VARNING! Vi har sett falska fakturor där vårt namn och adress förekommer, detta är polisanmält. Det förekommer också att personer ringer upp och påstår sig ringa från Telekområdgivarna och ska sälja något eller "hjälpa till" med olika tjänster. Vi vill varna för att ingå avtal med dessa eller betala fakturor, då vi ALDRIG säljer något eller fakturerar konsumenter! 

Telekområdgivarnas webbplats för opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutning

Fullgörelse av avtal

Om leverantören säger upp ditt avtal om fiberanslutning kan du som konsument ha rätt att kräva så kallad fullgörelse av avtalet. Leverantören har en skyldighet att kontrollera förutsättningarna för anslutningen i förväg och kan i vissa fall behöva fullfölja installationen även om det skulle visa sig att denne behöver använda en alternativ byggmetod. På denna sida hittar du beslut från Allmänna reklamationsnämnden om fullgörelse av avtal.

ARN 2019-18781 – Konsumenten ville ha fullgörelse med särskilda fästdon

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten begärde att fiberkabeln skulle fästas vid byggnaden med hjälp av ett av byggnadens arkitekt och konstruktörs rekommenderade fästdon istället för leverantörens fästdon som skulle skada byggnaden. Konsumenten hade erbjudit sig att tillhandahålla fästdonet och menade att det inte fanns några hinder mot att använda det. Enligt konsumenten hade leverantören hävt avtalet utan grund och konsumenten begärde fullgörelse av avtalet.

Leverantören konstaterade att ett förprojekteringsmöte hållits där entreprenören gått igenom med beställaren hur installationen skulle gå till. Installationen hade påbörjats men avbrutits då konsumenten inte godkänt entreprenörens byggstandard. Man hade informerat konsumenten om att man inte avviker från sina byggnormer samt att man inte kan använda annat material som inte är godkänt enligt normerna för fiberindragning.

ARN ansåg inte att konsumenten visat att parternas avtal skulle ge konsumenten rätt att begära att fästarbetet skulle ske med ett särskilt fästdon. Det kunde inte heller anses rimligt att konsumenten skulle ha en sådan möjlighet då avtalet innebar att det var leverantören som skulle genomföra, och därmed ansvara för, installationen. Konsumenten hade inte rätt att kräva att fullgörelse av avtalet skulle ske med det önskade fästdonet. Begäran skulle därför avslås.

ARN 2019-06995 – Leverantören är skyldig att undersöka förutsättningarna för fiberdragning i förväg

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde fiber den 10 september 2017 med leveransdatum den 31 december 2017. Den 19 februari 2019 sade leverantören upp avtalet med hänvisning till att fiberinstallationen skulle kräva osedvanliga byggmetoder samt medföra en oförsvarbar ekonomisk kostnad för leverantören. Konsumenten krävde dock att leverantören skulle fullfölja sin del av avtalet då inga omständigheter eller förutsättningar ändrats sedan avtalet ingicks.

Vidare motsatte sig konsumenten att det skulle krävas osedvanliga anslutningsmetoder och hänvisade till avtalsvillkoren om att bolaget i första hand skulle använda sig av befintlig infrastruktur, men om detta inte var möjligt skulle leverantören åta sig att sköta även själva kabeldragningen. Konsumenten menade att det fanns fem olika anslutningsmetoder som kunde användas för att färdigställa fiberanslutningen. Om bolaget inte skulle fullfölja avtalet begärde konsumenten ersättning med anledning av dröjsmålet samt den värdeminskning som avsaknaden av fiber skulle innebära för fastigheten vid en eventuell försäljning.

Leverantören framförde att luftburen fiber skulle gå för nära marken eftersom konsumentens fastighet låg på en höjd. Leverantören valde därför att häva avtalet med hänvisning till de allmänna villkoren, eftersom det skulle strida mot tekniska bygganvisningar. Av det villkor som leverantören hänvisade till framgick att ”avtalet förutsätter att de faktiska omständigheterna rörande fastigheten överensstämmer med vad fastighetsägaren uppgett senast i samband med avtalets ingående och att installations- och anslutningsarbetena inte kräver osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder”. Leverantören hade erbjudit sig att ändå installera luftburen fiber på konsumentens fastighet mot att konsumenten i så fall fick bära ansvaret för att fibern som gick över hans tomt skulle komma att hänga lägre än vid en ”normal installation”. Leverantören ansåg sig inte ha godkänt några alternativa installationsmetoder som dessutom skulle medföra stora kostnader samt vara tekniskt ogenomförbara. Grävning var inte ett alternativ eftersom den befintliga ledningen inte gick att använda och leverantören hade inte heller fått något grävningstillstånd över Trafikverkets väg.

ARN konstaterade att konsumenten inte hade lämnat några felaktiga uppgifter om fastigheten samt att omständigheterna inte hade ändrats sedan avtalets ingående. Enligt nämndens bedömning borde leverantören ha kontrollerat förutsättningarna i förväg. Vidare hade alternativa metoder för anslutning presenterats i ärendet och någon egentlig utredning gällande aktuella kostnader för dessa metoder hade inte lagts fram.

ARN ansåg därför inte att leverantören visat att installationen skulle kräva osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder och ansåg inte att leverantören haft rätt att häva avtalet. ARN fastslog att leverantören var skyldig att fullfölja leveransen enligt avtalet.