Flytta till ny adress

Om du har ett avtal med bindningstid är du normalt betalningsskyldig under hela bindningstiden även om du flyttar innan denna tid gått ut. En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om bindningstid vid flytt hittar du på denna sida.

ARN 2015-00176 - Bindningstid vid flytt till ny adress

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick avtal om en tv-tjänst som denne efter flytt till ny adress inte kunde utnyttja. Konsumenten begärde att få säga upp avtalet mot bakgrund av detta.

Operatören hänvisade till avtalsvillkoren där det framgick att leveransen av tjänsten var adresspecifik och att bindningstiden måste beaktas av bägge parter.

ARN beslutade i linje med tidigare praxis att ett sådant villkor inte kan anses oskäligt och avslog yrkandet.

ARN 2008-5460 - Bindningstid inte oskälig när tjänsten inte kan nyttjas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde tv-abonnemang från sin bredbandsoperatör i mars 2008 med en bindningstid på 24 månader. Konsumenten begärde i augusti 2008 att abonnemanget skulle flyttas till ny adress. När tjänsten inte kunde levereras på den nya adressen sades avtalet upp av operatören och kunden krävdes på betalning för resterande bindningstid på 18 månader. 

Kunden begärde att få häva avtalet och avstå från betalning för återstående bindningstid. 
Operatören svarade att bindningstiden på 24 månader var tydlig i avtalet och att bindningstiden kvarstår om tjänsten inte kan levereras på ny adress som kunden flyttar till. Även i operatörens bekräftelse på kundens flyttbegäran framgick att uppsägning skulle ske till bindningstidens slut om tjänsten inte kunde levereras på nya adressen. 
ARN konstaterade att bindningstiden på 24 månader framgick i avtalet och att det inte är ett oskäligt avtalsvillkor. ARN såg härmed inga omständigheter eller förhållanden vid avtalets tillkomst eller senare som gav någon grund för hävning av avtalet och avslog konsumentens yrkande om hävning.

ARN 2008-0733 - Bindningstid inte oskälig när tjänsten inte kan nyttjas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten beställde ett bredbandsabonnemang och ett tv-abonnemang. När konsumenten under bindningstiden inkom med flyttanmälan visade det sig att operatören inte kunde leverera på den nya adressen. Operatören debiterade dock för hälften av återstående bindningstid vilket konsumenten ansåg var oskäligt då tjänsten inte kunde levereras.

Nämnden uttalade att som huvudregel ansvarar en konsument för att betala för ett abonnemang till dess att bindningstiden upphört. Detta gäller även om konsumenten flyttar till en bostad där operatören inte kan leverera tjänsten, om inget annat avtalats mellan parterna. En avtalsklausul av ifrågavarande slag kan inte anses oskälig. ARN bedömde härmed inte att debiteringen kunde anses som oskälig och avslog yrkandet.

ARN 2006-0003 - Bindningstid oskälig när tjänsten inte kan nyttjas*

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument flyttade, innan bindningstidens utgång, till en fastighet dit bredbandsoperatören inte kunde leverera ADSL och yrkade därför hävning av abonnemanget. Operatören anförde att de endast hade avtalat om att leverera till konsumentens avtalade adress och att problemet låg i att operatören hade fasta kostnader för att koppla upp sina kunder.

ARN uttalade allmänt att ett villkor kan jämkas eller lämnas utan avseende enligt 36§ avtalslagen om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Vid en sådan prövning tas särskild hänsyn till behovet för den som i egenskap av konsument eller annars intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Ett villkor som innebär att kunden blir bunden av abonnemangsavtalet under viss tid är i och för sig inte att betrakta som oskäligt. 
ARN uttalade vidare att frågan i detta fall var om det är skäligt att låta konsumenten vara bunden av avtalet bindningstiden ut när han inte längre hade möjlighet att utnyttja tjänsten och att skälighetsbedömningen måste ta hänsyn till de aktuella omständigheterna i fallet. ARN ansåg att det var ostridigt att konsumenten inte kunde utnyttja tjänsten över huvud taget på den nya adressen. Nämnden ansåg att detta tillsammans med övriga omständigheter medförde att avtalet borde jämkas.

ARN beslutade att konsumenten hade rätt att frånträda avtalet innan bindningstidens utgång med tre månaders uppsägningstid och att uppsägningstiden skulle räknas från den dag konsumenten ostridigt inte kunnat utnyttja tjänsten. 

* Jämför senare avgöranden ARN 2006-3477, 2008-0733, 2008-5460