Räkning och betalning

Om operatören missat att ta betalt enligt avtalet så kan de kräva betalt i efterhand tre år bakåt i tiden. Det är därför viktigt att du reagerar om du ser att räkningen inte stämmer för att slippa risken att få betala en större klumpsumma i efterhand. Ett av Allmänna reklamationsnämndens fall om så kallad efterdebitering hittar du på denna sida.

ARN 2016-03015 - Rätt att ta betalt för abonnemang i efterhand

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade ett mobilabonnemang som ledde till att konsumenten ovetandes fick en skuld som senare gick till inkasso. Konsumenten begärde makulering alternativt halvering av skulden.

Operatören anförde att konsumenten inte blivit debiterad för aktuellt abonnemang under drygt tre år. Det belopp konsumenten skulle betala uppgick till närmare 18000 kr. Operatören efterdebiterade konsumenten för tre år tillbaka i tiden i enlighet med gällande preskriptionsregler men sänkte kravet till 4000 kr.

ARN konstaterade att det var ostridigt att konsumenten inte debiterats under aktuell period och att operatören i enlighet med preskriptionslagen hade rätt att efterdebitera konsumenten i tre år. ARN avslog därför konsumentens yrkande. 

ARN 2016-01153 - Fakturaavgift kan tas ut även vid betalning via autogiro

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick ett avtal om ett abonnemang med 24 månaders bindningstid. Konsumenten valde att betala via autogiro men trots detta tog operatören ut en fakturaavgift på 29 kr. Konsumenten menade att han inte informerats om att avgift tas ut även vid autogiro, varken i avtalet eller på autogiromedgivandeblanketten och att det måste anses ovanligt att ta ut en avgift vid användande av autogiro.

Operatören menade att det av avtalet framgår att avgiften för pappersfaktura är 29 kr samt att det på blanketten för autogiromedgivande hänvisas till hemsidan där mer information finns och där det även framgår att avgift på 29 kr tillkommer om inte kunden väljer en kombination med e-faktura. Även vid autogiro skickas faktura ut för att redovisa vilket belopp som kommer att dras.

ARN ansåg att det av avtalet mellan parterna framgår att fakturaavgiften är 29 kr. Vid användande av e-faktura är avgiften 0 kr. Enligt nämndens mening var inte annat visat än att konsumenten haft autogiro men inte e-faktura. I enlighet med vad som avtalats ansågs konsumenten därmed skyldig att betala 29 kr per faktura. 

ARN 2012-02418 Rätt att ta betalt för samtal i efterhand

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument sade upp sitt telefonabonnemang hos en operatör men fick sedan räkningar för samtal som gjorts innan uppsägningen gjordes. Operatören menade att detta berodde på ett systemfel och konsumenten menade att han inte borde drabbas av operatörens fel.

ARN menade att en utgångspunkt när det gäller debitering av abonnemangskostnader är att konsumenten är skyldig att betala vad som har avtalats om operatörens krav inte har preskriberats, det vill säga blivit ogiltig på grund av att det har gått för lång tid. Den så kallade preskriptionstiden för detta krav är tre år och det är operatören som har bevisbördan för sitt krav.

Vidare menade ARN att operatören hade uppgett att det var med anledning av ett systemfel som konsumenten inte löpande hade debiterats för de samtal som gjorts innan uppsägningen gjordes. Konsumenten hade inte heller invänt mot att samtalen hade genomförts. Eftersom preskription inte hade inträtt avslogs konsumentens begäran om betalningsbefrielse från räkningen.