Meddela ånger

Om det uppstår en tvist om huruvida du har ångrat dig är det du som måste kunna bevisa det. Det är därför fördelaktigt ur bevissynpunkt att ångra sig skriftligt och spara en kopia. Det finns dock inga formkrav enligt lag och operatören får exempelvis inte kräva att du ångrar dig skriftligt. Här finner du fall som Allmänna reklamationsnämnden avgjort avseende meddelande om ånger.

ARN 2017-09793 – Operatören står risken för meddelande om ånger

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten blev uppringd den 16 februari 2017 av operatören angående en förlängning av konsumentens avtal med operatören. Konsumenten ville ha prislista via mail innan konsumenten tog ett beslut men det gick inte att ordna så konsumenten tackade ja med vetskap om att konsumenten kunde ångra sig enligt ångerrätten.  Den 23 februari skickade konsumenten in en ångerblankett till operatören som operatören hävdar att de ej fått.


Operatören hävdar att konsumenten varit i kontakt med dem angående fakturor och annat efter förlängningen men aldrig kring ånger. Ångerblanketten kom till operatören den 20 april 2017 men då var ångerfristen passerad.

ARN konstaterar att lagen om distansavtal är tillämplig och att konsumenten skickat in en kopia på en ångerblankett daterad den 23 februari 2017 och att konsumenten därför gjort det troligt att hon skickat meddelandet i tid. Det är operatören som står risken för att meddelandet inte kommer fram i tid. Konsumenten bör därför ha rätt att ångra avtalet och få återbetalt det som hon betalat in under tiden.

ARN 2012-03805 - Meddelande om ånger kan skickas via e-post

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument ingick ett avtal om ett telefoniabonnemang via telefon. Sex dagar senare begärde konsumenten att få ångra avtalet och meddelade detta via e-post. Operatören nekade och hänvisade till att konsumenten för att få ångra avtalet var tvungen att ringa till kundtjänst, eller skicka ett skriftligt brev med sin underskrift. 

På grund av säkerhetsskäl gick det inte att ångra avtalet via e-post, eftersom ingen e-postadress hade registrerats för konsumenten. 

ARN menade att det inte var ifrågasatt att ett avtal hade ingåtts och att konsumenten hade begärt att få ångra detta i tid, det vill säga under ångerfristen. Nämnden uttalade att eftersom distans- och hemförsäljningslagen är tvingande till konsumentens förmån kan inte strängare krav ställas än vad som framgår av lagen. Eftersom inga bestämmelser finns i lagen som hindrar att en konsument ångrar sig via e-post ansåg ARN inte att operatören hade rätt att sätta upp ett sådant villkor. Konsumenten hade därför haft rätt att ångra avtalet via e-post. ARN rekommenderade operatören att låta konsumenten få utöva ångerrätten.

ARN 2010-7274 - Att inte hämta ut paket efter beställning utgör ej giltig ånger

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten beställde mobilt bredband men ångrade sig sedan. Han menade att bolaget inte hade informerat honom i detalj vare sig om att det mobila bredbandet skulle skickas till honom per post eller om ångerrätten. Konsumenten ville inte betala för något som aldrig hämtats ut och menade att bolaget, när de fick försändelsen i retur, borde ha undrat varför.

Bolaget motsatte sig detta och menade att man i bekräftelsebrevet, skriftligen och i varaktig form, informerat konsumenten om ångerrätten samt att han skulle kontakta kundservice för att ångra avtalet. Konsumenten har inte kontaktat bolaget inom ångerfristen för att ångra det ingångna avtalet. Att inte hämta ut utrustningen påverkar inte avtalet i sig och är inte en giltig form av ånger.

ARN konstaterade att välkomstbrevet som skickades ut till konsumenten bland annat innehöll information om att konsumenten inom några dagar skulle få en avi för att hämta ut sitt startpaket samt information om ångerrätten och om hur konsumenten skulle gå tillväga för att utnyttja den. ARN bedömde att det var ostridigt att konsumenten varken hämtat ut det mobila bredbandet eller meddelat bolaget att han ångrat sig inom den lagstadgade ångerperioden och nekade därför konsumentens begäran om hävning.