Avbeställning

ARN 2017-09643 – Avbeställningsavgift kan vara skälig 

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten tecknade ett fiberanslutningsavtal 31 mars 2014 där den totala anslutningskostnaden skulle vara 2900 kr. Ett år senare kom en bekräftelse men därefter hörde han inget från bolaget. Han kontaktade denne i juni 2016 och frågade när de skulle komma igång. Konsumenten fick svar via mail den 12 juli att hans gata var projekterad och att arbetet skulle sätta igång sent år 2016/tidigt 2017. Under tiden kom ett annat bolag och erbjöd anslutning. K tyckte att det kändes mer seriöst eftersom de kunde leverera inom ett år och tecknade därför avtal med dem istället och  meddelade det första bolaget att han ville säga upp avtalet. Konsumenten fick då till svar att avtalet som skrevs 2014 var bindande och att det kunde sägas upp först efter fyra år. Konsumenten anförde att villkoret är oskäligt och att han ska slippa betala ersättning för avbeställningen då han anser att bolaget inte haft några kostnader.

Bolaget anför i sin tur att de har haft kostnader för planering och projektering och att de hade hunnit långt i  området. De har därför rått konsumenten  att stå kvar vid det första avtalet då de vill ha ersättning för de kostnader som uppkommit fram till uppsägningen på 2500 kr.

ARN konstaterade att det framgick av villkoren att parterna kommit överens om en fiberanslutningstjänst med avtalstid om 48 månader som förlängs med 48 månader i taget om inte uppsägning sker senast 12 månader före avtalstidens utgång. Konsumenten sa upp avtalet mer än 12 månader före avtalsperiodens slut och parternas avtal löper därmed ut den 31 mars 2018. Anslutningen är ännu inte slutförd och en K har rätt att avbeställa en tjänst innan tjänsten har slutförts och bolaget  har då rätt till ersättning för bland annat redan utfört arbete. Till utfört arbete räknas inte bara den faktiska tjänsten utan även projekterings-, planerings-, och andra förberedelsearbeten. Om bolaget inte har förbehållit sig en sådan avgift ska den kostnad som debiteras konsumenten vara skälig. Det framgår av inkomna uppgifter att arbetet kommit så långt att det har skett schaktningar i gatan utanför hans fastighet – arbetet har alltså kommit en god bit på väg. Det är därför uppenbart att bolaget haft en del kostnader hittills och ARN anser att den av bolaget framräknade avbeställningsavgiften är skälig.