Fullgörelse av avtal

Om leverantören säger upp ditt avtal om fiberanslutning kan du som konsument ha rätt att kräva så kallad fullgörelse av avtalet. På denna sida hittar du beslut från Allmänna reklamationsnämnden om fullgörelse av avtal.

ARN 2020–16380 - Leverantören är skyldig att undersöka förutsättningarna för fiberdragning i förväg

Beslut - Konsumenten fick rätt

En konsument beställde fiber i april 2017 med målsättning om installation i juni 2018. I maj 2020 fick K beskedet att leverantören inte kunde ansluta konsumentens fastighet på grund av höga kostnader, problem med tillstånd och markavtal. Konsumenten krävde dock att leverantören skulle fullfölja sin del av avtalet då inga omständigheter eller förutsättningar ändrats sedan avtalet ingicks. Något sådant hade inte heller meddelats av leverantören under perioden.

Leverantören anförde att aktuell fiberanslutning skulle kräva Trafikverkets och fastighetsägares tillstånd och även omfattande markarbeten och borrning som normalt inte ingår i en fiberanslutning till enskild konsument. Kostnaden för anslutningen skulle bli 500 000 kr eftersom fastigheten låg långt från befintlig anslutningspunkt i fibernätet. Leverantören föreslog dock en annan lösning för konsumenten. Leverantören hänvisade till villkoren och konsumenttjänstlagen som stöd för att häva avtalet och då särskilt med hänvisning till orimliga kostnader och hinder för anslutningen.

ARN anförde att leverantören borde ha kontrollerat förutsättningarna för installation innan avtalet ingicks. Det hade framkommit att det funnits andra metoder att installera fiber till fastigheten men någon närmare innebörd av dessa och påstådda kostnader för anslutning hade inte åberopats enligt nämnden. Eftersom leverantören inte bevisat att installationen skulle kräva orimliga åtgärder eller byggmetoder hade leverantören inte rätt att häva avtalet med stöd av villkoren. Den av leverantören åberopade bestämmelsen i konsumenttjänstlagen var inte heller tillämplig enligt ARN på grund av att leverantören inte bevisat att det funnits hinder som kunnat övervinnas eller att det bland annat skulle innebära kostnader som var oskäliga i förhållande till konsumentens intresse av ett fullföljt avtal.  

ARN 2019-19195 – Leverantören var inte skyldig att leverera fiber på grund av oskäliga kostnader

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiber i november 2018 med leverans senast juni 2020. I oktober 2019 fick konsumenten besked att han inte skulle få någon fiber levererad trots att hans grannar fått det och trots att han bor i en tätort. Konsumenten menade att alla bör ha rätt att få fiber i det digitala samhället och att varken kommun eller markägare hade något emot grävning.

Leverantören menade att det i konsumentens område fanns ett sedan tidigare utbyggt fibernät där kanalisation vanligen är förberett i nära anslutning till de befintliga fastigheterna. I konsumentens fall hade det dock visat sig att kanalisation saknades. Leverantören menade då att för att kunna ansluta konsumentens fastighet skulle det krävas 110 meter schakt på allmän mark, vilket förutsätter tillstånd från markägare och kommun. Normalt ingår detta i avtal om fiberanslutningen men i aktuellt fall menade leverantören att det skulle medföra en kostnad på 75 000 kronor. Tre gånger mer än vad konsumenten skulle betala och en kostnad tre gånger högre än vad leverantören normalt har för att ansluta fastigheter i liknande geografiska områden.

Leverantören framförde att företaget tittat på alternativa lösningar men att ovanstående skulle vara den minst kostsamma. Leverantören menade också att det alternativ konsumenten pekat på skulle innebära samma markarbeten och att det skåp som pekats ut som alternativ inte var ett fiberskåp.

Leverantören menade att denne genom de allmänna villkoren har stöd för att säga upp ett avtal om installations- och anslutningsarbetena kräver osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder. Denne anförde vidare att det av konsumenttjänstlagen framgår att en näringsidkare inte är skyldig att utföra tjänsten om det föreligger ett hinder som inte kan övervinnas eller om utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till konsumentens intresse av att avtalet fullföljs.

Leverantören menade också att konsumentens intresse beaktats i aktuellt fall men att det inte uppvägts av de oskäliga kostnader som en anslutning skulle medföra för företaget. Inte heller skulle dessa omständigheter upphöra inom rimlig tid.

ARN gjorde bedömningen att leverantören enligt sina allmänna villkor haft rätt att häva avtalet mot bakgrund av den oskäliga kostnad en leverans/fullgörande skulle medföra.

ARN 2019-18781 – Konsumenten ville ha fullgörelse med särskilda fästdon

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten begärde att fiberkabeln skulle fästas vid byggnaden med hjälp av ett av byggnadens arkitekt och konstruktörs rekommenderade fästdon istället för leverantörens fästdon som skulle skada byggnaden. Konsumenten hade erbjudit sig att tillhandahålla fästdonet och menade att det inte fanns några hinder mot att använda det. Enligt konsumenten hade leverantören hävt avtalet utan grund och konsumenten begärde fullgörelse av avtalet.

Leverantören konstaterade att ett förprojekteringsmöte hållits där entreprenören gått igenom med beställaren hur installationen skulle gå till. Installationen hade påbörjats men avbrutits då konsumenten inte godkänt entreprenörens byggstandard. Man hade informerat konsumenten om att man inte avviker från sina byggnormer samt att man inte kan använda annat material som inte är godkänt enligt normerna för fiberindragning.

ARN ansåg inte att konsumenten visat att parternas avtal skulle ge konsumenten rätt att begära att fästarbetet skulle ske med ett särskilt fästdon. Det kunde inte heller anses rimligt att konsumenten skulle ha en sådan möjlighet då avtalet innebar att det var leverantören som skulle genomföra, och därmed ansvara för, installationen. Konsumenten hade inte rätt att kräva att fullgörelse av avtalet skulle ske med det önskade fästdonet. Begäran skulle därför avslås.

ARN 2019-06995 – Leverantören är skyldig att undersöka förutsättningarna för fiberdragning i förväg

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde fiber den 10 september 2017 med leveransdatum den 31 december 2017. Den 19 februari 2019 sade leverantören upp avtalet med hänvisning till att fiberinstallationen skulle kräva osedvanliga byggmetoder samt medföra en oförsvarbar ekonomisk kostnad för leverantören. Konsumenten krävde dock att leverantören skulle fullfölja sin del av avtalet då inga omständigheter eller förutsättningar ändrats sedan avtalet ingicks.

Vidare motsatte sig konsumenten att det skulle krävas osedvanliga anslutningsmetoder och hänvisade till avtalsvillkoren om att bolaget i första hand skulle använda sig av befintlig infrastruktur, men om detta inte var möjligt skulle leverantören åta sig att sköta även själva kabeldragningen. Konsumenten menade att det fanns fem olika anslutningsmetoder som kunde användas för att färdigställa fiberanslutningen. Om bolaget inte skulle fullfölja avtalet begärde konsumenten ersättning med anledning av dröjsmålet samt den värdeminskning som avsaknaden av fiber skulle innebära för fastigheten vid en eventuell försäljning.

Leverantören framförde att luftburen fiber skulle gå för nära marken eftersom konsumentens fastighet låg på en höjd. Leverantören valde därför att häva avtalet med hänvisning till de allmänna villkoren, eftersom det skulle strida mot tekniska bygganvisningar. Av det villkor som leverantören hänvisade till framgick att ”avtalet förutsätter att de faktiska omständigheterna rörande fastigheten överensstämmer med vad fastighetsägaren uppgett senast i samband med avtalets ingående och att installations- och anslutningsarbetena inte kräver osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder”. Leverantören hade erbjudit sig att ändå installera luftburen fiber på konsumentens fastighet mot att konsumenten i så fall fick bära ansvaret för att fibern som gick över hans tomt skulle komma att hänga lägre än vid en ”normal installation”. Leverantören ansåg sig inte ha godkänt några alternativa installationsmetoder som dessutom skulle medföra stora kostnader samt vara tekniskt ogenomförbara. Grävning var inte ett alternativ eftersom den befintliga ledningen inte gick att använda och leverantören hade inte heller fått något grävningstillstånd över Trafikverkets väg.

ARN konstaterade att konsumenten inte hade lämnat några felaktiga uppgifter om fastigheten samt att omständigheterna inte hade ändrats sedan avtalets ingående. Enligt nämndens bedömning borde leverantören ha kontrollerat förutsättningarna i förväg. Vidare hade alternativa metoder för anslutning presenterats i ärendet och någon egentlig utredning gällande aktuella kostnader för dessa metoder hade inte lagts fram.

ARN ansåg därför inte att leverantören visat att installationen skulle kräva osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder och ansåg inte att leverantören haft rätt att häva avtalet. ARN fastslog att leverantören var skyldig att fullfölja leveransen enligt avtalet.