

En tjänst som erbjuds på betalteletjänst får inte onödigtvis fördröjas, försenas eller förlängas genom ovidkommande information eller på annat sätt. 

3. Tjänster av sexuell eller erotisk karaktär

a. Sådan information får inte lämnas som är ägnad att främja sexuella förbindelser mot ersättning (koppleri).

b. Underårig, varmed avses person som ej fyllt 18 år, eller annan som utger sig vara underårig, får inte förekomma i skildringar av sexuell eller erotisk karaktär.

c. Skildringar av sexuellt våld, sadism eller grymhet får inte förekomma.

d. Djur får inte förekomma i sexuella skildringar.

e. Vad som föreskrivs i punkterna B.3.a-d ska gälla även vid användning av betalteletjänst för indirekt förmedling av tjänster.

4. Kontaktannons

a. Så kallad kontaktannons som förmedlas genom betalteletjänst får inte innehålla uppgift om annonsörens namn eller andra uppgifter, t ex adress eller telefonnummer, som kan vara ägnade att identifiera annonsören.

b. På kontaktannonstjänst som innehåller annons av erotisk eller sexuell karaktär, eller om en kontaktannonstjänst marknadsförs i ett sammanhang som ger anledning anta att sådana kontaktannonser förekommer på tjänsten (t ex i en tidskrift av pornografisk natur), får person under 18 år, eller person som uppger sig vara under 18 år, inte förekomma. 

5. Yrkesmässig rådgivning

Tjänster som antyder att yrkesmässig rådgivning ska lämnas måste inledas med namn och yrke avseende den/de personer som ska ge råden.

6. Tävlingar

a. Tävlingar med användning av betalteletjänst ska genomföras i enlighet med vad som angivits i marknadsföringen.

b. Resultatet ska presenteras på ett sådant sätt att tävlingsdeltagarna lätt kan ta del av detsamma. Det räcker inte att bara meddela vinnarna. Upplysning ska ges om var och när namnen på pristagarna kommer att offentliggöras.

c. Priserna ska sändas till vinnarna inom 21 dagar efter avslutad tävling, eller inom 21 dagar efter det att vinnare utsetts.