Ersättning

Du kan ha rätt till kompensation om leverantören är försenad med fiberinstallationen eller om den har utförts på ett felaktigt sätt. Lagen skiljer mellan ersättning i form av prisavdrag och ersättning i form av skadestånd. Observera att personskada inte omfattas av reglerna nedan.

 

Prisavdrag vid fel på fiberanslutningen

Som utgångspunkt har leverantören rätt att åtgärda ett fel. Om felet inte avhjälps har du rätt till prisavdrag. Normalt sett ska detta motsvara vad det kostar dig att få felet avhjälpt. Du kan dock inte få prisavdrag för kostnader som du ändå skulle ha haft om installationen gjorts utan fel. Prisavdraget ska alltså motsvara kostnaden för det billigaste sättet för dig att avhjälpa felet.

Prisavdrag vid leveransförsening

Enligt lag har du ingen rätt till prisavdrag vid leveransförsening utan det är frivilligt för leverantören att erbjuda. För att du ska kunna få ersättning vid en försenad installation krävs därför att du kan visa att du har lidit ekonomisk skada och har rätt till skadestånd.

Skadestånd på grund av leveransförsening eller fel

Leverantören är skyldig att ersätta dig för den skada som du råkar ut för på grund av leveransförsening eller fel i fiberinstallationen, förutom då leverantören kan visa att fyra förutsättningar är uppfyllda:

  1. Förseningen eller felet beror på ett hinder
  2. Hindret ligger utanför leverantörens kontroll
  3. Hindret ska vara sådant att leverantören inte skäligen kunde förväntats ha räknat med vid avtalets ingående
  4. Leverantören ska inte skäligen kunnat undvika eller övervinna hindret.

Leverantören är alltid skyldig att ersätta dig skadan om resultatet av tjänsten avviker från vad företaget särskilt har utlovat.

Vad krävs för att du ska ha rätt till skadestånd?

Leverantören har ett långtgående ansvar för skador som uppstår på grund av fel eller försening av fiberinstallationen. Det är emellertid viktigt att påpeka att det är du som konsument som ska kunna visa på vilken ekonomisk skada du lidit på grund av felet eller förseningen. Den ersättning du anser att du har rätt till ska du också kunna styrka med exempelvis kvitton. Du är dessutom skyldig att ”begränsa din skada”, det vill säga att aktivt försöka minimera dina förluster.

För att beräkna ditt skadestånd ska din ekonomiska situation jämföras med hur den skulle varit om inte leverantören orsakat felet eller förseningen och hur den blivit. Mellanskillnaden är vad du kan få ersättning för.

Vad kan du få skadestånd för?

Leverantörens ersättningsskyldighet vid försening eller fel i installationen omfattar normalt all ekonomisk skada som du kan visa att du orsakats. En begränsning gäller dock skador som förefaller som så osedvanliga, eller osannolika, följder av avtalsbrottet att leverantören inte rimligen borde ha kunnat förutse dem.

Skadeståndsskyldigheten på grund av försening eller fel i tjänsten omfattar även ersättning för skada på egendom som tillhör dig eller någon i ditt hushåll under förutsättning att den är avsedd främst för privat bruk.

När det gäller skada som inte kan mätas i pengar är möjligheten att få ersättning mycket begränsad. Skador av rent ideell natur som obehag, olust, irritation, psykiskt lidande (”sveda och värk”) samt den tid du får lägga ner på ett reklamationsärende är ingenting du kan få ersättning för. Du kan dock självklart lämna önskemål om sådan kompensation.

Kan leverantören avtala bort sitt skadeståndsansvar?

Lagens bestämmelser är tvingande till din fördel som konsument. Detta innebär att leverantören inte kan ha avtalsvillkor som ger dig ett sämre skydd än lagen säger. Det är dock tillåtet att avtala bort ansvar för förlust i näringsverksamhet.

Skada som inte beror på leveransförsening eller fel i fiberinstallationen

Om egendom som tillhör dig eller någon i ditt hushåll skadas under installation av fiberanslutningen kan leverantören vara skyldig att ersätta dig. Dock gäller inte detta om leverantören kan visa att företaget (eller dess underleverantör) inte agerat vårdslöst. Du som konsument ska också kunna bevisa att du har drabbats av skada som inträffat under arbetet med fiberinstallationen.

Skadestånd i övriga fall

För skadeståndsskyldighet utöver de fall som nämnts ovan gäller vanligen att du som konsument behöver kunna visa att leverantören orsakat skadan genom vårdslöshet.