Regler

Etiska Rådet för Betalteletjänster, som fr o m 1 januari 2022 har uppgått i Telekområdgivarnas verksamhet, har utarbetat etiska regler och gett ut i tryck vid flera tillfällen. De första reglerna återfanns i Cirkulär år 1992 men allt eftersom antalet anvisningar växte så samlades de i en regelsamling under namnet Etiska regler. Den senaste utgåvan är daterad den 27 augusti 2014.

De etiska reglerna omfattar tjänster vilkas innehåll görs tillgängligt via de av Post- och telestyrelsen tilldelade numren ur nummerserierna 099, 0900, 0939 samt 0944. De etiska reglerna omfattar även de s k premium-SMS-tjänsterna som innebär att separat avgift tas ut för en tjänsts innehåll.

Reglerna är uppdelade så att man under punkten A finner regler för marknadsföring av betalteletjänster och under punkterna B-F följer regler rörande innehållet i olika typer av tjänster. Man kan även ladda ned reglerna i pdf-format. De finns även i en engelsk version.

Sedan den 1 oktober 2010 utövar ERB, numera Telekområdgivarna, också tillsyn över det regelverk, Code of Conduct, som branschorganet MORGAN utarbetat i samarbete med teleoperatörerna och Telekområdgivarna. Reglerna kan laddas ned i pdf-format, både i en svensk och en engelsk version