Regler och beslut

Här hittar du relevanta rättsfall som avgjorts i Allmänna reklamationsnämnden.

ARN 2017-09643 – Avbeställningsavgift kan vara skälig 

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten tecknade ett fiberanslutningsavtal 31 mars 2014 där den totala anslutningskostnaden skulle vara 2900 kr. Ett år senare kom en bekräftelse men därefter hörde han inget från bolaget. Han kontaktade denne i juni 2016 och frågade när de skulle komma igång. Konsumenten fick svar via mail den 12 juli att hans gata var projekterad och att arbetet skulle sätta igång sent år 2016/tidigt 2017. Under tiden kom ett annat bolag och erbjöd anslutning. K tyckte att det kändes mer seriöst eftersom de kunde leverera inom ett år och tecknade därför avtal med dem istället och  meddelade det första bolaget att han ville säga upp avtalet. Konsumenten fick då till svar att avtalet som skrevs 2014 var bindande och att det kunde sägas upp först efter fyra år. Konsumenten anförde att villkoret är oskäligt och att han ska slippa betala ersättning för avbeställningen då han anser att bolaget inte haft några kostnader.

Bolaget anför i sin tur att de har haft kostnader för planering och projektering och att de hade hunnit långt i  området. De har därför rått konsumenten  att stå kvar vid det första avtalet då de vill ha ersättning för de kostnader som uppkommit fram till uppsägningen på 2500 kr.

ARN konstaterade att det framgick av villkoren att parterna kommit överens om en fiberanslutningstjänst med avtalstid om 48 månader som förlängs med 48 månader i taget om inte uppsägning sker senast 12 månader före avtalstidens utgång. Konsumenten sa upp avtalet mer än 12 månader före avtalsperiodens slut och parternas avtal löper därmed ut den 31 mars 2018. Anslutningen är ännu inte slutförd och en K har rätt att avbeställa en tjänst innan tjänsten har slutförts och bolaget  har då rätt till ersättning för bland annat redan utfört arbete. Till utfört arbete räknas inte bara den faktiska tjänsten utan även projekterings-, planerings-, och andra förberedelsearbeten. Om bolaget inte har förbehållit sig en sådan avgift ska den kostnad som debiteras konsumenten vara skälig. Det framgår av inkomna uppgifter att arbetet kommit så långt att det har skett schaktningar i gatan utanför hans fastighet – arbetet har alltså kommit en god bit på väg. Det är därför uppenbart att bolaget haft en del kostnader hittills och ARN anser att den av bolaget framräknade avbeställningsavgiften är skälig.

ARN 2017-09235 – Tvist om avtalat pris

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten fick ett erbjudande hemskickat från en fiberleverantör om fiberinstallation inklusive grävning för 19900:-. Konsumentens fru ringde upp leverantören och tackade ja. Konsumenten fick sedan ett avtal hemskickat där det var avtalat om fiberinstallation för 19900:- exklusive grävning. Konsumenten skrev på detta och när avtalet skulle lämnas in så vägrade leverantören att gå med på detta utan hävdade att installationen kostade 24900:- exklusive grävning. Konsumenten begär i ARN att få installation och grävning utförd enligt det ursprungliga priset – 19900:-.

Leverantören hävdade att det ursprungliga priset inte gällde konsumentens adress utan var ett pris för ett särskilt kampanjområde – det var alltså ett tryckfel i informationen riktad till konsumenten. När leverantören upptäckte detta så skickade de ut ett nytt avtal där det framgick att konsumentens kostnad skulle bli 24900:- exklusive grävning.

ARN konstaterar att det ursprungliga erbjudandet utgjorde ett så kallat utbud – d.v.s. en anmodan om att köparen ska lämna ett anbud. För att ett avtal sedan ska komma till stånd krävs att säljaren ger en accept på köparens anbud. Av utredningen framgår att leverantören inte gett en accept på konsumentens anbud och att det därför inte finns något avtal.

ARN 2017-06927 - Skadestånd för skada på fastighet men inte för kostnader som ej varit ekonomiskt mätbara

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

En konsument ansåg att leverantörens fiberanslutning skett på ett felaktigt sätt och orsakat skador på fastigheten som krävde ommålning. Konsumenten begärde ersättning med totalt 16 624 kronor varav 1499 kr avsåg färg, 3000 kr målningsarbete, 1026 kr förlorad arbetsförtjänst, 99 kr bensin, 4000 kr extra städning, 2000 kr biltvätt, 5000 kr ideellt skadestånd och eget arbete.

Leverantören menade att de problem som varit hade åtgärdats och medgav 8000 kr i ersättning innefattande färgen och målningsarbetet. I övrigt menade dock leverantören att extrautgifterna saknade underlag.

ARN konstaterade att leverantören medgett ersättning om 8000 kr och att konsumenten inte kunnat visa att storleken på skadorna överstigit detta belopp. När det sedan gällde konsumentens begäran om ersättning för eget arbete och ideellt skadestånd ansåg nämnden att den del som avsåg eget arbete var att betrakta som processkostnader, vilket inte ersätts vid en prövning i nämnden. Avslutningsvis påpekade nämnden att ideellt skadestånd, det vill säga skada som inte är kopplad till någon faktiskt ekonomisk skada, normalt endast ersätts i svensk rätt om lidandet är en följd av ett brottsligt angrepp eller har samband med personskada, vilket inte var fallet i aktuellt ärende. 

ARN 2017-07151 Förlängd ångerrätt enligt distansavtalslagen

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde fiberanslutning via internet och avbeställde tjänsten en månad senare innan leverantören hade påbörjat arbetet. Konsumenten krävdes på 6900 kr av leverantören för kostnader i samband med avbeställningen vilket konsumenten ifrågasatte.

Leverantören anförde att ångerrättsinformation hade lämnats och att konsumenten inte ångrat sig i tid. Leverantören menade därför att distansavtalslagen inte var tillämplig. Leverantören hänvisade till avtalsvillkoren och anförde vidare att kostnaden på 6900 kr var skälig bland annat mot bakgrund av det förberedelsearbete som krävs i dessa sammanhang.

ARN inledde med att konstatera att distansavtalslagen var tillämplig eftersom avtalet ingåtts på internet. Leverantören hade inte lämnat in sina villkor för ångerrätt trots att nämnden begärt dessa. Eftersom det inte framkommit att leverantören lämnat föreskriven information om ångerrätten förlängdes fristen med ett år varför konsumenten ansågs ha rätt att ångra avtalet. 

ARN 2017-06418 Förlängd ångerrätt enligt distansavtalslagen

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumentens man beställde fiber under hösten 2016 och i december kom tre personer som skulle utföra installationen. En månad senare, när hela installationen skulle färdigställas inomhus, visade det sig att den inte kunde slutföras eftersom anslutningen nere i grunden felaktigt kopplats till grannens bostad. Konsumenten kontaktade den aktuella underleverantören som erbjöd sig att komma och ordna installationen. Konsumenten hade dock förlorat förtroendet för underleverantören. Fiberleverantören krävde 7 300 kronor i betalning för det arbete som utförts och konsumenten avbeställde tjänsten och betalade fakturan under protest.

Leverantören menade att konsumenten fått erbjudande om att felet skulle åtgärdas. När konsumenten istället valde att häva köpet informerade leverantören om att konsumenten skulle få betala en avbeställningsavgift, eftersom ångerfristen löpt ut.

ARN konstaterade att avtalet hade ingåtts på ett sådant sätt att distansavtalslagen var tillämplig. I den kopia på beställningsblankett som fanns i ärendet hänvisade leverantören till allmänna villkor och produktinformation på en webbsida. Utredningen i ärendet innehöll dock inte dessa villkor. Det framgick därför inte av beställningsblanketten eller övrig utredning att leverantören hade fullgjort sin informationsplikt gällande hur ångerrätten skulle utövas och att det fanns ett standardformulär. Ångerfristen hade därmed aldrig börjat löpa och konsumenten hade rätt att ångra avtalet i upp till ett år efter den tidpunkt som ångerfristen skulle ha börjat löpa om korrekt information hade lämnats.

Nämnden konstaterade att konsumenten visserligen hade framfört att beslutet att avbeställa inte hade med ångerrätten att göra. Men enligt nämndens mening kunde konsumentens meddelande till leverantören inte uppfattas på annat sätt än att konsumenten önskade frånträda avtalet, vilket var att anse som ett meddelande om nyttjande av ångerrätt.

Den avtalade tjänsten hade utförts till viss del, men det fanns inte någon grund för att konsumenten med anledning av detta skulle betala någon ersättning till leverantören. I den mån leverantören ville ta tillbaka sin utrustning skulle det därför ske på leverantörens egen bekostnad.

Nämnden rekommenderade också leverantören att låta konsumenten ångra avtalet utan kostnad.

ARN 2017-06317 Försening på grund av myndighetsbeslut

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten beställde installation av fibernät, men installationen försenades. På grund av förseningen sänkte leverantören priset på installationen. Konsumenten hade dock synpunkter på prisavdraget och hänvisade också till att den uteblivna fibern fått kompenseras med ett nytt avtal om ökad surfmängd hos mobiloperatören.

Leverantören menade att konsumenten inte hade styrkt kravet på ekonomisk skada kopplad till det begärda prisavdraget. Ökningen av mobilkostnaderna var likvärdig med vad konsumenten annars hade betalat för fibern och den hade inte heller styrkts med kvitton eller avtalsbekräftelse. Det framgick också i parternas avtal att leverantören hade rätt att ändra avtalat leveransdatum om det var nödvändigt på grund av tvingande myndighetsbeslut. Leverantören menade att förseningen berodde på kommunens beslut om samordning av grävning. Enligt leverantören hade man endast kunnat invänta att kommunens projekt skulle starta och beslutet hade därför legat utanför leverantörens kontroll.

ARN konstaterade att det framgick av leverantörens allmänna villkor att man haft rätt att senarelägga installationen när det skett på grund av myndighetsbeslut som bolaget inte rått över. Mot bakgrund av det och med hänvisning till att konsumenten inte hade bevisat att förseningen lett till ökade kostnader eller någon annan ekonomisk skada konstaterade ARN att konsumentens krav inte skulle medges.

ARN 2017-05282 – Obalanserat avtalsvillkor var ogiltigt

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

En konsument och en fiberleverantör ingick ett avtal om fiberanslutning i juli 2017. I mars 2017 upptäckte konsumenten att leverantören hade makulerat beställningen på grund av att denne inte hade fått tillstånd att gräva upp vägen. Enligt konsumenten hade leverantören sedan länge haft vetskap om att tillstånd för grävning skulle nekas av kommunen. 

Konsumenten menade att makuleringen fick till följd att han inte hann beställa fiber av en annan leverantör under deras första indragningsetapp, vilket medförde att han skulle få fiber först i mitten av 2018. Han anförde vidare att makuleringen fick till följd att fått merkostnader för mobilt bredband och mobilabonnemang till följd av att fiberindragningen inte blev som planerat. K begärde således kompensation om 6 477 kr, vilket han menade motsvarade extra kostnader från och med det beräknade startdatumet till det datum när en annan leverantör kommer dra fiber till honom. Leverantören motsatte sig kravet och anförde att detta var ett hinder som låg utom deras kontroll och som de inte kunnat förutse.

ARN konstaterade att leverantören enligt parternas avtal hade rätt att frånträda avtalet om det efter avtalets ingående visade sig att installationen oskäligen fördyrades eller försvårades av tekniska skäl eller andra orsaker som leverantören inte rimligen borde ha förutsett vid avtalets ingående. Någon motsvarande möjlighet fanns emellertid inte för konsumenten. Nämndens uppfattning var att parternas avtal var obalanserat. Det nämnda villkoret ansåg nämnden även som särskilt betungande för en konsument. ARN konstaterade att med tillämpning av 36 § avtalslagen ska villkoret lämnas utan avseende. Enligt ARN utgjorde således operatörens frånträde avtalsbrott som ger konsumenten rätt till skadestånd för den skada han lidit till följd av avtalsbrottet. Skadan i detta fall bestod i de ökade månadskostnaderna för bredband och telefoni som konsumenten fått betala, det vill säga 10 kronor per månad.

ARN 2017-04566 – Målsättning inte samma sak som uttalat slutdatum

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

I februari 2016 beställde konsumenten anslutning till stadsfibernätet. Enligt konsumenten skulle installationen vara klar i december samma år, men blev inte färdig förrän i april 2017. Konsumenten begärde därför prisavdrag.

Fiberleverantören menade att det inte framgick någon leveranstid av det avtal som tecknats och att bolaget aldrig lovat anslutning under 2016. Man hade kommunicerat sin plan med målsättningen att driftsätta adressen under 2016. Under sommaren fick bolaget ändrade ekonomiska direktiv som pausade arbetet och i ett brev som bolaget skickade ut i september framgick att anslutningen skulle ske under vår/vintern. Vissa moment försenades av snö och att entreprenörens maskiner gick sönder, vilket konsumenten informerades om. Bolaget menade att man trots förseningarna hållit leveranstiden och levererat hans anslutning den 24 mars.

Nämnden konstaterade att en förutsättning för ersättning med anledning av leveransförsening var att konsumenten kunde bevisa att det var en försening. Avtalet mellan parterna innehöll inte något uttalat slutdatum utan endast en målsättning för när arbetet skulle vara utfört, försening hade därför inte visats. Nämnden ansåg inte heller att konsumenten hade visat någon ekonomisk skada.

ARN 2017-03697 –En konsument har inte automatiskt rätt till ersättning även om en annan konsument fått ersättning

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiberanslutning av en fiberleverantör. Enligt konsumenten sa leverantören att priset för anslutning i framtiden inte skulle komma att sänkas utan snarare höjas. Konsumenten menade dock att priset sedan har sänkts och att vissa i området som ingått avtal med det högre priset för anslutning har fått kompensation. Konsumenten menade att hon inte har fått någon kompensation och att leverantören sagt att detta beror på att de inte kan kompensera alla konsumenter.

Konsumentens begärde att få samma kompensation som leverantören gett till andra, det vill säga ett presentkort om 2000 kr som kan användas hos leverantören. Fiberleverantören motsatte sig kravet och anförde att det vid den sista försäljningsfasen angetts ett felaktigt och för lågt pris till de som ännu inte hade anslutit sig. Av god vilja erbjöd leverantören därför kompensation till de kunder som hade beställt fiber men ännu inte hade fått den installerad. Vidare menade leverantören att det faktum att en annan konsument blir kompenserad inte innebär att alla konsumenter är berättigade till kompensation.

ARN konstaterade att det, även om en konsument har fått kompensation av en leverantör, inte automatiskt innebär att en annan konsument har rätt till samma kompensation. Av utredningen fann nämnden att konsumenten inte hade bevisat att hon har rätt till någon ersättning av leverantören och nämnden anslog därför konsumentens begäran.

ARN 2017-03385 – 24 månaders bindningstid var oskäligt

Beslut: Konsumenten fick rätt

I september 2016 avtalade konsumenten om fiberutbyggnad. Enligt konsumenten skulle leverans ske senast i april 2017. Konsumenten begärde nu att få häva köpet eftersom fiberleverantören inte ens var klar med förhandlingarna med tomtägarna där kabeln skulle grävas ned.

Leverantören menade att det skriftliga avtalet var bindande i 24 månader för bägge parter. Om kunden ville annullera under avtalstiden tillkom en avbrottsavgift.

ARN konstaterade att innebörden av det aktuella avtalsvillkoret var att även om leverantörens prestation inte utfördes, var konsumenten bunden av avtalet under 24 månader. Nämnden noterade vidare att det inte var lätt för en konsument att inse den fulla innebörden av den aktuella typen av avtal. Avtalsbundenhet i 24 månader måste, även för denna typ av tjänst, betecknas som mycket lång. Nämnden menade att det också fanns anledning att notera att ett för konsumenten så betungande avtalsvillkor inte framgick av avtalets huvudtext, utan i en finstilt bilaga. Enligt ARN skulle det vara oskäligt mot konsumenten att tillämpa avtalsvillkoret. Villkoret skulle därför lämnas utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen. Det innebar att konsumenten hade rätt att frånträda avtalet om fiberanslutning utan kostnad.

ARN 2017-01932 – Otillåtet avtalsvillkor att neka ersättning vid försening

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde fiberinstallation till sin villa för 21 900 kronor, men installationen försenades. Konsumenten hade valt den aktuella leverantören eftersom den lovat att tjänsten skulle vara färdig till jul. Istället hade han kunnat teckna avtal med en konkurrent för 19 000 kronor, men med senare leveransdatum. Konsumenten krävde därför mellanskillnaden i prisavdrag.

Leverantören menade att det hade funnits omständigheter utanför bolagets kontroll som orsakat förseningen. Som exempel på faktorer som kunde påverka en tidsplan angav leverantören faktiska markförhållanden och olika typer av grävtillstånd. I villkoren framgick också att konsumenten inte hade rätt till prisreducering eller kompensation baserat på leveranstider. Leverantören menade också att man inte var rätt motpart.

Nämnden konstaterade först att det inte framgick av utredningen att konsumenten gett leverantören rätt att överlåta sina förpliktelser enligt parternas avtal till den kommunikationsoperatör som leverantören hänvisat till.

ARN noterade sedan att tvisten skulle bedömas enligt konsumenttjänstlagen och att lagens regler om skadestånd var tvingande till konsumentens fördel. Avtalsvillkoret att konsumenten inte hade rätt till kompensation baserat på leveranstid stred därmed mot lagen.

Enligt ARN framgick det av utredningen att leverantören lovat installation före jul. Utfästelsen var att se som ett avtalsvillkor och det var ostridigt att leveranstiden inte hållits. Avtalstiden hade varit väsentlig för konsumenten, som avstått från att teckna avtal med en konkurrent. Genom avtalsbrottet hade konsumenten tillfogats en skada som enligt nämnden skäligen kunde sägas motsvara prisskillnaden.

Leverantören hade inte heller visat att dröjsmålet legat utanför dess kontroll. Omständigheterna som leverantören lyft fram hade i alla avseenden varit förutsebara för en normalt aktsam näringsidkare. Konsumenten fick därför rätt till den begärda summan.

ARN 2017-00530 – Otillåtna villkor gällande försening och skadestånd

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

Konsumenten beställde en fiberinstallation som skulle ske under perioden april-juni 2016, men skedde först den 26 oktober. Detta gjorde att konsumenten blev tvungen att teckna ytterligare ett års abonnemang med sin nuvarande leverantör. Konsumenten begärde ersättning för denna merkostnad.

Leverantören medgav att installationen blivit försenad, men hänvisade till sina avtalsvillkor gällande ersättning. Enligt villkoren var ersättningen för förseningar beroende av huruvida felet uppstått till följd av sådant som leverantören inte skäligen kunnat räkna med. Leverantören menade att förseningen berodde på att leveransen blev uppskjuten av Skanova. Leverantören hade inte heller fått in något klagomål på förseningen förrän installationen skett eller blivit informerad om anmälarens situation med nuvarande bindningstid och därmed fått möjlighet att lösa situationen.

Operatören ansåg vidare att ersättning inte skulle utgå för konsumentens nuvarande abonnemang och hänvisade i den delen till sina villkor för privatabonnemang.

ARN ansåg att avtalsvillkoret som gav rätt att förlänga tiden för färdigställande vid hinder som leverantören inte skäligen kunnat räkna med - inte var förenligt med konsumenttjänstlagen. Enligt lagen förelåg dröjsmål om uppdraget inte avslutats inom den tid som avtalats och det inte berodde på något förhållande på konsumentens sida. Mot den bakgrunden menade ARN att det var klart att leverantören varit försenad med installationen.

När det gällde skadeståndets storlek, och det avtalsvillkor som leverantören hänvisat till där, ansåg nämnden att inte heller detta villkor var förenligt med konsumenttjänstlagen. Det var möjligt att avtala bort rätten till ersättning för förlust i näringsverksamhet, däremot saknades rätt att begränsa konsumentens rätt till skadestånd på det sätt som leverantören gjort. Konsumenten skulle dock begränsa sin skada och fick därför inte rätt till hela den begärda ersättningen.

ARN 2016-13455 – Försening utanför leverantörens kontroll

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten begärde installation av fiber i januari 2014. Arbetet skulle vara klart i juni 2015, men var klart först i september 2016. Konsumenten ville därför ha ersättning med 498 kronor x 15 månader avseende uteblivna minskade kostnader för tv, telefon och bredband.

Leverantören hänvisade till att förseningen berodde på en ombyggnation av en förskola som stadsnätet behövde ha förbindelse till för att kunna ansluta till det aktuella området. Ombyggnationen blev omfattande och under byggperioden fick man inte tillgång till sin fibernätsstation. Leverantören menade att det framgick av avtalsvillkoren att man inte var skadeståndsskyldig för skada som hade sin grund i omständighet utanför leverantörens kontroll.

ARN hänvisade till leverantörens allmänna villkor, som var en del av avtalet mellan parterna. Nämnden ansåg vidare att de omständigheter leverantören redogjort för låg utanför dess kontroll. Konsumentens krav avslogs därför.

ARN 2016-13154 – Konsument blev bunden av orderbekräftelsens innehåll då denne inte reklamerat i rätt tid

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde installation av fiber från en leverantör genom att fylla i en beställningsblankett. Han antecknade på blanketten att han själv ville ombesörja grävningen och att beställningen därför förutsatte att leverantören gjorde ett avdrag på priset. Eftersom konsumenten inte fick någon orderbekräftelse skickade han ett brev till leverantören i vilket han efterfrågade en sådan.

Konsumenten erhöll en orderbekräftelse, dock var priset utan hänsyn till konsumentens efterfrågade prisavdrag. Leverantören färdigställde installationen av fiber och krävde betalning av hela beloppet, det vill säga utan avdrag för grävning. Konsumenten menade att orderbekräftelsen var att anse som en ren accept på hans beställning. Vidare menade konsumenten att om leverantören inte hade accepterat hans beställning borde leverantören ha kontaktat honom. Konsumenten begärde ett prisavdrag om 2500 kronor.

Fiberleverantören motsatte sig kravet och anförde att beställning av fiberanslutning görs genom att fylla i en standardiserad beställningsblankett och att det inte finns några andra alternativ och inga möjligheter till några särskilda önskemål. 

ARN konstaterade att det för tillkomsten av ett avtal i princip krävs en uttrycklig överenskommelse avseende parternas viljor. Vidare menade ARN att avtal dock kan komma till stånd även utan sådan överensstämmelse när båda parter utgår från att det finns ett avtal och endast är oense om avtalets innehåll.

I detta fall ansåg ARN att parterna var överens om att bindande avtal uppstått och att frågan som nämnden skulle ta ställning till var priset för fiberanslutningen. Vidare anförde ARN att i en situation där den ena parten måste ha insett att den andra parten trott att ett avtal kommit till stånd, trots att den parten egentligen getts en oren accept som enligt huvudregeln inte leder till avtal, anses avtalet slutet med den orena acceptens innehåll om inte den andra parten reklamerar. Enligt nämnden borde därför konsumenten, för att ha undvikit att bli bunden av leverantörens orderbekräftelse, ha reklamerat till leverantören efter att han fått orderbekräftelsen. I detta fall lät konsumenten leverantören utföra tjänsten och klagade därefter. Nämndens bedömning var således att konsumenten inte hade rätt till prisavdrag.

ARN 2016-12682 – Konsumenten hade klagat på felet inom skälig tid

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade beställt indragning av fiber. Det visade sig dock att leverantören grävt ner kabeln på ett djup av endast 7-8 centimeter trots att det, enligt konsumenten, krävs 25-30 cm. Konsumenten reklamerade felet första gången i juli 2016 och leverantören ansåg sig då ha avhjälpt felet. I samband med att konsumenten skulle flytta en häck under våren 2017 visade det sig dock att justeringen var bristfällig samt att kabeln fortfarande låg för grunt och inte i enlighet med gällande normer. Konsumenten begärde ersättning med 19 900 kr för allt besvär han upplevt vad gällde personligt engagemang, avbruten plattsättning och uppgrävning av gräsmattan.

Leverantören menade att felet åtgärdats i december 2016 och att när konsumenten tog kontakt sex månader senare var det inte inom skälig tid för reklamation enligt leverantörens villkor. 

ARN ansåg att konsumenttjänstlagen var tillämplig och att konsumenten visat (bland annat med hjälp av fotografier) att tjänsten var felaktigt utförd och att felet inte avhjälpts på ett fackmannamässigt sätt. Leverantören hade vidare, enligt nämnden, inte invänt mot felet. Vad gällde frågan om reklamation anförde nämnden att konsumenten enligt lag ska reklamera ett fel i tjänst inom skälig tid efter det denne märkt eller borde ha märkt felet, dock senast tio år efter det att uppdraget avslutades när det gäller arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

I den aktuella tvisten hade konsumenten reklamerat i samband med att han upptäckt felet när häcken skulle flyttas under våren. Enligt nämnden borde konsumenten inte ha upptäckt felet tidigare varför reklamationen ansågs ha skett i rätt tid. Däremot hade konsumenten inte presenterat någon utredning som bevisade att felet lett till att han drabbats av några kostnader och han fick därför inte rätt till någon ersättning.

ARN 2016-11083 – Fiberanslutningen ansågs vara levererad inom skälig tid

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde installation av fiber av en fiberleverantör. Installationen blev klar i april 2016, men enligt konsumenten hade leverantören informerat honom om att fiberdragningen skulle göras under 2015. Konsumenten anförde att han på grund av den försenade leveransen tvingats ha kvar sitt dyrare bredbandsavtal i fem månader. 

Konsumenten begärde därför ersättning för detta om sammanlagt 950 kronor. Leverantören motsatte sig konsumentens krav och anförde att byggnationen påbörjats som planerat under 2015. Leverantören menade att ett antal fiberanslutningar färdigställdes under 2015, medan ett visst antal färdigställdes under 2016. Vidare menade leverantören att det inte hade gjorts någon utfästelse om att samtliga fiberanslutningar skulle vara klara under 2015.

ARN konstaterade att det inte framgick av de handlingar som givits in till nämnden att parterna avtalat om en bestämd tidpunkt då arbetet skulle vara färdigställt. Vidare konstaterade ARN att det visserligen framgick att konsumenten fått information om att fibernätet skulle börja byggas under 2015, men att det inte är samma sak som att parterna avtalat om en tidpunkt för när uppdraget skulle vara färdigställt. ARN ansåg att uppdraget färdigställts inom skälig tid. Nämnden avslog därför konsumentens krav om ersättning.

ARN 2016-09876 – Egen grävinsats gav inte rätt till prisavdrag

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiberanslutning till sin fastighet av en fiberleverantör. I beställningen stod det att han skulle bli kontaktad när grävningsarbetet skulle utföras, men konsumenten menar att han aldrig blev det. Konsumenten grävde därför själv den kanal där fiberröret skulle ligga. På grund av den egna arbetsinsatsen begärde konsumenten prisavdrag med 5 360 kr. 

Fiberleverantören motsatte sig kravet och menade att konsumenten på eget bevåg utfört grävningen på sin tomt. Vidare menade leverantören att det förhållande att konsumenten själv har utfört grävningen inte innebär att han är berättigad till prisavdrag eftersom detta inte är något som parterna har kommit överens om. ARN konstaterade att konsumenten inte har bevisat att han och leverantören hade slutit en överenskommelse om att få det avtalade priset sänkt på grund av egen arbetsinsats. ARN avslog således konsumentens krav.

ARN 2016-09742 – Konsumenttjänstlagen kan inte avtalas bort

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten beställde fiber i mars 2016. När datumet för installation passerats meddelades konsumenten att fiberleverantören inte kunde leverera eftersom det inte fanns plats i stationerna. Konsumenten begärde ersättning med 12 700 kr, skillnaden mellan vad beställningen kostat och vad motsvarande tjänst från en annan leverantör skulle kosta. Alternativt ville konsumenten få leverans av avtalad tjänst inom tre månader.

Fiberleverantören hänvisade till att ersättning för förseningarna enligt de allmänna villkoren var beroende av huruvida felet uppstått till följd av sådant som bolaget inte skäligen kunde ha räknat med. Leverantören menade också att förseningen berodde på det bolag som skulle utföra själva fiberinstallationen. Leverantören hänvisade också till att man enligt avtalsvillkoren endast ersatte direkt skada som uppkommit på grund av leverantörens vårdslöshet.

ARN ansåg inte att leverantören kunde åläggas att leverera fiber inom tre månader, eftersom det saknades plats i aktuell station.

Nämnden hänvisade dock vidare till konsumenttjänstlagens regler om rätt till skadestånd vid dröjsmål och det så kallade kontrollansvaret. Detta ansvar gällde även underentreprenörer. Leverantören hade inte visat att förseningen berott på omständigheter utanför dess kontroll.

ARN framhöll också att det inte var möjligt att avtala bort konsumentens rättigheter enligt konsumenttjänstlagen. Konsumenten kunde dock inte visa någon ekonomisk skada eftersom denne inte ingått något avtal med en annan leverantör. Kompensation för ett tänkt täckningsköp kunde inte medges.

ARN 2016-08248 – Konsumenten kunde inte bevisa att bredbandsabonnemang skulle ingå i fiberanslutningskostnaden

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument och en fiberleverantör träffade avtal om fiberanslutning. Enligt konsumenten har säljaren lovat att kostnaden för fiberanslutningen är en engångskostnad, det vill säga några månadskostnader skulle inte tillkomma. Efter installationen fick konsumenten klart för sig att han var tvungen att teckna avtal om bredbandsabonnemang för att få tillgång till bredband. 

Konsumenten menade att om han känt till att det skulle tillkomma månadskostnader hade han inte ingått avtalet om fiberanslutning. Konsumenten begärde att få häva avtalet och att företaget skulle ta tillbaka anslutningen och återställa hans gård. Installatören motsatte sig kravet och anförde att det av avtalsvillkoren framgår att avtalet endast omfattar installation av fiber. ARN konstaterade att det är konsumenten som ska bevisa att avtalet om fiberanslutning även omfattar tillgång till olika tjänster, så det av avtalsvillkoren framgår att avtalet endast omfattade installation av fiber. Nämndens uppfattning var att konsumenten inte hade bevisat att avtalet hade annat innehåll än vad som framgick av de skriftliga villkoren. Vidare menade ARN att utredningen inte heller gav stöd för att konsumenten haft anledning att anta att bredbandstjänster skulle ingå i avtalet. Nämnden avslog därför konsumentens krav. 

ARN 2016-04925 – Ingen ångerrätt enligt lag vid fiberdragning

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde fiberanslutning i december 2015, men fick ingen bekräftelse förrän i mars 2016. En vecka senare skickade konsumenten in en ångerblankett. Enligt konsumenten hade det inte getts någon information om ångerrätt vid beställningen.

Leverantören menade att avtalet gällde från december 2015 då det skrivits under och skickats in av konsumenten. I de allmänna villkoren framgick vidare att ångerrätten gällde 14 dagar från den dag då avtal träffats.

ARN menade att distansavtalslagen inte var tillämplig eftersom arbetet avsåg uppförande av fast anläggning på mark.

Nämnden ansåg däremot att konsumenttjänstlagens paragraf om avbeställning var tillämplig. Konsumenten hade avbeställt tjänsten innan den hade påbörjats, eller åtminstone så tidigt att leverantören inte kunde anses ha ådragit sig några kostnader om gav rätt till ersättning. Konsument gavs därför rätt att häva avtalet utan kostnad.

ARN 2016-02098 - Muntliga löften kunde inte bevisas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument tecknade avtal om installation av fiber och i samband härmed utlovades trådlösa tjänster. Tekniker som var på plats godkände placering av modem i sovrummet. Det visade sig senare att det behövdes kablar för att tjänsterna skulle fungera fullt ut, något som inte framgått. Leverantören menade att den trådlösa funktionen fungerade enligt routerns specifikation. Om leverantören hade informerat om att det behövdes kablar i denna utsträckning menade konsumenten att hen aldrig valt denna lösning. Den trådlösa funktionen hade muntligen utlovats av leverantörens säljare.

Fiberleverantören anförde att den trådlösa funktionen fungerade enligt routerns specifikation. De menade att tjänsten fungerade sånär som på i ett av rummen där betongväggar omöjliggjorde trådlös uppkoppling om dörren var stängd. Enligt leverantören hade leverans skett enligt avtal.

ARN konstaterade inledningsvis att konsumenttjänstlagen var tillämplig. Enligt denna lag ska tjänsten utföras fackmässigt. Det är konsumenten som ska visa att tjänsten är felaktig vid den tidpunkt då uppdraget avslutades. Nämnden anförde vidare att ärendet inte rörde själva fiberinstallationen utan den trådlösa routern. Det stod klart att denna inte fungerade på alla platser i huset och enligt nämndens erfarenhet har trådlös teknik vissa begränsningar. På denna grund och leverantörens bestridande fann ARN att konsumenten inte bevisat att det varit fel på uppkopplingen. Nämnden tog sedan upp frågan om huruvida den trådlösa uppkopplingens funktion innebar att själva installationen avvek från avtalet. Nämnden konstaterade här att det inte framgick av avtalet att uppkopplingen skulle vara helt trådlös. Konsumenten hade inte heller kunnat bevisa den muntliga utfästelsen om den trådlösa uppkopplingens prestanda. Konsumenten hade därmed inte bevisat att tjänsten avvek från vad som var avtalat. ARN avslog därför yrkandet. 

ARN 2015-11747 - Bristande information om avsaknad av grävtillstånd gav konsumenten rätt att frånträda avtalet utan kostnad

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde fiberanslutning till sin bostad av en fiberleverantör. Bindningstiden var 24 månader och priset uppgick till 10 000 kr. Efter avtalsslutet visade det sig att fiberleverantören saknade tillstånd att gräva ned fibern. När konsumenten ville avbeställa tjänsten begärde fiberleverantören att han skulle betala 9 900 kronor, eftersom bindningstiden inte hade löpt ut. 

Konsumenten menade att han inte fått någon information om avsaknaden av grävtillstånd innan avtalet ingicks.  Vidare menade konsumenten att fiberleverantören sålt tjänsten utan att alla förutsättningar för att kunna fullfölja avtalet varit uppfyllda. Konsumenten anför även att beloppet som leverantören kräver att han ska betala för avbeställningen är orimligt högt med tanke på att leverantören endast lagt ned tio minuters arbete på ett hembesök. Konsumentens krav var att få häva avtalet utan kostnad. Operatören motsatte sig kravet. Operatören anförde att redan vid en mycket tidig avbeställning är leverantörens kostnader för nödvändigt arbete mycket nära det totala priset för tjänsten, exempelvis projekterings-, planerings- och annat förberedelsearbete samt arbetet med att dra fiber till området som ska anslutas. Vidare anförde operatören att tillstånd söks först när viss nivå av beställningar har gjorts eftersom det krävs underlag för omfattning och placering av arbetet.

ARN konstaterade att det i ärendet är ostridigt att fiberleverantören inte fått grävtillstånd samt att leverantören känt till detta då avtalet med konsumenten ingåtts. Vidare konstaterade ARN att leverantören inte bestritt konsumentens uppgift om att leverantören inte informerat konsumenten om detta förhållande när avtalet tecknades. ARN menade att leverantören såldes inte informerat konsumenten om att en grundläggande förutsättning för avtalets fullgörande inte varit uppfyllda då avtalet träffades. Vidare menade nämnden att annat inte har framkommit än att underlåtenheten haft betydelse för konsumentens beslut att ingå avtalet och att han inte skulle ha gjort det med kännedom om de rätta förhållandena. Nämnden konstaterade att leverantören inte har visat något i ärendet om när den bristande förutsättningen kan komma att uppfyllas eller påvisat någon tidsplan för om och i så fall när konsumentens fastighet kan anslutas till fibernät. Nämnden ansåg att därför att konsumenten har rätt att frånträda avtalet utan kostnad. 

ARN 2015-09165 – Avslag på grund av att anmälan var riktad mot fel part

Beslut: konsumenten fick inte rätt

En konsument anförde att han hade beställt öppen fiber, inklusive bredband, av en fiberleverantör. Konsumenten menade att internet har legat nere stora delar av tiden och han har inte kommit upp i den utlovade hastigheten. Konsumenten begärde att få häva hela installationen av fiberanslutningen och återfå de inbetalade månadsavgifterna för bredband. Dessa anspråk var riktade mot fiberleverantören och kreditgivaren. Vidare menade konsumenten att anspråk även ska komma att riktas mot operatören i det fall han har ett avtal med dem.

Fiberinstallatören motsatte sig kravet och menade att konsumentens klagomål rör tjänsten och att de är fel part i ärendet i och med att de vare sig är mottagare av konsumentens betalningar för tjänsten eller att deras åtagande inte omfattar leverans av internetuppkoppling. Kreditgivaren menade att de endast har finansierat själva installationen av fiberanslutning och inte heller är rätt part i ärendet.

ARN var av uppfattningen att det är kvalitén på internetuppkopplingen som konsumenten klagade på. Nämnden konstaterade att konsumenten inte kunnat styrka att han har ett avtal om leverans av internetuppkoppling med fiberleverantören eller att han har ett kreditavtal avseende leverans av bredband med kreditgivaren. Nämnden prövade inte anmälan mot operatören då det framkommit att konsumenten aldrig tidigare har klagat till dem. Nämnden upplyste konsumenten om att han kan återkomma med en anmälan mot operatören om han klagar till operatören och de motsätter sig hans begäran.

ARN 2014-07285 - Betalning när fiberanslutningen som sådan fungerar

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten hade tecknat avtal med en leverantör om installation av fiber, sex månaders fri kabel-tv och nätleverans. Installationen hade utförts, men konsumenten menade att tjänsten inte hade fungerat. Konsumenten menade vidare att leverantören sagt att ingen betalning skulle ske förrän tjänsten fungerade och hade därför dröjt med betalningen. På grund av den uteblivna betalningen hade leverantören i sin tur stängt av fibersignalen. Konsumenten menade också att arbetet hade utförts på ett felaktigt sätt eftersom kabeln var nedgrävd på ett djup om endast 10-20 centimeter och på vissa ställen låg i markytan. Konsumenten begärde att få häva avtalet.

Leverantören menade att man hade informerat om att betalning för fiberinstallationen skulle ske när installationen skett och fiberanslutningen fungerade. Vid installationstillfället kontrollerade leverantörens personal att det fanns så kallad länk i huset. Konsumenten bekräftade skriftligen att installationen fungerade och att leverantören därmed fullgjort sitt uppdrag. Leverantören menade att man inte ansvarade för beställning av boxar, vidaredragning av kabel eller routrar. Att det tagit tid innan tv-tjänsten från tjänsteoperatören fungerat var inte fiberleverantörens fel.

ARN gick igenom avtalet mellan konsumenten och fiberleverantören. Avtalet hade avsett montering av fiberbox samt indragning och installation av fiberoptisk kabel från fastighetsgränsen till byggnaden. Enligt avtalsvillkoren ankom det på fastighetsägaren att teckna separata avtal med leverantörer av bredband, tv och telefoni. I priset för fiberinstallationen ingick bland annat ett kanalpaket hos en tjänsteoperatör.

Nämnden menade att utredningen inte gav stöd för att problemen med att få fungerande tv berott på något fel i själva anslutningen eller något annat som leverantören svarade för.

I avtalet angavs att betalning för anslutningen skulle ske med kort sedan fastighetsägaren hade fått tillgång till tjänsten via den levererade fiberanslutningen. Enligt nämnden kunde villkoret inte uppfattas på annat sätt än som att betalningsskyldigheten inträdde då anslutningen som sådan fungerat. Att det ingått ett tv-paket i priset för installationen ändrade inte den bedömningen.

ARN ansåg att leverantören haft rätt till betalning och kunde inte finna att avstängningen stått i strid med parternas avtal. Avstängningen var därför inte grund för hävning av avtalet.

Det fotografi som konsumenten gett in till ARN och som visade att en del av kabeln var synlig, var inte heller skäl att häva avtalet. Nämnden avslog därför konsumentens begäran om hävning.

ARN 2014-08031 – Ångerrätt enligt lag och avtal vid fiberdragning

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten anlitade leverantören för installation av fibernät. Installationen skulle vara klar i maj, men blev försenad. Konsumenten sa då upp avtalet och fick en ”avbrottsfaktura” på 13 000 kronor. Konsumenten motsatte sig kravet mot bakgrund av att arbetet inte utförts, att det saknades undertecknat avtal och att hennes intresseanmälan inte ens hade beaktats. Utöver detta hänvisade konsumenten också till ångerrätten enligt lag.

Fiberleverantören menade att installationen hade försenats på grund av processen med att skriva markavtal. Av avtalsvillkoren framgick att avtalet var giltigt i 24 månader. Avtalet hade undertecknats av konsumenten och giltigheten var inte villkorad av att det skickades tillbaka underskrivet till beställaren. Leverantören menade att konsumenten var fri att säga upp avtalet, men att det då tillkom en avbrottsfaktura. Enligt leverantören hade konsumenten också fått information om ångerrätt, som enligt avtalet gällde från mottagandet av bekräftelsen.

Nämnden menade att det av handlingarna framgick att konsumenten undertecknat ett avtal med leverantören och skickat in det. Enligt avtalsvillkoren gällde inte avtalet förrän det var undertecknat av bägge parter. ARN konstaterade att även om det tedde sig naturligt att respektive part i en sådan situation fick ta del av en kopia av motpartens avtal i underskrivet skick, torde detta inte vara något krav för avtalsbundenhet. Nämnden menade att man saknade anledning att ifrågasätta leverantörens påstående att dess företrädare undertecknat avtalet. Konsumenten var därför bunden av avtalet.

ARN noterade sedan att det var ostridigt att avtalet ingåtts på distans och hänvisade till den tidigare distans- och hemförsäljningslagen och dess bestämmelser om ångerrätt. I parternas avtal framgick att beställaren hade 14 dagars ångerrätt från bekräftelsen. Nämnden saknade skäl att ifrågasätta leverantörens påstående att bekräftelse skickats per post ett visst datum. Att det skickats en bekräftelse fick också stöd av de uppgifter konsumenten lämnat. ARN menade att ångerfristen börjat löpa när konsumenten fått denna bekräftelse. Av handlingarna i ärendet framgick att hon fått den information som behövdes för att kunna ångra sig och ARN ansåg därför att ångerrätten hade löpt ut vid den tidpunkt då konsumenten begärde att få häva avtalet. Konsumenten hade därför inte haft rätt att frånträda avtalet.

Avgiften på 13 000 framgick av avtalsvillkoren och ARN konstaterade att konsumenten var skyldig att betala detta belopp.

 

MD 2011:24 – Vilseledande marknadsföring om bland annat ROT-avdrag

Beslut: Anmälande leverantör fick rätt

Frågan gällde huruvida en konkurrerande leverantör använt sig av vilseledande påståenden i sin marknadsföring av anslutning till fibernät. Leverantören hade i marknadsföringen bland annat hänvisat till ROT-avdraget, men domstolen konstaterade att det inte framgick vad avdraget uppgick till eller hur det var beräknat. Det framgick inte heller under vilka förutsättningar konsumenten hade rätt att göra ROT-avdrag. Enligt MD var marknadsföringsmaterialet såväl svåröverskådligt som otydligt vilket medförde att konsumenten inte kunde avgöra vad denne betalade för eller hur stort avdraget var. Domstolen menade också att erbjudandet innehöll även andra vilseledande påståenden och att det saknades upplysningar om vilka begränsningar och förutsättningar som gällde för erbjudandet. MD menade att marknadsföringen hade påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.