Pris enligt avtal

Om du fått ett prislöfte av en säljare som du kan bevisa så gäller det före vad som står i avtal eller prislista om det inte är uppenbart att det är en felskrivning. Om du inte kan visa löftet så gäller det som finns skrivet i avtalet. Telekområdgivarna råder dig därför alltid att se till att få muntliga löften om priset nedskrivna eller inspelade. En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om avtalat pris hittar du på denna sida.

ARN 2015-03191 - Otydlig prisgaranti  gav konsumenten rätt till ersättning

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument hade i sitt avtal med operatören fått en prisgaranti som innebar att operatören garanterade lägsta pris på jämförbara abonnemang och ersatte mellanskillnaden om konsumenten hittade ett billigare erbjudande om abonnemang hos någon annan operatör. När konsumenten hittade ett billigare erbjudande om hemtelefoni genom mobilnätet, och åberopade prisgarantin, nekade operatören detta med hänvisning till att prisgarantin endast gällde fast telefoni och därför inte omfattade det mobila nätet.

Frågan var därför vad prisgarantin omfattade? ARN menade att tvisten rörde ett abonnemang om hemtelefoni och att det inte framgick av prisgarantin att denna inte omfattade det mobila nätet. Denna oklarhet fick operatören, enligt ARN, ta ansvar för och konsumenten ansågs ha rätt till ersättning för mellanskillnaden.

ARN 2014-09174 – Konsumenten ska kunna bevisa muntliga löften

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick avtal om ett tv-abonnemang i en butik. Konsumenten fick vid avtalstillfället en surfplatta som skulle ingå kostnadsfritt. När konsumenten fick första fakturan upptäckte han att en förhöjd avgift tillkom för surfplattan. Enligt operatören hade konsumenten ingått ett avtal med surfplattan som tilläggstjänst och operatören menade att konsumenten fick information om priset för surfplattan när avtalet ingicks.

Tvisten gällde vad som avtalats och nämnden anförde att konsumenten skulle bevisa att det var avtalat att surfplattan ingick kostnadsfritt. Eftersom konsumenten inte hade några andra bevis än sin egen uppgift om detta, och då det inte stämde överens med det skriftliga avtalet där det framgick att en kostnad tillkommer för surfplattan, fick konsumenten inte rätt.

ARN 2014-05192 – Konsumenten måste bevisa muntliga löften

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick avtal i butik om mobilt bredband. Konsumenten fick löfte om att han skulle kunna surfa utan begränsningar precis som med sin tidigare operatör. När konsumenten efter fem dagar inte längre kunde surfa klagade han och ville ångra avtalet. Konsumenten menade att han också fick betala mer än vad som avtalats.

Återförsäljaren menade att information om garanti och öppet köp lämnats i samband med köpet. Av villkoren för öppet köp följde att förpackningen inte fick brytas. Tjänsten slutade fungera för att konsumenten använt den avtalade datamängden.

ARN anförde att parterna hade olika uppfattning om vad som avtalats. Nämnden ansåg det utrett att konsumenten ingått avtal med bindningstid och begränsad datatrafik. I avtalet framgick abonnemangsavgiften och att det tillkommer ytterligare avgifter i form av månadskostnad för modem och faktureringsavgift. Konsumenten kunde inte visa att något annat avtalats än vad som stod i avtalet.

ARN 2013-09935 – Krav på tydliga avtal

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument köpte en mobiltelefon i en butik med månadsavgift 99 kr/mån, men debiterades 369:-/mån. Konsumenten ville ha återbetalning för den summa som översteg det avtalade priset. Operatören ansåg att det framgick av avtalet att månadspriset var 369:-, medan 99:- var en engångsavgift. Nämnden framhöll att avtalet var otydligt och bristande formulerat. 

Det angavs inte heller någon månadsavgift i kronor. I avtalet var 99:- det enda priset som angavs, dessutom angavs det i nära anslutning till uppgifter om bindningstid. Den egentliga månadsavgiften angavs som ”snackis iphone pott 369”. Det var enligt nämnden förståeligt att konsumenten uppfattade att månadspriset var 99:-. Konsumenten fick ändå avslag eftersom en konsument är skyldig att påtala ett sådant fel till försäljaren inom skälig tid efter att det upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamationen skedde inte förrän 13 månader efter att avtalet ingåtts.

ARN 2013-08602 - Avtal kan anses accepterat om konsumenten klagar för sent

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick muntligt avtal om ett kanalpaket som tilläggstjänst. Konsumenten menade att det avtalade priset var 99 kr i månaden, men priset höjdes redan efter sex månader till 249 kr. När konsumenten försökte säga upp avtalet visade det sig att avtalet ingåtts med bindningstid.

Bolaget anförde att konsumenten erbjöds kanalpaketet till kraftigt reducerat pris under de första sex månaderna under förutsättning att avtalet ingicks med bindningstid på 12 månader. De återstående sex månaderna skulle tjänsten debiteras enligt ordinarie pris.

Nämnden framhöll att parterna var oense om vad som avtalats och att det är bolaget som ska visa att bolagets egen tolkning är den gällande. Bolaget anförde en orderbekräftelse som bevisning. Nämnden menade att när konsumenten långt senare påstår att avtalet är något annat än vad som framgår av bekräftelsen, måste beställningsbekräftelsen anses vara bevis för vad som avtalats. Konsumenten fick därför inte rätt. 

ARN 2013-06819 - Avtalat pris gäller om inget annat anges i avtalet

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument tecknade ett tv-abonnemang med 27 månaders bindningstid. I avtalet stod att de tre första månaderna var kostnadsfria och att priset därefter skulle vara 298:-. Konsumenten ville häva avtalet eftersom operatören när de fria månaderna var slut, istället debiterade 387:-.   

ARN menade att eftersom det framgick av avtalet att priset var 298:- och att de tre första månaderna skulle vara kostnadsfria skulle det priset gälla. Det framgick inte av avtalet att det bestämda priset skulle vara del av någon särskild kampanj. Konsumenten har därför haft anledning att utgå ifrån det angivna priset. Eftersom operatören tog mer betalt än vad som avtalats hade konsumenten rätt att omedelbart avsluta tjänsten utan kostnad.

ARN 2013-05642 Samtal till utlandet ingick inte i månadskostnaden

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten tecknade avtal om mobilabonnemang och frågan uppstod om samtal till utlandet ingick i månadskostnaden. Konsumenten menade att han enligt avtalet skulle betala en viss summa per månad för abonnemanget och det inte framgick av avtalet att utlandssamtal och surf utomlands inte ingick i denna summa.

Operatören menade att det tydligt framgick av avtalet att avgifter för utlandssamtal är reglerade i en särskild prislista. 

ARN menade att det framgick av de allmänna villkoren för abonnemanget att bland annat aktuella abonnemangsspecifika villkor och aktuella prislistor finns på operatörens hemsida och att det i dessa bestämmelser regleras vad som gäller för samtal till utlandet. Enligt nämndens mening hade konsumenten inte, mot bolagets bestridande, bevisat att bristande eller felaktig information hade lämnats när avtalet ingicks eller att det i övrigt var något fel i tjänsten som operatören hade att svara för. Konsumenten fick därför avslag på sitt yrkande.

ARN 2013-05473 – Avtalat pris gäller

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument tecknade ett abonnemang för internet och tv med två års bindningstid. Konsumenten menade att operatören tagit en högre månadsavgift än vad som avtalats och konsumenten ville därför häva avtalet. Dessutom stängdes konsumentens internet av. Operatören menade att konsumenten hade accepterat avtalsvillkoren och att priset framgick.

Nämnden menade att debiteringen skedde i enlighet med avtalet och avtalsvillkoren. Nämnden tog bland annat del av en ljudinspelning från samtalet då avtalet ingicks, liksom villkor och en faktura. Konsumenten var skyldig att betala och operatören hade rätt att stänga av internetanslutningen eftersom fakturorna inte betalades. Det fanns därför ingen grund att få häva avtalet. 

ARN 2013-02102 – Operatören ansågs inte bunden av en felskrivning 

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument fick en justeringsfaktura där det framgick att operatören till och med december 2020 inte skulle ta betalt för den månatliga krypteringsavgiften på 59:- för hans digital-tv-abonnemang. Operatören menade att det felaktigt angetts att krypteringsavgiften inte skulle debiteras under perioden den 1 november 2012 – 12 december 2020 men att denna felskrivning inte skulle ge konsumenten rätt till prisavdrag hela denna period.

ARN menade att det framgår av 32 § i Avtalslagen att den som avgivit en viljeförklaring, vilken till följd av felskrivning eller annat misstag har fått ett annat innehåll än vad som åsyftats, inte är bunden av denna om den som förklaringen riktades mot insåg eller borde ha insett misstaget. Att det på justeringsbekräftelsen angetts att krypteringsavgift inte skulle debiteras fram till den 12 december 2020 måste enligt ARN ses som en uppenbar felskrivning som konsumenten borde ha insett var en felskrivning.

ARN 2012-11111 – Operatören kunde inte visa att konsumenten var betalningsskyldig för telefonen vid hävning av avtal

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument tecknade ett abonnemang med tillhörande mobiltelefon. Han betalade 1 000:- för telefonen i butiken. Någon ytterligare förhöjd avgift fanns inte i avtalet utan telefonen skulle ingå i abonnemanget. Eftersom telefonitjänsten fungerade dåligt hävde konsumenten abonnemangsavtalet och fick, enligt konsumenten detta bekräftat av operatören. Konsumenten betalade en slutfaktura men fick sedan ytterligare en faktura på 2 000:- för telefonens återstående värde. Konsumenten ansåg att denna faktura var felaktig.

Operatören framhöll att avtalet byggt på att konsumenten fått köpa en telefon till ett reducerat pris i utbyte mot att förbinda sig att i 24 månader betala för telefonabonnemanget. Operatören menade att konsumenten av god vilja fått lov att avsluta abonnemanget i förtid mot att han skulle betala telefonens restvärde. Enligt operatören var det inte avtalat om någon hävning. Operatören ansåg det inte rimligt att konsumenten skulle få behålla telefonen utan ytterligare kostnad eftersom han inte fullgjort sin del i avtalet.

ARN ansåg att det framgick av det utdrag ur kundregistret som konsumenten använt som bevisning att han fått rätt att häva abonnemangsavtalet och slutfakturerats för detta. Nämnden ansåg inte att operatören bevisat att överenskommelsen varit att konsumenten dessutom skulle betala ett restvärde för telefonen och rekommenderade därför att konsumenten inte ska behöva betala ytterligare för mobiltelefonen. 

ARN 2012-09486 - E-post från operatören bevisar avtalets innehåll

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument blev uppringd av en säljare från sin operatör som erbjöd honom ett nytt förmånligt avtal för hans kabel-tv-abonnemang. Erbjudandet var enligt konsumenten 299:- i 24 månader. I detta pris skulle grundutbudet ingå men också flera andra extra kanaler och förmåner. 

Leveransen av samtliga kanaler uteblev och konsumenten kontaktade då operatören. Enligt konsumenten fick han då besked att avtalet hade korrekt innehåll men att detta var för förmånligt för honom och inte kunde tillhandahållas till det priset. Konsumenten begärde att han skulle få leverans av det ingångna avtalet, alternativt ett prisavdrag för mellanskillnaden.  
Operatören motsatte sig konsumentens begäran och menade att ett administrativt fel medfört att konsumentens abonnemang utökats istället för att ha förändrats på så vis att ytterligare ett kanalpaket lagts till på konsumentens befintliga abonnemang. Konsumenten erbjöds att häva avtalet (få avsluta avtalet utan kostnad) eller klargöra vilket eller vilka abonnemang han vill ha. 
ARN inledde med att uttala att konsumenten har bevisbördan för att avtalet har det innehåll som han har påstått att det har. Nämnden ansåg att det framgick av ett e-post-meddelande från operatören till konsumenten att säljaren uppgett att priset skulle innefatta ”samtliga kanaler” och att detta alltså var avtalets innehåll. 
Enligt ARN hade konsumenten inte anledning att misstänka att det uppgivna priset inte var korrekt, något annat skäl fanns inte heller till varför avtalet inte skulle gälla och operatören rekommenderades därför att leverera kanalerna till det avtalade priset under hela avtalsperioden på 24 månader.

ARN 2010-0285 - Muntligt löfte om prisuppgifter kunde inte bevisas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten ingick avtal om mobiltelefoniabonnemang med en säljare på allmän plats och fick prisuppgifter avseende mobiltrafik i utlandet. Han fick senare en faktura uppgående till 44 000:- avseende mobiltrafik under sin utlandsvistelse. Konsumenten ansåg sig ha blivit grovt vilseledd. Enligt bolaget var det konsumentens ansvar att förvissa sig om vilken prislista som gällde för respektive land. 

Bolaget menade att konsumenten hade debiterats i enlighet med gällande prislista och bestred att säljaren lämnat oriktiga uppgifter.
Nämnden konstaterade att konsumenten har bevisbördan för sitt påstående att parterna träffat avtal med innebörden att avgifterna för telefonsamtal och Internet skulle vara desamma i utlandet som i Sverige. Konsumenten har inte presenterat någon bevisning till stöd för påståendet och kan därmed inte anses ha fullgjort sin bevisbörda. Nämnden avslog konsumentens yrkande om återbetalning av beloppet.

ARN 2008-2710 - Bevisbörda om avtalat pris vid skriftligt avtal

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten ingick ett skriftligt avtal om förlängning av sitt mobiltelefonabonnemang med bindningstid på 24 månader. Senare uppstod tvist om vilket pris som faktiskt avtalats och konsumenten menade att hon blivit vilseledd av säljaren.

Nämnden konstaterade att konsumenten undertecknat ett skriftligt avtal innehållande avtalsvillkoren och att det åligger den som undertecknar ett avtal att i förväg förvissa sig om vad avtalet innebär. ARN uttalade vidare att konsumentens underlåtenhet i detta avseende inte under några omständigheter kunde drabba motparterna och avslog yrkandet. Jämför ARN 2010-1950.

ARN 2008-1488 - Missvisande information om rabatt på webbplats

Beslut: Konsumenten fick rätt  

Konsumenten beställde fast telefoni och förval via en operatörs webbplats. Enligt ”varukorgen” på webbplatsen skulle en viss rabatt räknas av från den sammanlagda månadskostnaden eftersom konsumenten sedan tidigare var bredbandskund. Konsumenten menade att parterna hade slutit avtal om rabatten och att eventuella otydligheter på webbplatsen borde läggas operatören till last. Operatören motsatte sig kravet och menade att konsumenten redan hade denna rabatt och därför inte hade rätt till någon ytterligare rabatt och att konsumenten borde ha varit medveten om det.

ARN menade att det numera står klart att operatören inte avsett att konsumenten skulle få denna rabatt då han gjorde en beställning på webbplatsen och att webbplatsen var utformad på ett missvisande sätt. Konsumenten har dock - med tanke på hur webbplatsen var utformad - haft fog för uppfattningen att han skulle få rabatten. Operatören som har utformat webbplatsen får därför ta konsekvenserna för webbplatsen utformning. Nämnden ansåg därför att konsumenten var berättigad till rabatten.