Samtalspott och surfpott

Din rätt att få återbetalning av innestående pott vid uppsägning beror på vad som står i ditt avtal med operatören. För avtal som ingås från och med den 3 juni 2022 gäller nya regler för avtalsvillkor om återbetalning av pott när du använder förhandsbetalda tjänster (såsom kontantkort ) och byter operatör.

Återbetalning av samtalspott och surfpott vid uppsägning

Om operatören meddelar att du förlorar din pott när du säger upp avtalet med operatören måste operatören styrka att det finns stöd för det i avtalet. Avtalsvillkoret får däremot inte vara utformat på ett sätt som kan anses oskäligt. Till exempel får villkoret inte innebära en betydande obalans mellan konsumentens och operatörens rättigheter och skyldigheter.

Ett exempel på en sådan obalans är ett avtalsvillkor som innebär att operatören har rätt att behålla förskottsbetalda samtalspotter när abonnenten beslutar att säga upp avtalet, utan att abonnenten har motsvarande rätt till ersättningsbelopp när operatören säger upp avtalet.

Rätt till återbetalning av pott i vissa fall vid operatörsbyte

Från och med den 3 juni 2022 gäller nya regler för förhandsbetalda tjänster (kontantkort) som innebär att operatören ska använda avtalsvillkor som kan ge dig rätt att få kvarstående tillgodohavanden (pott) återbetalt om du byter telefoni- eller bredbandsoperatör.