Betalningsskyldig enligt avtal

Betalningsskyldighet enligt avtalet kan gälla även om du inte använt tjänsten medvetet eller till och med om du inte kan använda den alls efter till exempel en flytt. En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om betalningsskyldighet hittar du på denna sida.

ARN 2016-08507 – Abonnent ansvarig för beställning av extra mobilsurf

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument blev debiterad köp av extra mobilsurf som konsumenten menade att denne inte hade beställt. Konsumenten menade att det var orimligt att denne skulle ha gjort sådana beställningar eftersom ett flertal av dessa var gjorda med några sekunders mellanrum. Varför skulle konsumenten göra sådana beställningar när den surf som ingick i abonnemanget inte var förbrukad? 

Ett flertal av beställningarna var dessutom gjorda nattetid, när konsumenten hade legat och sovit. Enligt konsumenten måste det ha skett någon felaktighet i operatörens system om någon annan hade använt sig av dennes abonnemang olovligt.

Operatören menade att den undersökning som hade gjorts visade att köpen av extrasurf var beställda via sms från konsumentens abonnemang. Det som låg till underlag för debiteringarna var de sms som skickats till och från konsumentens abonnemang, via den central som hanterar sms.

ARN menade att det framgick av utredningen att extra mobilsurf hade beställts från konsumentens abonnemang. Utgångspunkten är att konsumenten är betalningsansvarig för sådant som beställts med dennes abonnemang. ARN ansåg inte att det som konsumenten hade fört fram medförde att denne inte skulle ansvara för beställningarna, och begäran om betalningsbefrielse avslogs därför.

ARN 2016–05430 Konsumenten är betalningsskyldig för datatrafik trots invändning om att telefonen varit i flygplansläge

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade blivit debiterad över 600 kr för datatrafik på sitt abonnemang. Konsumenten menade att han aldrig använde mobildata och att han bett säljaren, när han tecknade avtalet, att ta bort alla funktioner som rörde internet. Debiteringen skulle ha skett när konsumenten varit i Ukraina. 

Konsumenten menade dock att han hela tiden haft telefonen i flygplansläge och att han under resan endast använt internet via sin dator. Vid kontakt med operatören menade konsumenten att han fått besked att telefonen kan ha anslutits till det utländska nätet på grund av ett mjuk- eller hårdvarufel. Konsumenten begärde återbetalning av kostnaden som avsåg datatrafik. 

Operatören hänvisade till sina allmänna villkor enligt vilka kunden är skyldig att betala alla avgifter för användning av tjänsten och att det är ostridigt att telefonen kopplat upp sig i Ukraina, men även i Sverige under den aktuella perioden Operatören menade vidare att det är kundens ansvar enligt avtalsvillkoren att konfigurera sin telefon för att säkerställa att ingen datatrafik sker och att operatören inte kunde ansvara för inställningar gjorda av en tredje part, i detta fall en återförsäljare.  

ARN ansåg att det framgått av utredningen att konsumenten använt abonnemanget utomlands och debiterats för datatrafik i enighet med avtalsvillkoren. Nämnden ansåg också att det framgått att konsumenten fått information om att han kunde komma att debiteras för kostnader för användning av datatrafik. Mot denna bakgrund var konsumenten betalningsskyldig för användningen av abonnemanget och hans krav på återbetalning avslogs.

ARN 2015-06915 - Betalningsansvar trots påstått intrång i router

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Enligt konsumenten hade någon gjort intrång i routern och på ett otillbörligt sätt beställt stora mängder data. Konsumenten menade att mängderna var så omfattande att det inte varit möjligt för en privatperson att konsumera dem. Vid flera tillfällen när datamängd beställts hade konsumenten dessutom varit bortrest.

Operatören ansåg att det inte hade funnits några fel vid debiteringen av datamängden. Kunden var också enligt villkoren ansvarig för säkerhetskoder samt användningen av tjänsten. Det fanns ingen anledning att betvivla att de förändringar av abonnemanget som skett hade beställts av konsumenten..

ARN konstaterade att utgångspunkten var att konsumenten var betalningsskyldig för användningen av bredbandsabonnemanget. Det var därför konsumenten som skulle bevisa att det förelåg en omständighet som innebar att konsumenten inte var betalningsskyldig för den levererade datamängden. Nämnden bedömde att konsumenten inte hade bevisat detta.

ARN 2013-06612 – Konsumenten är betalningsskyldig under uppsägningstiden även om tjänsten inte kan användas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt  

En konsument avslutade sitt bredbandsabonnemang och sände tillbaka routern till sin operatör. Eftersom abonnemanget sades upp med en avtalad uppsägningstid på tre månader skickades räkning för denna tid till konsumenten även efter att utrustningen hade skickats tillbaka. Konsumenten ville inte betala för en tjänst som inte kunde användas.

ARN bedömde att konsumenten inte hade rätt att avstå från att betala för uppsägningstiden även om den tekniska utrustningen, som behövdes för att använda tjänsten, hade skickats tillbaka innan uppsägningstiden tagit slut.

ARN 2011-7107 - Betalningsansvar för räkning i samband med obehörigt intrång

Beslut: Konsumenten fick rätt  

Konsumenten, som hade ett avtal med en operatör om bredbandstelefoni, fick en räkning som gällde utlandssamtal som han inte hade ringt. Operatören menade att det som troligen hade hänt var att konsumenten blivit utsatt för bedrägeri genom intrång där någon annan använt kundens utrustning för att ringa. 

Enligt operatören var det dock kundens ansvar att skydda sin utrustning mot denna typ av intrång. ARN menade att det var ostridigt att konsumentens räkning berodde på ett obehörigt intrång från tredje part. Den första frågeställningen ARN resonerade kring var om avtalsvillkoren gjorde att konsumenten skulle anses som betalningsansvarig för denna räkning? ARN menade här att avtalsvillkoren inte innehöll någon skrivning som gav operatören rätt att ta betalt för kostnader som uppstått på grund av intrång i tjänsten. ARN:s andra frågeställning handlade om ifall det var uppenbart för konsumenten att han hade ansvaret för att skydda sig mot samtalskostnader som uppstår genom obehörigt intrång i telefonitjänsten? Här menade ARN att det vid bredbandstelefoni inte är uppenbart för en konsument att det överhuvudtaget finns en risk för intrång och hur man skyddar sig mot sådant intrång. Inte heller i avtalsvillkoren fanns det något krav på att konsumenten måste göra någonting speciellt för att skydda sig mot intrång. Enligt ARN:s uppfattning hade operatören därför inte rätt att debitera konsumenten för samtalen som skett i samband med intrånget.

ARN 2009-5575 - Betalningsansvar vid omedveten mobilsurf inom Sverige

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument debiterades datatrafikanvändning på sitt mobilabonnemang. Konsumenten bestred betalningskravet eftersom konsumenten inte ens kände till att det fanns en sådan funktion på mobilen och inte heller medvetet använt den. Operatören svarade att trafiken har gått via konsumentens SIM-kort och att konsumenten därför är betalningsskyldig.

ARN konstaterade att konsumenten har blivit debiterad i enlighet med gällande avtalsvillkor och aktuell prislista. Eftersom konsumenten inte visat att annat än att debitering skett enligt gällande avtalsvillkor avslog ARN konsumentens krav på betalningsbefrielse.

ARN 2008-2381 - SIM-kort för telefoni använt för mobilt bredband

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade problem med sitt mobila bredband och väntade på ett nytt SIM-kort från sin operatör för den tjänsten. Innan det nya SIM-kortet för mobilt bredband kom använde konsumenten istället sitt SIM-kort för mobiltelefoni och surfade med det via det mobila bredbandsmodemet. Det gjorde att konsumenten sedan fakturerades för surfandet utifrån mobiltelefonabonnemangets prislista.

Konsumenten menade att operatörens kundtjänst hade uppmanat honom att använda SIM-kortet för mobiltelefoni i sitt mobila bredbandsmodem. Operatören svarade att de inte uppmanar till användande av SIM-kort för mobiltelefoni i mobila bredbandsmodem. Operatören kan, på fråga från en kund, informera om att det är möjligt att surfa med ett mobilt bredbandsmodem via ett SIM-kort för mobiltelefoni om mobiltelefonabonnemanget innehåller datatrafiktjänst. Surfar någon med SIM-kort för mobiltelefoni sker det dock till den taxa som gäller för mobiltelefonabonnemanget.

ARN konstaterade att konsumenten inte kunde visa att han uppmanats av operatören att surfa med sitt mobila bredbandsmodem med hjälp av sitt SIM-kort för mobiltelefoniabonnemanget. Operatören har även agerat på felanmälan angående det mobila bredbandet och skickat ut ett nytt SIM-kort för den tjänsten. Nämnden kom fram till att konsumenten är betalningsskyldig för sitt surfande utifrån den taxa som gäller mobiltelefonabonnemanget när det är det SIM-kortet som använts.