Paketköp

När du köper en mobiltelefon tillsammans med ett abonnemang ingår du oftast dels ett avtal om köp av mobiltelefonen, dels ett avtal om att kunna ringa med en viss operatör. På denna sida hittar du ett antal fall som avgjorts i Allmänna reklamationsnämnden.

ARN 2012-11111 – Operatören kunde inte visa att konsumenten var betalningsskyldig för telefonen vid hävning av avtal

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument tecknade ett abonnemang med tillhörande mobiltelefon. Han betalade 1 000:- för telefonen i butiken. Någon ytterligare förhöjd avgift fanns inte i avtalet utan telefonen skulle ingå i abonnemanget. Eftersom telefonitjänsten fungerade dåligt hävde konsumenten abonnemangsavtalet och fick, enligt konsumenten detta bekräftat av operatören. Konsumenten betalade en slutfaktura men fick sedan ytterligare en faktura på 2 000:- för telefonens återstående värde. Konsumenten ansåg att denna faktura var felaktig.

Operatören framhöll att avtalet byggt på att konsumenten fått köpa en telefon till ett reducerat pris i utbyte mot att förbinda sig att i 24 månader betala för telefonabonnemanget. Operatören menade att konsumenten av god vilja fått lov att avsluta abonnemanget i förtid mot att han skulle betala telefonens restvärde. Enligt operatören var det inte avtalat om någon hävning. Operatören ansåg det inte rimligt att konsumenten skulle få behålla telefonen utan ytterligare kostnad eftersom han inte fullgjort sin del i avtalet.

ARN ansåg att det framgick av det utdrag ur kundregistret som konsumenten använt som bevisning att han fått rätt att häva abonnemangsavtalet och slutfakturerats för detta. Nämnden ansåg inte att operatören bevisat att överenskommelsen varit att konsumenten dessutom skulle betala ett restvärde för telefonen och rekommenderade därför att konsumenten inte ska behöva betala ytterligare för mobiltelefonen. 

ARN 2012-01741 - Köp av mobiltelefon med tillhörande abonnemang – två separata avtal

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick ett avtal om en mobiltelefon med tillhörande abonnemang. I månadsavgiften ingick att konsumenten betalade 200:- i förhöjd avgift för mobiltelefonen. Efter några månader upptäcktes att mobiltelefonen var felaktig. 

Konsumenten fick en ny mobil som visade sig ha samma fel som den föregående. Återförsäljaren gick med på att häva avtalet för telefonen, men inte abonnemanget. Som ersättning för telefonen erbjöds konsumenten 3 400:-, vilket motsvarande inköpskostnaden efter åldersavdrag.

Konsumenten yrkade hävning av köpet både beträffande telefonen och abonnemanget, samt på ersättning med 1 100:- för abonnemangsavgifter under den period som telefonen inte kunnat användas som det var tänkt, eftersom den lånetelefon han erbjudits var av enklare modell. Sammanlagt hade ärendet pågått i åtta månader och konsumenten ansåg inte att det hade hanterats inom skälig tid. Återförsäljaren motsatte sig konsumentens yrkanden.

ARN inledde med att konstatera att återförsäljaren gått med på att häva köpet av mobiltelefonen. Vad gäller abonnemanget ansåg nämnden att det vid en kombination som i det aktuella fallet, det vill säga köp av mobiltelefon och avtal om abonnemang där telefonen avbetalas med ett särskilt månatligt belopp, är möjligt att hantera dessa som separata avtal. Eftersom tjänsten inte var felaktig hade konsumenten endast möjlighet att häva den del av avtalet som avsåg telefonen.

Nämnden uttalade att konsumenten vid hävning har rätt att mot återlämnande av varan få tillbaka köpeskillingen, inklusive ränta, med avdrag för den nytta han har haft av varan. Om konsumenten hade erlagt samtliga avbetalningar skulle han betalat 4 800:-, vilket fick anses vara köpeskillingen för telefonen. Nämnden ansåg därför att det belopp som återförsäljaren erbjudit konsumenten, 3 400:-, som skäligt mot bakgrund av den tid konsumenten kunnat använda telefonen, den ränta konsumenten hade rätt till och det nyttoavdrag som ska göras. Ytterligare ersättning ansågs konsumenten inte ha rätt till.

ARN 2008-9151 - Trasig mobil, rätt att häva telefon men inte abonnemang

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

En konsument begärde hävning efter en konstaterat vattenskadad mobil mindre än två veckor efter köpet. I ärendet gav ARN konsumenten rätt att häva köpet av mobilen eftersom säljaren inte kunde visa att skadan orsakats av konsumentens handhavande. 

Konsumenten fick däremot inte rätt att samtidigt häva det mobilabonnemang som köptes tillsammans med telefonen. ARN motiverade det beslutet med att konsumenten kunde använda abonnemanget med en annan telefon. Jämför även ARN 2008-0405 och ARN 2008-3032.

ARN 2008-0405 - Trasig mobil, rätt att häva telefon och abonnemang  

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten träffade avtal om köp av mobiltelefon och abonnemang. Eftersom telefonen hade ett fabrikationsfel skickades den omgående på reparation. Den tredje gången detta skedde ersattes den röda telefonen med en grå. Konsumenten talade då om för operatören att hon köpt abonnemanget för den röda telefonens skull och att designen på telefonen var viktig för henne. 

Operatören ville inte leverera den telefon som konsumenten hade beställt och menade att den garanti som gällde för telefonen inte gav konsumenten rätt till en ny leverans av exakt samma produkt.

Nämnden menade att det var ostridigt att telefonen haft samma fel vid tre tillfällen och att operatören vid två tillfällen förgäves försökt avhjälpa felet och att telefonen även hade lämnats in för reparation en tredje gång. Enligt förarbetena till konsumentköplagen behöver inte konsumenten tåla mer än två avhjälpningsförsök, oavsett om operatören skulle vara beredd att göra ytterligare reparationer. Nämnden ansåg därför att konsumenten borde ha rätt att häva avtalet avseende telefon och abonnemang från och med det datum telefonen återlämnas. Jämför även ARN 2008-9151 och ARN 2008-3032.