Häva avtal

Det är skillnad på att säga upp eller att häva ett avtal. Om man häver avtalet ska man inte betala för uppsägningstid. En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om att häva avtal hittar du på denna sida.

ARN 2015-07796 - Rätt till hävning av avtal när telefonjack saknas 

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument blev uppringd av en operatör och ingick ett avtal om att flytta sitt fasta telefonabonnemang. Det visade sig dock att konsumenten saknade telefonjack och därför kunde tjänsten aldrig levereras. Operatören gick med på att bryta avtalet men konsumenten ville även ha återbetalning av de abonnemangsavgifter som hon hunnit betala, vilket operatören inte gick med på utan hänvisade till att konsumenten skulle ha upplyst om att telefonjack saknades och att det därför inte fanns förutsättningar för att leverera tjänsten.

ARN menade att operatören enligt allmänna konsumenträttsliga principer har en så kallad omsorgsplikt, vilken bland annat innebär att denne ska ta tillvara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som behövs och är möjligt. Innan ett avtal ingås ska operatören också upplysa konsumenten om sådana förhållanden om tjänstens egenskaper och användbarhet som operatören kände till eller borde ha känt till och insåg eller borde insett var av betydelse för konsumenten.

Nämnden uttalade också att det vilar ett särskilt ansvar på operatören att se till att tjänsten kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt när det är denne som söker upp konsumenten för att erbjuda sina tjänster.

Eftersom fast telefoni till stor del har ersatts av telefoni via andra kanaler menade ARN att det inte längre kan anses självklart att denna tjänst kan levereras till alla bostäder. ARN delade inte operatörens invändning om att det var konsumentens ansvar att ta upp denna fråga utan ansåg att det ingick i operatörens omsorgsplikt att säkerställa att tekniska förutsättningar för att kunna leverera tjänsten fanns. 

Eftersom förutsättningarna för att kunna leverera tjänsten saknades redan när avtalet ingicks menade nämnden att operatören inte hade rätt att ta betalt för tiden innan avtalet hävts utan rekommenderade att de abonnemangsavgifter konsumenten betalat skulle återbetalas. 

ARN 2015-04303 - Operatören inte skyldig att installera teleledning

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument tecknade avtal för fast telefoni, bredband och tv. Eftersom det saknades teleledning fram till fastigheten kunde tjänsterna inte levereras och operatören makulerade därför beställningen. Konsumenten ansåg att operatören skulle bekosta dragningen av teleledningar fram till fastigheten. Operatören anförde att alla permanentbostäder och alla företag i Sverige har rätt till fast telefoni, men att det inte är operatörens ansvar. Nämnden konstaterade att det saknas rättsligt stöd för att förplikta en operatör att installera en ny kabel till konsumentensfastighet på operatörens bekostnad. Konsumenten fick därför inte rätt.

ARN 2015-03862 – Lurad att byta operatör gav rätt till hävning av avtal och ersättning

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument blev uppringd av en operatör och fick uppfattningen att hon var tvungen att byta till denna operatör för att kunna behålla sin fasta telefon. Konsumenten tecknade därför ett avtal med operatören. Det visade det sig dock att denna information var felaktig och konsumenten begärde då att få häva sitt avtal och att få ersättning för nummerflytt, fraktavgift och månadskostnader hos både nuvarande och tidigare operatör.

ARN menade att det framgick av inspelningen av samtalet, den så kallade ljudfilen, att inspelningen hade föregåtts av någon form av diskussion mellan säljaren hos operatören och konsumenten eftersom inspelningen startade med ”Nu sätter jag ingång inspelningen”. Av inspelningen framgick inte något om att konsumenten kunde komma att faktureras en så kallad brytavgift utan tvärtom sades att det skulle röra sig om en gratis flytt av abonnemang och telefonnummer. Inte heller var det så att samtliga kunder skulle flyttas över till operatören. Mot bakgrund av detta ansåg ARN att konsumenten hade rätt att häva abonnemanget och få ersättning så som hon hade begärt. ARN förutsatte också att operatören skulle stå för de extra kostnader som kunde uppkomma för konsumenten om hon återigen valde att bli kund hos den tidigare operatören.

ARN 2013-08321 Rätt till återbetalning av förskott vid hävning på grund av leveransförsening

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde bredband, telefoni och tv via fiber. Priset var 13 750:- och konsumenten betalade cirka 5 500:- i förskott. Leverans skulle ske mellan tredje kvartalet 2012 och tredje kvartalet 2013. Den 23 september 2013 var dock arbetet med inkopplingen inte påbörjat och konsumenten ville då häva avtalet och få tillbaka hela det betalade förskottet samt ränta.

Operatören motsatte sig yrkandet och menade att inkopplingen hade försenats på grund av ett beslut om grävstopp från Stockholms Stadstrafikkontor. Och enligt villkoren hade konsumenten endast rätt till återbetalning av 2 750:- av det betalda förskottet.

ARN menade att parterna var överens om att operatören varit försenad med att installera bredbandsanslutningen. Förseningen fick anses vara av väsentlig betydelse för konsumenten och han hade därför rätt att häva avtalet. Vidare menade ARN att en hävning, i enlighet med den konsumenträttsliga lagstiftningen, innebär att operatören inte har rätt till betalning för tjänsten. Operatören har dock har rätt till ersättning för kostnader och arbeten som redan har utförts innan hävningen under vissa förutsättningar. Operatören har då bevisbördan för att denne haft sådana kostnader och vad dessa i så fall kan uppgå till. Enligt ARN hade operatören inte gett in någon bevisning som styrkte att operatören faktiskt haft kostnader som gav operatören rätt att vägra återbetalning av en del av förskottsbetalningen. Och eftersom den konsumenträttsliga lagstiftningen är tvingande kan avtalsvillkor som ger konsumenten sämre rätt än lagstiftningen inte tillämpas mot konsumenten.

Detta innebar att konsumenten hade rätt till hävning av avtalet och att hela beloppet som han hade betalat för tjänsten skulle återbetalas.

ARN 2013-01192 – Öppet köp av mobiltelefon med tillhörande abonnemang

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument köpte en iPhone med abonnemang. Telefonen skulle vara en julklapp till hennes barnbarn. Säljaren lovade att telefonen skulle levereras senast den 18 december men telefonen levererades inte i tid. Konsumenten krävde att få häva köp av telefon och abonnemang på grund av dröjsmålet men säljaren gick bara med på en hävning av köpet av telefonen.

Säljaren menade att konsumenten vid köpet hade fått information om att det fanns risk för förseningar på grund av hög belastning innan jul och detta hade konsumenten accepterat.

ARN menade att parterna var överens om att så kallat öppet köp gällde när avtalet ingicks. Säljaren menade att öppet köp enbart gällde telefonen, och inte abonnemanget. Enligt ARN har säljaren bevisbördan för att det framgår av exempelvis kvittot att öppet köp bara omfattat telefonen och inte också abonnemanget (eftersom dessa köpts tillsammas som ett paket). Och eftersom säljaren inte hade gett in någon bevisning för sitt påstående måste även abonnemanget anses ingå i det öppna köpet. Konsumenten hade därför rätt att även få abonnemanget avslutat av säljaren.

ARN 2012-01741 - Köp av mobiltelefon med tillhörande abonnemang – två separata avtal

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick ett avtal om en mobiltelefon med tillhörande abonnemang. I månadsavgiften ingick att konsumenten betalade 200:- i förhöjd avgift för mobiltelefonen. Efter några månader upptäcktes att mobiltelefonen var felaktig. 

Konsumenten fick en ny mobil som visade sig ha samma fel som den föregående. Återförsäljaren gick med på att häva avtalet för telefonen, men inte abonnemanget. Som ersättning för telefonen erbjöds konsumenten 3 400:-, vilket motsvarande inköpskostnaden efter åldersavdrag.

Konsumenten yrkade hävning av köpet både beträffande telefonen och abonnemanget, samt på ersättning med 1 100:- för abonnemangsavgifter under den period som telefonen inte kunnat användas som det var tänkt, eftersom den lånetelefon han erbjudits var av enklare modell. Sammanlagt hade ärendet pågått i åtta månader och konsumenten ansåg inte att det hade hanterats inom skälig tid. Återförsäljaren motsatte sig konsumentens yrkanden.

ARN inledde med att konstatera att återförsäljaren gått med på att häva köpet av mobiltelefonen. Vad gäller abonnemanget ansåg nämnden att det vid en kombination som i det aktuella fallet, det vill säga köp av mobiltelefon och avtal om abonnemang där telefonen avbetalas med ett särskilt månatligt belopp, är möjligt att hantera dessa som separata avtal. Eftersom tjänsten inte var felaktig hade konsumenten endast möjlighet att häva den del av avtalet som avsåg telefonen.

Nämnden uttalade att konsumenten vid hävning har rätt att mot återlämnande av varan få tillbaka köpeskillingen, inklusive ränta, med avdrag för den nytta han har haft av varan. Om konsumenten hade erlagt samtliga avbetalningar skulle han betalat 4 800:-, vilket fick anses vara köpeskillingen för telefonen. Nämnden ansåg därför att det belopp som återförsäljaren erbjudit konsumenten, 3 400:-, som skäligt mot bakgrund av den tid konsumenten kunnat använda telefonen, den ränta konsumenten hade rätt till och det nyttoavdrag som ska göras. Ytterligare ersättning ansågs konsumenten inte ha rätt till.

ARN 2008-9151 - Trasig mobil, rätt att häva telefon men inte abonnemang

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

En konsument begärde hävning efter en konstaterat vattenskadad mobil mindre än två veckor efter köpet. I ärendet gav ARN konsumenten rätt att häva köpet av mobilen eftersom säljaren inte kunde visa att skadan orsakats av konsumentens handhavande. 

Konsumenten fick däremot inte rätt att samtidigt häva det mobilabonnemang som köptes tillsammans med telefonen. ARN motiverade det beslutet med att konsumenten kunde använda abonnemanget med en annan telefon. Jämför även ARN 2008-0405 och ARN 2008-3032 under "Ersättning"

ARN 2008-0405 - Trasig mobil, rätt att häva telefon och abonnemang  

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten träffade avtal om köp av mobiltelefon och abonnemang. Eftersom telefonen hade ett fabrikationsfel skickades den omgående på reparation. Den tredje gången detta skedde ersattes den röda telefonen med en grå. Konsumenten talade då om för operatören att hon köpt abonnemanget för den röda telefonens skull och att designen på telefonen var viktig för henne. 

Operatören ville inte leverera den telefon som konsumenten hade beställt och menade att den garanti som gällde för telefonen inte gav konsumenten rätt till en ny leverans av exakt samma produkt.

Nämnden menade att det var ostridigt att telefonen haft samma fel vid tre tillfällen och att operatören vid två tillfällen förgäves försökt avhjälpa felet och att telefonen även hade lämnats in för reparation en tredje gång. Enligt förarbetena till konsumentköplagen behöver inte konsumenten tåla mer än två avhjälpningsförsök, oavsett om operatören skulle vara beredd att göra ytterligare reparationer. Nämnden ansåg därför att konsumenten borde ha rätt att häva avtalet avseende telefon och abonnemang från och med det datum telefonen återlämnas. Jämför även ARN 2008-9151 och ARN 2008-3032 under "Ersättning