Paketköp

Ett paketköp kallas ett avtal som består av minst två delar. Det kan vara ett avtal som kombinerar olika tjänster såsom bredbands-, telefoni-, TV-abonnemang och olika tilläggstjänster eller ett avtal som kombinerar en tjänst med en hårdvara, exempelvis en mobiltelefon och ett abonnemang.

Särskilda regler för vissa paketköp från och med den 3 juni 2022

Om du ingått avtal om ett paketköp gäller flera av dina rättigheter och operatörens skyldigheter hela paketet. Detta gäller köp där minst en av tjänsterna i paketet är en internet- eller telefonitjänst.

Krav som ställs för avtal med konsument gällande telefoni- eller internettjänster, ställs därmed även för andra tjänster som omfattas av samma paket, t ex tv-tjänster. Hela paketet omfattas av regler om:

 

 • Avtalssammanfattning - Innan du ingår ett avtal ska operatören tillhandahålla en kortfattad och lättläst sammanfattning av avtalet. Läs mer här om vad sammanfattningen ska innehålla.
 • Maximal bindningstid 24 månader - Varje del i ditt paket ska ha en maximal bindningstid på 24 månader. Om du lägger till en tjänst eller hårdvara i efterhand till ett paketköp kan du aldrig få en längre bindningstid än 24 månader totalt för hela avtalet.
  Det är således inte tillåtet att förlänga bindningstiden genom att lägga till tjänster eller terminalutrustning till det ursprungliga avtalet. Om operatören lägger till en tjänst eller terminalutrustning till ditt internet- eller telefoniabonnemang får det inte innebära att din ursprungliga bindningstid förlängs utan att du uttryckligen har samtyckt till det. Läs mer här om bindningstid.
 • Maximal uppsägningstid en månad - Uppsägningstiden får inte vara längre än en månad. Om du har ett avtal med bindningstid får operatören inte kräva att du måste säga upp ditt avtal tidigare än en månad före att avtalstiden går ut. Läs mer här om uppsägning.
 • Maximal uppsägningstid för avtal med bindningstid som förlängs automatiskt - Efter en sådan förlängning har du rätt att när som helst säga upp avtalet med högst en månads uppsägningstid utan annan kostnad än för användningen av tjänsten.
 • Ändring av villkor - Om operatören ändrar villkoren för en av tjänsterna i paketet har du rätt att avsluta hela avtalet i enlighet med vad som står i avsnittet om Att ändra avtal.
 • Avsluta paketet i förtid -  Om du har rätt att avsluta en del av paketet i förtid t ex på grund av avbrott, annat fel eller leveransförsening har du rätt att samtidigt avsluta alla delar i paketköpet. Läs mer här om att avsluta avtal.
 • Kompensation till operatören för subventionerad terminalutrustning vid uppsägning av avtalet i förtid - Om du enligt lag har rätt att säga upp eller häva ett avtal i förtid är du inte skyldig att betala någon annan kompensation till operatören än för subventionerad terminalutrustning som du behåller. Bestämmelsen omfattar hela ditt paketköp. Bestämmelsen gäller avtal med bindningstid och innebär en gräns för hur mycket operatören får ta ut i ersättning för subventionerad terminalutrustning. Frågor om avtal gällande hårdvaror faller utanför Telekområdgivarnas uppdrag, du kan läsa mer här om hårdvaror.
 • Byte av operatör för bredband - Vid byte av bredbandsoperatör finns särskilda regler om hur bytet ska gå till. Läs mer här om byte av bredbandsoperatör.
 • Offentliggörande av information av tjänsterna - Operatörerna ska offentliggöra tydlig, heltäckande och aktuell information om tjänsterna. Läs mer här om informationskraven.


Obs! Det har ingen betydelse hur ditt avtal benämns av din operatör eller vad som står i operatörens avtalsvillkor för att reglerna om paketköp ska gälla. Det spelar inte heller någon roll om tjänsten kostar något eller inte. Själva syftet med reglerna är att minska risken för att du ska bli inlåst i ett avtal och för att underlätta för dig att byta operatör.

Regler om paketköp gäller:

 • Om avtalet har ingåtts från och med den 3 juni 2022.
 • Om minst en av tjänsterna i paketet är en bredbands- eller telefonitjänst.
 • Om det är samma operatör som tillhandahåller alla delar i paketet.
 • Om avtalet anses vara inom ramen för ett och samma avtal, ett närbesläktat- eller anknytande avtal. Det gäller även tjänster eller terminalutrustning som läggs till ett sådant avtal vid ett senare tillfälle. Det finns inte någon avgränsning för vilka andra tjänster som kan tänkas ingå i ett paketköp.
 • Om hårdvaran i paketet är terminalutrustning, exempelvis en mobiltelefon eller ett modem. Hårdvara som inte är terminalutrustning exempelvis hörlurar, högtalare, TV-apparat eller datorutrustning omfattas inte.