Leveransförsening

Om operatören inte levererar tjänsten inom den tid som avtalats, och förseningen inte beror på något förhållande hos dig, anses operatören vara i dröjsmål och du har då rätt till ett antal olika påföljder. Om du enbart fått ett muntligt löfte om leveranstid gäller det, men det är den som påstår sig ha fått ett löfte som måste bevisa det. Beslut från Allmänna reklamationsnämnden hittar du här.

ARN 2014-03076 – Tre veckor ansågs vara skälig leveranstid för bredband

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick avtal om mobilt bredband via telefon. Konsumenten uppgav bland annat att leveranstiden för bredbandet var för lång. Operatören menade att det inte rörde sig om oskäligt lång leveranstid eftersom bredbandet levererades inom tre veckor från att beställningen gjordes. ARN ansåg inte heller att leveranstiden avvek från vad parterna avtalat eller vad som kan förväntas.

ARN 2013-08321 Rätt till återbetalning av förskott vid hävning på grund av leveransförsening

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde bredband, telefoni och tv via fiber. Priset var 13 750:- och konsumenten betalade cirka 5 500:- i förskott. Leverans skulle ske mellan tredje kvartalet 2012 och tredje kvartalet 2013. Den 23 september 2013 var dock arbetet med inkopplingen inte påbörjat och konsumenten ville då häva avtalet och få tillbaka hela det betalade förskottet samt ränta.

Operatören motsatte sig yrkandet och menade att inkopplingen hade försenats på grund av ett beslut om grävstopp från Stockholms Stadstrafikkontor. Och enligt villkoren hade konsumenten endast rätt till återbetalning av 2 750:- av det betalda förskottet.

ARN menade att parterna var överens om att operatören varit försenad med att installera bredbandsanslutningen. Förseningen fick anses vara av väsentlig betydelse för konsumenten och han hade därför rätt att häva avtalet. Vidare menade ARN att en hävning, i enlighet med den konsumenträttsliga lagstiftningen, innebär att operatören inte har rätt till betalning för tjänsten. Operatören har dock har rätt till ersättning för kostnader och arbeten som redan har utförts innan hävningen under vissa förutsättningar. Operatören har då bevisbördan för att denne haft sådana kostnader och vad dessa i så fall kan uppgå till. Enligt ARN hade operatören inte gett in någon bevisning som styrkte att operatören faktiskt haft kostnader som gav operatören rätt att vägra återbetalning av en del av förskottsbetalningen. Och eftersom den konsumenträttsliga lagstiftningen är tvingande kan avtalsvillkor som ger konsumenten sämre rätt än lagstiftningen inte tillämpas mot konsumenten.

Detta innebar att konsumenten hade rätt till hävning av avtalet och att hela beloppet som han hade betalat för tjänsten skulle återbetalas.