Försening

ARN 2017-06317 - Försening på grund av myndighetsbeslut

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten beställde installation av fibernät, men installationen försenades. På grund av förseningen sänkte leverantören priset på installationen. Konsumenten hade dock synpunkter på prisavdraget och hänvisade också till att den uteblivna fibern fått kompenseras med ett nytt avtal om ökad surfmängd hos mobiloperatören.

Leverantören menade att konsumenten inte hade styrkt kravet på ekonomisk skada kopplad till det begärda prisavdraget. Ökningen av mobilkostnaderna var likvärdig med vad konsumenten annars hade betalat för fibern och den hade inte heller styrkts med kvitton eller avtalsbekräftelse. Det framgick också i parternas avtal att leverantören hade rätt att ändra avtalat leveransdatum om det var nödvändigt på grund av tvingande myndighetsbeslut. Leverantören menade att förseningen berodde på kommunens beslut om samordning av grävning. Enligt leverantören hade man endast kunnat invänta att kommunens projekt skulle starta och beslutet hade därför legat utanför leverantörens kontroll.

ARN konstaterade att det framgick av leverantörens allmänna villkor att man haft rätt att senarelägga installationen när det skett på grund av myndighetsbeslut som bolaget inte rått över. Mot bakgrund av det och med hänvisning till att konsumenten inte hade bevisat att förseningen lett till ökade kostnader eller någon annan ekonomisk skada konstaterade ARN att konsumentens krav inte skulle medges.

ARN 2017-04566 – Målsättning inte samma sak som uttalat slutdatum

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

I februari 2016 beställde konsumenten anslutning till stadsfibernätet. Enligt konsumenten skulle installationen vara klar i december samma år, men blev inte färdig förrän i april 2017. Konsumenten begärde därför prisavdrag.

Fiberleverantören menade att det inte framgick någon leveranstid av det avtal som tecknats och att bolaget aldrig lovat anslutning under 2016. Man hade kommunicerat sin plan med målsättningen att driftsätta adressen under 2016. Under sommaren fick bolaget ändrade ekonomiska direktiv som pausade arbetet och i ett brev som bolaget skickade ut i september framgick att anslutningen skulle ske under vår/vintern. Vissa moment försenades av snö och att entreprenörens maskiner gick sönder, vilket konsumenten informerades om. Bolaget menade att man trots förseningarna hållit leveranstiden och levererat hans anslutning den 24 mars.

Nämnden konstaterade att en förutsättning för ersättning med anledning av leveransförsening var att konsumenten kunde bevisa att det var en försening. Avtalet mellan parterna innehöll inte något uttalat slutdatum utan endast en målsättning för när arbetet skulle vara utfört, försening hade därför inte visats. Nämnden ansåg inte heller att konsumenten hade visat någon ekonomisk skada.

ARN 2016-13455 – Försening utanför leverantörens kontroll

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten begärde installation av fiber i januari 2014. Arbetet skulle vara klart i juni 2015, men var klart först i september 2016. Konsumenten ville därför ha ersättning med 498 kronor x 15 månader avseende uteblivna minskade kostnader för tv, telefon och bredband.

Leverantören hänvisade till att förseningen berodde på en ombyggnation av en förskola som stadsnätet behövde ha förbindelse till för att kunna ansluta till det aktuella området. Ombyggnationen blev omfattande och under byggperioden fick man inte tillgång till sin fibernätsstation. Leverantören menade att det framgick av avtalsvillkoren att man inte var skadeståndsskyldig för skada som hade sin grund i omständighet utanför leverantörens kontroll.

ARN hänvisade till leverantörens allmänna villkor, som var en del av avtalet mellan parterna. Nämnden ansåg vidare att de omständigheter leverantören redogjort för låg utanför dess kontroll. Konsumentens krav avslogs därför.

ARN 2016-11083 – Fiberanslutningen ansågs vara levererad inom skälig tid

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde installation av fiber av en fiberleverantör. Installationen blev klar i april 2016, men enligt konsumenten hade leverantören informerat honom om att fiberdragningen skulle göras under 2015. Konsumenten anförde att han på grund av den försenade leveransen tvingats ha kvar sitt dyrare bredbandsavtal i fem månader. 

Konsumenten begärde därför ersättning för detta om sammanlagt 950 kronor. Leverantören motsatte sig konsumentens krav och anförde att byggnationen påbörjats som planerat under 2015. Leverantören menade att ett antal fiberanslutningar färdigställdes under 2015, medan ett visst antal färdigställdes under 2016. Vidare menade leverantören att det inte hade gjorts någon utfästelse om att samtliga fiberanslutningar skulle vara klara under 2015.

ARN konstaterade att det inte framgick av de handlingar som givits in till nämnden att parterna avtalat om en bestämd tidpunkt då arbetet skulle vara färdigställt. Vidare konstaterade ARN att det visserligen framgick att konsumenten fått information om att fibernätet skulle börja byggas under 2015, men att det inte är samma sak som att parterna avtalat om en tidpunkt för när uppdraget skulle vara färdigställt. ARN ansåg att uppdraget färdigställts inom skälig tid. Nämnden avslog därför konsumentens krav om ersättning.