Häva avtal

Du kan ha rätt att häva avtalet vid till exempel leveransförsening eller om det är fel på tjänsten.

Förutsättningar för hävning vid fel

En förutsättning för att du ska ha rätt att häva avtalet på grund av fel utifrån vad som står i avtalet är att "syftet i huvudsak är 'förfelat' och att leverantören insett eller borde ha insett detta".

Det innebär exempelvis att felet är så allvarligt att anslutningen praktiskt taget är oanvändbar för dig. Det betyder i praktiken att anslutningen i stort sett inte har något värde för dig på grund av ett såpass dåligt eller avvikande resultat mot vad som står i avtalet. Frågan om syftet är förfelat ska bedömas utifrån din synpunkt.

Förutsättningar för hävning vid leveransförsening

Du kan även ha rätt att häva avtalet om fiberleverantören inte levererar anslutningen inom den tid som ni har avtalat och förseningen inte beror på dig. Om du anser att leveransen dragit ut på tiden bör du därför börja med att kontrollera vad som framgår av avtalsvillkoren gällande leveranstid.

Även om en leveranstid har avtalats kan leverantören ha avtalsvillkor om rätt att förlänga tiden för färdigställande, exempelvis för omständigheter utanför leverantörens kontroll. Det är leverantören som i så fall måste kunna visa att sådana omständigheter har förelegat att företaget varit befriat från skyldigheten att leverera fiber inom den avtalade tiden.

För att du som konsument ska ha rätt att häva avtalet vid en leveransförsening (dröjsmål) krävs att förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Det är du som måste förklara varför förseningen är av stor betydelse. Bedömningen av dröjsmålets betydelse utgår från konsumentens uppfattning om vilka olägenheter som dröjsmålet har medfört för den enskilde konsumenten med hänsyn till dennes förhållanden.

När är fiberleverantören i dröjsmål om tidpunkt för leverans inte har avtalats?

Om någon tid för leverans inte har avtalats uppstår en leveransförsening om anslutningen inte levereras inom den tid som är skälig - rimlig - med hänsyn särskilt till vad som är normalt. Skälig tid kan alltså variera från fall till fall. Bedömningen av vad som är skälig tid för leverans kan också påverkas av omständigheter som legat utanför leverantörens kontroll.

Enligt praxis från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har 24 månaders leveranstid eller bindningstid bedömts utgöra skälig leveranstid vid fiberanslutningar.

Om det finns starka skäl att anta att fiberanslutningen kommer att försenas och förseningen är av väsentlig betydelse för dig, kan du även ha rätt att häva avtalet innan det att avtalet löpt ut.

Hur stor del av avtalet kan jag häva?

Konsumenten har rätt att häva avtalet i dess helhet om arbetet inte har påbörjats eller företaget endast utfört en obetydlig del av arbetet då leveranstiden löpt ut, förutsatt att leveransförseningen är av väsentlig betydelse för konsumenten enligt dennes uppfattning.

Om mer än en obetydlig de av arbetet har utförts har konsumenten i regel endast rätt att häva den återstående delen av arbetet.

För att konsumenten ska ha rätt att häva avtalet även avseende redan utfört arbete och därigenom helt befrias från betalningsskyldighet med anledning av avtalet, krävs att syftet med tjänsten i huvudsak blivit förfelat på grund av dröjsmålet. Tjänsten ska alltså i stort sett ha förlorat sin mening för dig som konsument med hänsyn till det syfte för vilket du velat få den utförd. För att konsumenten ska ha rätt att häva avtalet även avseende redan utfört arbete krävs alltså att:

  • Syftet med fiberleveransen gått förlorat i och med dröjsmålet
  • Konsumenten tydliggjort vikten av att fiberanslutningen färdigställs i rätt tid och att fiberleverantören insett eller borde ha insett detta.

Betalning och ersättning

Fiberleverantören har inte rätt till betalning för den del av avtalet om fiberanslutning som hävts av konsumenten. Om du häver avtalet har fiberleverantören rätt att få tillbaka material som denne har tillhandahållit, förutsatt att det kan ske utan olägenhet eller kostnad av betydelse för dig. Om du inte kan återlämna materialet ska du i den mån det är skäligt ersätta kostnaden för det du inte kan återlämna med högst ett belopp som motsvarar materialets värde.

Avbeställning

Du som konsument har rätt att avbeställa en tjänst så länge den inte har slutförts. Vid avbeställning har företaget rätt till ersättning för utfört arbete.

  • Som utfört arbete räknas exempelvis projektering, planering och förberedelser utöver sådant arbete som syns i form av t.ex. grävning.
  • Det är även acceptabelt att ta ut en på förhand fastställd (schabloniserad) avgift. Även om en sådan avgift är avtalad krävs dock att företaget kan visa att arbete utförts, eller att det orsakats en förlust på grund av avbeställningen, som berättigar att man tar ut en avgift. Om företaget inte kan visa det har företaget inte rätt att ta ut någon avgift alls för avbeställningen.