Ändring av kanal- och programutbud

Om en kanal utgår, eller ersätts med en annan, i det kanalpaket du har köpt från operatören måste operatören meddela dig detta innan förändringen sker. En del av Allmänna reklamationsnämndens och Marknadsdomstolens fall om ändrade villkor hittar du på denna sida.

ARN 2016-03856 – Konsumenten kunde inte visa att barnfilmer skulle ingå i avtalet

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde ett kanalpaket Silver inklusive barnkanaler i juni 2015. Efter ett halvår upptäckte konsumenten att det inte gick att starta en barnfilm som tidigare gått att se. Enligt konsumenten framgick det av informationen på operatörens hemsida att det avtal konsumenten tecknat skulle ge tillgång till  ett seriebibliotek med 2800 titlar och ett barnbibliotek med 1800 titlar. Konsumenten menade att han förutsatt att detta även omfattade barnfilmer och att hela poängen med abonnemanget varit just att kunna se både barnserier och filmer. Konsumenten ville häva avtalet då tjänsten inte motsvarade vad han förväntat sig.

Operatören menade att konsumenten missförstått informationen på hemsidan rörande deras play-tjänst och att de inte kunde hållas ansvariga för dennes felaktiga antaganden.

ARN ansåg inte att konsumenten kunnat bevisa att barnfilmer skulle ingå i det kanalpaket som beställts eller att tjänsten i övrigt avvikit från vad som överenskommits. Konsumenten fick därför inte rätt.

ARN 2016-03548 – Inspelningsbar box en del av tjänsten

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument ville avsluta sitt avtal med operatören eftersom dennes kanalutbud ändrats på grund av att operatören förlorat vissa sändningsrättigheter. Operatören gick med på att bryta abonnemangsavtalet men ville fortfarande ha betalt för den inspelningsbara digitalboxen som hörde till abonnemanget. För denna betalade konsumenten en extra kostnad om 99 kr per månad utöver abonnemanget.

Operatören menade att konsumenten enligt de allmänna villkoren hade rätt att avsluta abonnemanget vid ändringar men att detta inte ska påverka skyldigheten att betala för boxen.

ARN menade att parterna var överens om att abonnemanget skulle få avslutas enligt villkoren. Vad gäller boxen ansåg nämnden att hårdvaran för tjänstens utförande (digitalboxen) kunde ses som sammankopplad med tjänsten och därmed som en del av det avtal som konsumenten haft rätt att säga upp. Nämnden rekommenderade därför operatören att avstå från att kräva betalt för resterande avbetalningar för boxen.

Telekområdgivarnas kommentar: I ARN 2012–01741 ansåg nämnden att när en mobiltelefon som delbetalas separerat från abonnemangsavgiften kan dessa ses som olika avtal. 

ARN 2010-8757 – Ändring i programutbud var inte ett fel i tjänsten

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde kanalen Comedy Central hos en operatör. Konsumenten menade att han beställde denna kanal för att kunna se the Daily Show. Programmet togs dock bort och konsumenten hade en månads uppsägningstid för kanalen. Konsumenten begärde prisavdrag för den tid han hade betalat för tjänsten men inte kunnat använda den på det sätt han tänkt.

ARN menade att konsumenten inte hade bevisat att parterna hade avtalat om att det programutbud Comedy Central tillhandahöll skulle vara detsamma under hela avtalsperioden. Konsumenten ansågs inte heller ha bevisat att operatören, när avtalet tecknades, kände till att det var en förutsättning att ett visst TV-program skulle ingå i programutbudet. Den omständigheten att the Daily Show togs bort från programutbudet ansågs därför inte vara ett så kallat fel i tjänsten och någon ersättning blev därför inte aktuell.

ARN 2007-2838 – Icke avtalsenligt kanalinnehåll gav rätt till prisavdrag

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

I konsumentens kanalutbud ingick en musikkanal som skulle sända dygnet runt. Det visade sig dock att det under dagtid sändes barnprogram istället för det musikinnehåll som konsumenten förväntat sig. Konsumenten krävde fullgörande av avtalet genom att musikkanalen skulle visas dygnet runt.

ARN konstaterade att det av anmälan framgick att kanalen inte som avtalat sände musikprogram dygnet runt utan att konsumenten haft tillgång till musikkanalen endast under en del av dygnet. Nämnden ansåg därför att operatören inte uppfyllt sin del av avtalet.

ARN såg det inte möjligt att rekommendera fullgörelse av avtalet när operatören inte kan åstadkomma en sådan. ARN konstaterade att den aktuella frekvensen även kan vara upplåten för andra kanaler och att även frågor om rättigheter kan spela in. Den obalans som uppstått mellan parterna genom operatörens avtalsbrott till konsumentens nackdel rekommenderades istället uppvägas av att konsumenten gavs ett prisavdrag för felet. 

ARN 2007-0514 – Förändring av programinnehållet i en kanal gav rätt till hävning av avtalet

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument hade ingått ett tv-abonnemangsavtal med bindningstid och en av de kanaler som ingick i abonnemanget innehöll golfsändningar. Operatören ändrade innehållet i kanalen och lyfte ut golfsändningarna som i stället sändes i en egen kanal. Konsumenten erbjöds att lägga till den kanalen till sitt kanalutbud mot en extra kostnad. 

Konsumenten krävde istället att få se den kanalen utan kostnad och menade att ändringen i hans abonnemang var ett avtalsbrott. Om inte det gick krävde konsumenten att få häva abonnemanget. Operatören nekade och hänvisade till att inget i abonnemangsavtalet hindrade att ändringar gjordes av innehållet i en kanal.

ARN konstaterade att en operatör precis som andra näringsidkare har rätt att ändra innehållet i den tjänst de tillhandahåller. Om ändringen är väsentlig för konsumenten och näringsidkaren borde ha insett detta, bör konsumenten få en möjlighet att välja mellan att behålla tjänsten efter ändringen på i övrigt samma villkor eller att istället säga upp avtalet med omedelbar verkan.

ARN ansåg att det framstod som klart att konsumenten tecknat avtalet främst för att få tillgång till golfsändningarna och att konsumenten inte hade känt till den kommande förändringen av kanalinnehållet. Eftersom en väsentlig förändring i avtalet hade skett och operatören borde ha insett att det var viktigt för konsumenten att golfsändningarna skulle finnas kvar under bindningstiden fick konsumenten rätt att häva sitt avtal.