Otillåtna villkor

Avtalsvillkor som en fiberleverantör tillämpar ska vara skäliga mot dig som konsument.

Vad är ett otillåtet villkor?

Avtalsvillkor som kan vara oskäliga (otillåtna) mot dig som konsument och därför kan förbjudas, ändras eller bortses ifrån, kan till exempel vara:

 • Avtalsvillkor som avviker från tvingande lagstiftning, till exempel konsumenttjänstlagen.
 • Avtalsvillkor som avviker från lagstiftning som inte är tvingande, men är obalanserade till din nackdel som konsument 
 • Avtalsvillkor som är vilseledande eller otydligt formulerade.
 • Om leverantören har ett avtalsvillkor som innebär att du ska betala mer för tjänsten än det pris som anges i avtalet så gäller inte detta, såvida du inte uttryckligen har godkänt villkoret. Du har då rätt att få tillbaka det som har betalats.

 

Exempel från Marknadsdomstolen (numera Patent- och marknadsdomstolen)

Avtalsvillkor som är oskäliga mot konsumenter får förbjudas av Patent- och marknadsdomstolen. I domar har bland annat följande villkor tidigare bedömts som oskäliga:

 • Krav på skriftlig uppsägning av avtal.
 • Begränsning av rätten till skadestånd.
 • Krav från företaget att muntliga löften skrivs in i avtalet för att vara giltiga.
 • Rätt att höja priset om mervärdesskatten (momsen) höjs, skatt eller annan avgift införs efter avtalets ingående.
 • Reservation för framtida prisändringar.

Exempel från EU

I ett EU-direktiv finns en lista med avtalsvillkor som typiskt sett kan vara oskäliga. Listan är enbart vägledande. Här framgår exempelvis att ett avtalsvillkor kan anses oskäligt om det innebär att fiberleverantören:

 • Kräver oproportionerlig ersättning vid utebliven betalning.
 • Binder konsumenten vid villkor som denne inte haft verklig möjlighet att ta del av innan avtalet ingicks.     
 • Ensidigt ändrar villkoren utan att ange ett giltigt skäl som anges i avtalet.
 • Ges rätt att höja eller fastställa pris vid leveransen utan rätt för konsumenten att frånträda avtalet om priset är för högt.
 • Begränsar sin skyldighet att följa löften som representanter gett konsumenten.
 • Gör avtalet bindande för konsumenten medan fiberleverantörens prestationer är underkastade villkor som endast beror på dennes vilja, exempelvis om fristen för när fiberleverantören accepterat avtalet förlängs under lång tid.

Oklara avtalsvillkor till konsumenter

Om ett avtalsvillkor i ett standardavtal är oklart eller otydligt ska villkoret enligt lag tolkas till din fördel som konsument. Med standardavtal avses ett avtal som upprättats i förväg av företaget och som du som konsument inte har kunnat påverka.

Ansvarig myndighet

Konsumentverket är den myndighet som ska se till att avtalsvillkor mot konsumenter inte är oskäliga.