Fel

Om du anser att det är fel på din fiberanslutning eller något i anslutning till denna bör du kontakta det företag du ingått avtal med för att klaga eller felanmäla. Om det uppstår fel på din tv- eller bredbandstjänst så ska du istället i första hand kontakta din tjänsteoperatör och inte den leverantör som installerat din fiberanslutning.

 

Fel på fiberanslutningen

Vid fel på fiberanslutningen bör du kontakta fiberleverantören för att klaga eller felanmäla. Anslutningen är exempelvis felaktig om:

 • Anslutningen inte är fackmässigt utförd (se nedan)
 • Anslutningen inte motsvarar vad som faktiskt har avtalats
 • Anslutningen inte stämmer med den information du fick av säljaren när du ingick avtalet eller som framkom vid marknadsföringen av anslutningen
 • Säljaren inte upplyst dig om viktiga egenskaper för anslutningen i förhållande till priset
 • Säljaren inte upplyst dig om andra särskilda omständigheter som hen insåg eller borde ha insett har betydelse för dig och som påverkat dig till att ingå avtalet
 • Garanti eller liknande finns och anslutningen försämras under denna tid.

Om det uppstår fel på din bredbandstjänst så bör du istället i första hand kontakta din tjänsteoperatör och inte leverantören.

Fackmässighet

Enligt lag ska näringsidkaren utföra tjänsten "fackmässigt". När man bedömer om en tjänst har utförts fackmässigt kan det framöver få större betydelse vad som blir brukligt i branschen.

För fiberanslutningar finns hittills anvisningar som Robust fiber har tagit fram, men det är inte prövat vilken juridisk betydelse dessa riktlinjer kan ha för bedömningen av en tjänsts fackmässighet.

Man brukar också säga att den som utför tjänsten har en så kallad omsorgsplikt. Det betyder att fiberleverantören ska ta till vara dina intressen och samråda med dig i den utsträckning som det behövs och är möjligt. I vissa fall kan det till och med finnas en skyldighet för näringsidkaren att avråda dig från att utföra tjänsten.

Viktigt med omgående anmälan

Det finns ingen bestämd tid som gäller för hur snabbt eller på vilket sätt ett fel ska avhjälpas, utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är dock viktigt att du så snart du upptäcker felet gör en felanmälan till fiberleverantören. Vi rekommenderar att du gör din felanmälan skriftligt och sparar en kopia eller utskrift.

Skälig tid

Vill du åberopa att anslutningen är felaktig ska du meddela fiberleverantören detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Fiberleverantören är på samma sätt skyldig att avhjälpa ett fel inom skälig tid från den dag du anmält felet till leverantören. Vad som är skäligt finns inget tydligt svar på. Post- och telestyrelsen har mer information på sin webbplats.

Kostnad för avhjälpning

Felet ska åtgärdas utan någon kostnad för dig under förutsättning att felet beror på något som fiberleverantören ansvarar för.

Dina rättigheter vid fel

Om du anser att anslutningen av fiber utförts felaktigt kan du ha rätt till flera olika påföljder: 

 • Du kan kräva att felet avhjälps (utan kostnad för dig, om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för fiberleverantören)
 • Du kan ha rätt till olika typer av ersättning vid fel på fiberanslutningen. Du kan till exempel ha rätt till prisavdrag och skadestånd för eventuella merkostnader.
 • Häva avtalet, d v s avsluta med omedelbar verkan
 • Hålla inne betalning (med belopp som krävs för att ge dig säkerhet för ditt krav).
 • Rekommendation: Vi rekommenderar att du i första hand begär anstånd med betalningen istället för att hålla inne den, det vill säga att fiberleverantören flyttar fram betalningsdatumet till dess att de utrett och besvarat din felanmälan.
 • Tänk på: För att du ska ha rätt till en eller flera av ovan nämnda påföljder krävs att du klagar inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Det finns ingen uttalad tid på vad skälig tid är men ett klagomål som görs inom två månader från att du märkt felet anses alltid ha skett inom skälig tid. Du kan inte reklamera senare än tre år efter felet uppkom, såvida det inte rör arbete på mark eller på byggnader då du har tio år på dig att felanmäla efter att uppdraget avslutades. Undantag är om det finns en garanti eller liknande i avtalet.
 • Viktigt! En annan förutsättning för att ha rätt till påföljd är att du låter fiberleverantörens försöka att åtgärda felet, exempelvis låta tekniker undersöka på plats, såvida du inte har något särskilt skäl till det. Ett sådant skäl kan exempelvis vara att samma fel helt eller delvis kvarstår efter två försök till avhjälpning.