Betalningsskyldig enligt avtal

Betalningsskyldighet enligt avtalet kan gälla även om du inte använt tjänsten medvetet eller till och med om du inte kan använda den alls efter till exempel en flytt. En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om betalningsskyldighet hittar du på denna sida.

ARN 2013-06612 – Konsumenten är betalningsskyldig under uppsägningstiden även om tjänsten inte kan användas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt  

En konsument avslutade sitt bredbandsabonnemang och sände tillbaka routern till sin operatör. Eftersom abonnemanget sades upp med en avtalad uppsägningstid på tre månader skickades räkning för denna tid till konsumenten även efter att utrustningen hade skickats tillbaka. Konsumenten ville inte betala för en tjänst som inte kunde användas.

ARN bedömde att konsumenten inte hade rätt att avstå från att betala för uppsägningstiden även om den tekniska utrustningen, som behövdes för att använda tjänsten, hade skickats tillbaka innan uppsägningstiden tagit slut.

ARN 2011-7107 - Betalningsansvar för räkning i samband med obehörigt intrång

Beslut: Konsumenten fick rätt  

Konsumenten, som hade ett avtal med en operatör om bredbandstelefoni, fick en räkning som gällde utlandssamtal som han inte hade ringt. Operatören menade att det som troligen hade hänt var att konsumenten blivit utsatt för bedrägeri genom intrång där någon annan använt kundens utrustning för att ringa. 

Enligt operatören var det dock kundens ansvar att skydda sin utrustning mot denna typ av intrång. ARN menade att det var ostridigt att konsumentens räkning berodde på ett obehörigt intrång från tredje part. Den första frågeställningen ARN resonerade kring var om avtalsvillkoren gjorde att konsumenten skulle anses som betalningsansvarig för denna räkning? ARN menade här att avtalsvillkoren inte innehöll någon skrivning som gav operatören rätt att ta betalt för kostnader som uppstått på grund av intrång i tjänsten. ARN:s andra frågeställning handlade om ifall det var uppenbart för konsumenten att han hade ansvaret för att skydda sig mot samtalskostnader som uppstår genom obehörigt intrång i telefonitjänsten? Här menade ARN att det vid bredbandstelefoni inte är uppenbart för en konsument att det överhuvudtaget finns en risk för intrång och hur man skyddar sig mot sådant intrång. Inte heller i avtalsvillkoren fanns det något krav på att konsumenten måste göra någonting speciellt för att skydda sig mot intrång. Enligt ARN:s uppfattning hade operatören därför inte rätt att debitera konsumenten för samtalen som skett i samband med intrånget.

ARN 2009-5575 - Betalningsansvar vid omedveten mobilsurf inom Sverige

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument debiterades datatrafikanvändning på sitt mobilabonnemang. Konsumenten bestred betalningskravet eftersom konsumenten inte ens kände till att det fanns en sådan funktion på mobilen och inte heller medvetet använt den. Operatören svarade att trafiken har gått via konsumentens SIM-kort och att konsumenten därför är betalningsskyldig.

ARN konstaterade att konsumenten har blivit debiterad i enlighet med gällande avtalsvillkor och aktuell prislista. Eftersom konsumenten inte visat att annat än att debitering skett enligt gällande avtalsvillkor avslog ARN konsumentens krav på betalningsbefrielse.

ARN 2008-7848 - Abonnent betalningsansvarig för användning av abonnemang

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten upptäckte att nästan 20 000:- dragits från hans autogiro under en period om 9 månader. En stor del av summan gällde tusentals SMS-meddelanden som skulle ha skickats från konsumentens abonnemang. Konsumenten hävdade att han inte skickat alla dessa meddelanden utan att räkningen var felaktig. 

Konsumenten hävdade att hans normala användning innebar en månadsavgift på maximalt 200 kronor för SMS. ARN hänvisade till sin fasta praxis som säger att en abonnemangsinnehavare, gentemot det bolag som tillhandahåller abonnemanget, är ansvarig för användningen av tjänsten samt betalningsskyldig för de avgifter som följer av gällande prislista. Nämnden fann att det visats att aktuella SMS skickats från konsumentens telefonabonnemang och att konsumenten som abonnemangsinnehavare således var skyldig att betala.

ARN 2008-2381 - SIM-kort för telefoni använt för mobilt bredband

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade problem med sitt mobila bredband och väntade på ett nytt SIM-kort från sin operatör för den tjänsten. Innan det nya SIM-kortet för mobilt bredband kom använde konsumenten istället sitt SIM-kort för mobiltelefoni och surfade med det via det mobila bredbandsmodemet. Det gjorde att konsumenten sedan fakturerades för surfandet utifrån mobiltelefonabonnemangets prislista.

Konsumenten menade att operatörens kundtjänst hade uppmanat honom att använda SIM-kortet för mobiltelefoni i sitt mobila bredbandsmodem. Operatören svarade att de inte uppmanar till användande av SIM-kort för mobiltelefoni i mobila bredbandsmodem. Operatören kan, på fråga från en kund, informera om att det är möjligt att surfa med ett mobilt bredbandsmodem via ett SIM-kort för mobiltelefoni om mobiltelefonabonnemanget innehåller datatrafiktjänst. Surfar någon med SIM-kort för mobiltelefoni sker det dock till den taxa som gäller för mobiltelefonabonnemanget.

ARN konstaterade att konsumenten inte kunde visa att han uppmanats av operatören att surfa med sitt mobila bredbandsmodem med hjälp av sitt SIM-kort för mobiltelefoniabonnemanget. Operatören har även agerat på felanmälan angående det mobila bredbandet och skickat ut ett nytt SIM-kort för den tjänsten. Nämnden kom fram till att konsumenten är betalningsskyldig för sitt surfande utifrån den taxa som gäller mobiltelefonabonnemanget när det är det SIM-kortet som använts.