Begränsad användning

Det finns inga regler som förbjuder operatören från att på olika sätt styra eller begränsa hur du kan använda abonnemanget. Det innebär exempelvis att operatören kan begränsa din hastighet, den datamängd du använder under en viss period, eller din möjlighet att använda tjänster från andra leverantörer på ditt abonnemang (exempelvis internettelefoni eller tjänster som använder fildelningsprotokoll). Operatören kan också prioritera viss trafik framför annan, exempelvis samtalstrafik framför surf.

 

Information om begränsningar

Det finns regler om att avtal om tv-, telefoni- och bredbandsabonnemang ska innehålla information om samtliga begränsningar som finns på ditt abonnemang och vilka konsekvenser dessa begränsningar har för din användning av tjänsten. Det är inte ovanligt att det finns skrivningar i avtalet som innebär att överföringshastigheten sänks om du överstiger en viss mängd nedladdad data under en och samma månad. Där det är möjligt ska begränsningar alltid anges i mätbara enheter (exempelvis datamängd i gigabyte eller maximalt antal användare av tjänsten).

 

Mätbara enheter

Tillåten datamängd under viss tid bör redovisas i mätbar enhet (gigabyte, GB) och med konkreta exempel på hur den tillåtna datamängden kan användas, exempelvis uttryckt i uppskattat antal timmar för olika användningsområden. Det bör även framgå vilka konsekvenser en överträdelse av datamängden medför, exempelvis om tjänsten går att använda med lägre hastighet eller inte alls. Det bör även framgå vad som gäller för outnyttjad datamängd.

Missbruksklausuler bör redovisas i mätbar enhet (gigabyte, GB) när operatören har rätt att stänga av eller begränsa din tjänst. Även begränsningar av antalet tillåtna samtidiga användare av tjänsten (så kallad internetdelning) eller om hur till exempel hastigheten påverkas om flera tjänster från operatören används samtidigt bör också redovisas. I Post- och telestyrelsens föreskrifter kan du läsa mer om detta.