Ersättning och skadestånd

ARN 2017-09420 – Försening gav inte rätt till prisavdrag

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiberinstallation den 5 september 2016 för 19900:- av fiberleverantören. Tjänsten skulle levereras den 30 november 2016 men installationen ägde rum först i februari 2017. Konsumenten ansåg att leverantören hanterat ärendet på ett oacceptabelt sätt och att bolaget var ansvarigt för förseningen av installationen och begärde ett prisavdrag med 11900:- på grund av förseningen.


Fiberleverantören motsatte sig kravet på prisavdrag. Bolaget saknade från början beställning från konsumenten men fick ändå erbjudande om att få delta i kampanjen men konsumenten fick också meddelande om att det skulle bli en senare installation än hos grannarna. Konsumenten fick också information om att leverans skulle ske någon gång under januari 2017 till kampanjpriset. Under hela processen var konsumenten uppdaterad om status på arbetet och erbjöds en ersättning på 2400:- för förseningen vilket avböjdes. Konsumenten erbjöds också surf via mobilt bredband till ett värde av 2650:- som konsumenten utnyttjat.

ARN konstaterar att det är ostridigt att konsumenten beställt installationen av leverantören. Av åberopad mejlkonversation framgick att leverantören erbjudit installation först i januari 2017 och att konsumenten accepterat detta. Det är utrett att leveransen blev något försenad och att leverantören varit i visst dröjsmål. Konsumenten begärde prisavdrag med anledning av förseningen på cirka en månad. Någon rättslig grund för prisavdrag vid dröjsmål på näringsidkarens sida finns inte i svensk rätt utan det krävs att konsumenten visar att denne lidit ekonomisk skada. Detta har konsumenten inte gjort enligt ARN:s bedömning. ARN konstaterar att leverantören erbjudit konsumenten 2400:- i ersättning för förseningen och att det står konsumenten fritt att acceptera detta.

ARN 2017-06927 - Skadestånd för skada på fastighet men inte för kostnader som ej varit ekonomiskt mätbara

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

En konsument ansåg att leverantörens fiberanslutning skett på ett felaktigt sätt och orsakat skador på fastigheten som krävde ommålning. Konsumenten begärde ersättning med totalt 16 624 kronor varav 1499 kr avsåg färg, 3000 kr målningsarbete, 1026 kr förlorad arbetsförtjänst, 99 kr bensin, 4000 kr extra städning, 2000 kr biltvätt, 5000 kr ideellt skadestånd och eget arbete.

Leverantören menade att de problem som varit hade åtgärdats och medgav 8000 kr i ersättning innefattande färgen och målningsarbetet. I övrigt menade dock leverantören att extrautgifterna saknade underlag.

ARN konstaterade att leverantören medgett ersättning om 8000 kr och att konsumenten inte kunnat visa att storleken på skadorna överstigit detta belopp. När det sedan gällde konsumentens begäran om ersättning för eget arbete och ideellt skadestånd ansåg nämnden att den del som avsåg eget arbete var att betrakta som processkostnader, vilket inte ersätts vid en prövning i nämnden. Avslutningsvis påpekade nämnden att ideellt skadestånd, det vill säga skada som inte är kopplad till någon faktiskt ekonomisk skada, normalt endast ersätts i svensk rätt om lidandet är en följd av ett brottsligt angrepp eller har samband med personskada, vilket inte var fallet i aktuellt ärende. 

ARN 2017-03697 –En konsument har inte automatiskt rätt till ersättning även om en annan konsument fått ersättning

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiberanslutning av en fiberleverantör. Enligt konsumenten sa leverantören att priset för anslutning i framtiden inte skulle komma att sänkas utan snarare höjas. Konsumenten menade dock att priset sedan har sänkts och att vissa i området som ingått avtal med det högre priset för anslutning har fått kompensation. Konsumenten menade att hon inte har fått någon kompensation och att leverantören sagt att detta beror på att de inte kan kompensera alla konsumenter.

Konsumentens begärde att få samma kompensation som leverantören gett till andra, det vill säga ett presentkort om 2000 kr som kan användas hos leverantören. Fiberleverantören motsatte sig kravet och anförde att det vid den sista försäljningsfasen angetts ett felaktigt och för lågt pris till de som ännu inte hade anslutit sig. Av god vilja erbjöd leverantören därför kompensation till de kunder som hade beställt fiber men ännu inte hade fått den installerad. Vidare menade leverantören att det faktum att en annan konsument blir kompenserad inte innebär att alla konsumenter är berättigade till kompensation.

ARN konstaterade att det, även om en konsument har fått kompensation av en leverantör, inte automatiskt innebär att en annan konsument har rätt till samma kompensation. Av utredningen fann nämnden att konsumenten inte hade bevisat att hon har rätt till någon ersättning av leverantören och nämnden anslog därför konsumentens begäran.

ARN 2016-09876 – Egen grävinsats gav inte rätt till prisavdrag

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiberanslutning till sin fastighet av en fiberleverantör. I beställningen stod det att han skulle bli kontaktad när grävningsarbetet skulle utföras, men konsumenten menar att han aldrig blev det. Konsumenten grävde därför själv den kanal där fiberröret skulle ligga. På grund av den egna arbetsinsatsen begärde konsumenten prisavdrag med 5 360 kr. 

Fiberleverantören motsatte sig kravet och menade att konsumenten på eget bevåg utfört grävningen på sin tomt. Vidare menade leverantören att det förhållande att konsumenten själv har utfört grävningen inte innebär att han är berättigad till prisavdrag eftersom detta inte är något som parterna har kommit överens om. ARN konstaterade att konsumenten inte har bevisat att han och leverantören hade slutit en överenskommelse om att få det avtalade priset sänkt på grund av egen arbetsinsats. ARN avslog således konsumentens krav.