Avbeställning

Du har rätt att avbeställa indragningen av fiber om leveransen inte har slutförts. Detta gäller oavsett om arbetet har påbörjats eller inte. Om du avbeställer tjänsten kan du dock bli ersättningsskyldig.

Ersättning som är bestämd på förhand (schablonersättning)  

Fiberleverantören har rätt ta ut en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. Ersättningsbeloppet behöver inte vara en fast summa som ska betalas vid alla avbeställningar utan kan variera beroende på vid vilken tidpunkt avbeställningen sker. Beloppet ska stå i avtalet.

För att en sådan ersättning ska vara giltig mot dig som konsument måste den dock vara skälig. Den ska med andra ord motsvara kostnader som man normalt kan anta är rimligt för redan utfört arbete och andra  nedlagda kostnader.

Ersättning som inte är bestämd på förhand

Ersättning för redan utfört arbete

Om du avbeställer fiberanslutningen när arbetet redan har påbörjats, har fiberleverantören rätt till ersättning för den del av arbetet som har utförts och för sådant som måste slutföras trots avbeställningen.

Arbete som måste slutföras trots avbeställning kan t ex vara nedmonteringsarbete och bortforsling av material som inte kommit till användning.

Vid beräkningen av ersättningen utgår man ifrån avtalat pris. Är detta ett fast pris blir ersättningen proportionerlig och ofta med ett visst påslag. 

Ersättning för förluster

Fiberleverantören har också rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av arbetet, oavsett om tjänsten påbörjats eller inte. Sådana kostnader kan exempelvis avse material som anskaffats särskilt för utförandet av den avbeställda fiberindragningen och som leverantören inte kan använda i sin löpande verksamhet. Leverantören kan även ha rätt till ersättning för andra förluster, exempelvis om denne avstått från annat arbete eller på annat sätt anpassat sig efter din beställning.

Kostnaden ska alltså ha inneburit en reell förlust för fiberleverantören. Denne är samtidigt skyldig att begränsa sin skada, vilket i praktiken betyder att leverantören t ex har ett ansvar för att inte utföra mer arbete än nödvändigt efter din avbeställning.

Det finns undantag från leverantörens rätt att kräva ersättning vid avbeställning om avbeställningen beror på:

  • Skada eller fel på tjänsten som inte orsakats av något förhållande på din sida
  • Om du inte kan använda tjänsten på grund av författningsföreskrifter, myndighetsbeslut eller andra liknande omständigheter utanför din kontroll som konsument.

Ersättningen för förluster får inte överstiga det sammanlagda priset för den avbeställda tjänsten. Däremot kan en avbeställning i vissa fall innebära att du får betala lika mycket som om tjänsten hade utförts i sin helhet.

Underlag för avbeställningsavgift

Som utfört arbete räknas exempelvis projektering, planering och förberedelser utöver synligt arbete i form av t ex grävning. Det är även acceptabelt att ta ut en på förhand fastställd (schabloniserad) avgift. Dock krävs det - även om en schablonavgift är avtalad - att leverantören kan visa att arbete utförts, alternativt att leverantören orsakats en förlust på grund av avbeställningen, vilket ger leverantören rätt att ta ut en avgift. Om leverantören inte kan visa det har denne inte rätt att ta ut någon avgift alls för avbeställningen.