Uppsägning

Det är skillnad på att säga upp eller att häva ett avtal. Om man säger upp ett avtal ska man betala avgift under uppsägningstiden. En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om att häva avtal hittar du på denna sida.

ARN 2015-11102 – Konsumenten kunde inte visa att uppsägning gjorts

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten sade upp sitt abonnemang för tv-tjänster i samband med en lägenhetsförsäljning. Ändå fortsatte konsumenten att betala räkningar och beställa uppgraderingar i sex år, i tron att det gällde en leverans till den nuvarande adressen.

Enligt operatören fanns det ingen registrering om att konsumenten sagt upp avtalet. Det hade inte heller funnits någon anledning att misstänka att kunden ansåg sig ha sagt upp tjänsten. Leveransen av tjänsten hindrades inte heller av att kunden flyttade eftersom den levererades till en digital-tv-box.

ARN ansåg att operatören inte haft anledning att misstänka att konsumenten ansåg sig ha sagt upp tjänsten, särskilt eftersom konsumenten beställt uppgraderingar. Eftersom konsumenten inte heller kunnat visa att avtalet sades upp redan 2009 ansåg nämnden att det existerat fram till 2015.

ARN 2014-09437 – Osannolikt att konsument godkänt avtalsförlängning

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument sålde sitt fritidshus och sade i samband med detta upp sitt tv-abonnemang via telefon. Konsumenten befann sig utomlands en tid efter uppsägningen och upptäckte först efter lite mer än ett halvår att pengar fortsatt att dras via hans autogiro för abonnemanget. 

Operatörens förklaring var att avtalet inte hade sagts upp, utan under telefonsamtalet hade en överenskommelse gjorts om att förlänga abonnemanget med ett år. Konsumenten förnekade detta och menade att operatören inte kunde bevisa att avtal ingåtts och att det föll på sin egen orimlighet att han skulle vilja förlänga ett abonnemang efter att han sålt sitt fritidshus.

ARN ansåg inte att operatören presenterat någon bevisning till stöd för påståendet att avtal om förlängning träffats vid det aktuella telefonsamtalet. Vidare menade nämnden att det föreföll osannolikt att konsumenten skulle ingå ett sådant avtal med hänsyn till försäljningen av huset. Mot denna bakgrund ansåg nämnden det klarlagt att konsumenten hade sagt upp avtalet och rekommenderade operatören att återbetala de pengar konsumenten betalat efter det att uppsägningstiden för avtalet löpt ut.

ARN 2013-02129 – Besked om stängning av abonnemang  ansågs inte vara en uppsägning

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument ingick ett avtal om mobiltelefoni. Efter bindningstidens slut fick konsumenten ett SMS från operatören som meddelade att abonnemanget skulle stängas ned en månad senare. Konsumenten fick möjlighet att säga upp avtalet utan uppsägningstid och teckna ett annat abonnemang. 

Konsumenten ansåg att operatören hade brutit mot sina egna regler eftersom uppsägningstiden enligt villkoren var tre månader. Konsumenten skulle då ha haft möjlighet att behålla abonnemanget två månader efter den tid då operatören tänkt stänga av det. Operatören menade att det var att se som en villkorsändring på ett sätt som var tillåtet enligt villkoren. Konsumenten erbjöds att byta abonnemangsform alternativt att kostnadsfritt avsluta sitt abonnemang utan uppsägningstid om hon inte accepterade villkorsändringen.

ARN klargjorde att bindningstiden för abonnemanget gått ut och att abonnemanget därefter varit obundet och löpande. Enligt de allmänna villkoren kan abonnemanget efter bindningstiden sägas upp av respektive part med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Det SMS som operatören skickade till konsumenten med besked om att abonnemanget skulle stängas ned kunde dock inte ses som en uppsägning av abonnemanget. Konsumenten hade därför rätt att behålla abonnemanget till dess att det har sagts upp och att uppsägningstiden om tre månader har löpt ut. Nämnden rekommenderade därför operatören att inte avsluta abonnemanget för konsumenten innan avtalad uppsägningstid har löpt ut.

ARN 2013-00490 Uppsägning kan meddelas via e-post

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten begärde att få säga upp sitt avtal om tv-abonnemang via e-post i november. Konsumenten ansåg att operatören sedan felaktigt fortsatte att skicka fakturor. Operatören ansåg att de hade kommit överens med konsumenten först i februari året efter om att avsluta tv-abonnemanget och att abonnemanget därför enligt avtalsvillkoren skulle avslutas först i april.

ARN konstaterade att en näringsdikare inte kan ställa formkrav på hur en uppsägning ska göras. ARN ansåg att det framgick i ärendet att konsumenten klart och tydligt hade begärt att få säga upp sitt abonnemang i november via e-post. Eftersom det också framgick att operatören fick del av uppsägningen i november och att konsumenten hade rätt att säga upp avtalet skulle därför uppsägningstiden räknas från det datumet. 

Operatören ansågs skyldig att återbetala eventuella månadsavgifter som konsumenten hade betalat efter det att abonnemanget rätteligen skulle varit avslutat.  

ARN 2010-0060 - Muntlig uppsägning via telefon kunde inte bevisas 

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten sade per telefon upp ett abonnemang hos operatören som skulle upphöra samma dag. Den person som konsumenten talade med hos operatören bekräftade att abonnemanget var uppsagt. Operatören förnekade att man tagit emot uppsägningen och det fanns ingen notering om att konsumenten hade sagt upp sitt abonnemang.

Nämnden konstaterade att konsumenten har bevisbördan för påståendet att han sagt upp abonnemanget samt att avtalet inte har någon uppsägningstid. Det är ostridigt att det förekommit ett samtal mellan konsumenten och företrädare för operatören. Denna omständighet var emellertid inte tillräcklig för att det, mot operatörens bestridande, skulle anses bevisat att avtalet då också sades upp. Nämnden avslog därför konsumentens yrkande om återbetalning och skadestånd.

ARN 2009-9769 - Operatörsbyte är att likställa med en uppsägning

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten skickade ett e-postmeddelande till operatörsombudet i stadsnätet, hos vilken han beställt bredbandet, med besked om att han ville byta bredbandsoperatör. Någon bekräftelse från operatörsombudet eller operatören kom inte men månadsfakturorna från operatören upphörde. 

Ett år senare fick konsumenten en faktura från operatören som avsåg månadsavgifter från tiden efter begäran om operatörsbyte. Konsumenten begärde prisavdrag eftersom han sagt upp avtalet. Operatören nekade och menade att uppsägningen av abonnemanget inte gjorts på rätt sätt, eftersom uppsägning ska meddelas direkt till operatören, medan begäran om operatörsbyte ska ske via operatörsombudet.

ARN ansåg att det av utredningen framgick att konsumenten skickat ett e-postmeddelande till operatörsombudet som avsåg operatörsbyte och att operatörens utskick av månadsfakturor upphört efter att meddelandet skickats. Enligt nämndens mening är ett operatörsbyte att likställa med en uppsägning av ett befintligt abonnemang. ARN konstaterade att konsumenten haft anledning att anta att e-postmeddelandet om uppsägning till operatörsombudet kommit operatören tillhanda och att uppsägningen skett på rätt sätt. Operatören rekommenderades att godta uppsägningen samt godkänna prisavdraget.

ARN 2007-1364 - Rätt till återbetalning av felaktigt inbetalda avgifter

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten skulle flytta och sade upp sitt bredbandsavtal via telefon varpå operatören skickade en uppsägningsblankett som konsumenten glömde att skicka tillbaka till operatören. Över ett år efter uppsägningen upptäckte konsumenten att operatören fortsatt att debitera henne månadsvis via autogirot och begärde därför återbetalning. 

Operatören nekade med hänvisning till att operatören trott att hon ville fullfölja avtalet då hon aldrig skickat in uppsägningsblanketten, inte anmält flytt enligt villkoren samt fortsatt att betala. 

ARN ansåg att det framgick att en muntlig uppsägning gjorts av ett brev från operatören som hänvisade till att man skickat en uppsägningsblankett. Det faktum att konsumenten, uppenbarligen av misstag eller i tron att operatören skulle stoppa autogireringen, fortsatt att betala abonnemangsavgiften kunde inte anses innebära att hon på nytt blev bunden av det tidigare avtalet, särskilt som hon inte utnyttjat tjänsten. ARN rekommenderade operatören att återbetala de avgifter som konsumenten hade betalat in. 

MD 2005:34 - Förutsättningar för uppsägning

Beslut: Konsumentombudsmannen fick rätt

Ett villkor i ett tidsbegränsat avtal på tolv månader om digital-tv-abonnemang till konsumenter som fastslår att om uppsägning inte sker 30 dagar före abonnemangsperiodens utgång, förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget med samma uppsägningstid, är oskäligt. 

I bedömningen vägdes in att avtalet inte krävde att företaget på lämpligt sätt och i rimlig tid påminde konsumenten innan uppsägningen skulle ske samt den långa bindningstiden. KO:s yrkande om negativ avtalsbindning avslogs däremot. MD 2005:34.

MD 2005:23 - Krav på skriftlighet

Beslut: Konsumentombudsmannen fick rätt

Avtalsvillkor med krav på skriftlig uppsägning för konsumenten bedömdes som oskäligt. MD 2005:23.