Ändrade villkor

Om du har ett bindande avtal får villkoren normalt sett inte ändras. Om du däremot har ett löpande avtal, tillsvidareavtal, finns regler om vad som gäller om operatören vill ändra villkoren. Rättsfall som rör ändrade villkor hittar du på denna sida.

ARN 2018-06569 - Operatören hade rätt att ändra villkoren då bindningstiden gått ut

Beslut - konsumenten fick inte rätt

En konsument menade att operatören brutit mot avtalet genom att höja priset med 62 % från 289 kr till 484 kr utan att informera om det. Enligt konsumenten framgick det av avtalsvillkoren som gällde när avtalet tecknades 2011 att operatören inte kunde höja priset. Konsumenten ansåg att villkoren skulle ha företräde framför den lagreglering som åberopades av operatören då denna inte är tvingande.

Operatören menade att abonnemanget sedan 2013 varit obundet och löpt månadsvis. Enligt 5 kap. 16 § Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) har en operatör rätt att ändra villkoren om detta meddelas minst en månad i förväg samt att kunden får rätt att kostnadsfritt frånträda avtalet. Enligt operatören hade två informationsbrev, formulerade i enlighet med Post- och telestyrelsens allmänna råd om underrättelse för villkorsändring, skickats ut till konsumenten om förändringen. Avslutningsvis menade operatören att förutsättningarna för villkorsändring även specificeras i de allmänna villkoren.

ARN menade att de villkor som konsumenten hänvisade till avsåg abonnemang med bindningstid. Konsumenten hade enligt ARN inte kunnat visa att abonnemanget fortfarande var bundet och avslog därför dennes krav.

ARN 2018-04715 – Konsumenten hade inte rätt att häva avtalet på grund av ändring av avtalsvillkoren till följd av dataskyddsförordningen (GDPR)

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten hade ett avtal om en tv-tjänst med bindningstid till 2019. I april 2018 fick konsumenten information om villkorsändringar där det angavs att avtalet kunde sägas upp om de nya villkoren inte accepterades. Denna information hade även framkommit på hemsidan. Konsumenten ville att hennes avtal skulle avslutas i förtid från det datum som ändringen trädde i kraft samt att hon inte skulle anses betalningsskyldig för återstående bindningstid.

Operatören motsatte sig kraven och menade att det nyligen gjorts två ändringar av de allmänna villkoren. Den ena ändringen som skulle kunna anses vara till nackdel för konsumenterna påverkade inte denne konsuments avtal eftersom de nya villkoren började gälla först efter att konsumentens bindningstid gått ut.

Den andra ändringen som påverkade konsumentens avtal gjordes med anledningen av Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 och berörde operatörens samtliga kunder. Enligt operatören var dock dessa ändringar enbart att betrakta som ändringar till fördel för konsumenten. Operatören höll med om att informationen på hemsidan inte varit optimalt formulerad och denna hade skrivits om, men ansåg inte att detta var en giltig anledning för konsumenten att få avsluta avtalet i förtid.

ARN menade att ändringar som skett på grund av att ny lagstiftning trätt i kraft är ändringar som operatören haft rätt att införa under pågående avtalsperiod. Övriga ändringar hade bevisligen inte påverkat konsumentens avtal och hon hade inte rätt att avsluta avtalet i förtid trots otydlig information på hemsidan.

MD 2004:22 - Ändring av avtalsvillkor under bindningstiden

Beslut: Konsumentombudsmannen fick rätt

I avtal om bredbandsabonnemang har villkor, med innebörd att näringsidkaren under en viss inledande bindningstid har rätt att höja priset eller på andra sätt ensidigt ändra avtalsvillkoren till nackdel för konsumenten om det inte föreligger giltigt skäl som anges i avtalet, befunnits oskäligt enligt avtalsvillkorslagen.