Försening

Om leverantören inte levererar tjänsten inom den tid som avtalats, eller inom den tid som är skälig och förseningen inte beror på något förhållande hos dig, kan leverantören anses vara i dröjsmål och du kan då ha rätt till olika påföljder. Beslut från Allmänna reklamationsnämnden som rör leveransförsening hittar du både här och under rubriken Avbeställning.

ARN 2020–16875 – Ingen avbrottsavgift när leverantören inte kunde bevisa att grävning hade gjorts

Beslut: Konsumenten fick rätt  

En konsument begärde betalningsbefrielse för en avbrottsfaktura om nästan 18 000 kronor när mer 24 månader hade passerat och fibern ännu inte var levererad. Leverantören ville ha betalt för de tjänster som utförts men konsumenten var säker på att någon grävning inte hade skett.

Leverantören menade att majoriteten av projektet som adressen ingick i hade slutförts och då godkänns inte ett kostnadsfritt avslut. Vidare menade leverantören att installation och grävning hade genomförts och att avbrottsavgiften framgår av de allmänna villkoren.

ARN menade att nämnden hade att ta ställning till om konsumenten var skyldig att betala en avbrottsavgift eller inte. Av de allmänna villkoren framgår att om konsumenten frånträder före grävstart är denne skyldig att betala en avbrottsfaktura om 25 procent och efter grävstart 75 procent. Med ”grävstart” menas enligt villkoren ”Den dag då grävarbete på kundens tomt och/eller marken utanför kundens tomt påbörjas”. Nämnden fann att leverantören inte, mot konsumentens bestridande, hade bevisat att någon grävning alls har gjorts. Parterna var visserligen överens om att någon typ av dosa monterats på huset men det saknades en närmare utredning om vad dosan fyller för funktion. ARN ansåg därför inte att konsumenten var skyldig att betala någon avbrottsavgift.

ARN 2020-04290 - Rätt att häva om leverantör inte kan visa kostnader för fastigheten

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten begärde att få häva avtalet eftersom driftsättning inte hade skett inom 24 månader i enlighet med avtalet och uppgav att leverantören inte hade fått tillstånd att anlägga fiber i området.

Leverantören hänvisade till att förseningen berodde på tredje part, i det här fallet kommunen som nekat ledningsrätt, och uppgav att man inväntade en dom från Mark- och miljödomstolen för att kunna slutföra leveransen. Leverantören menade också på att denne haft kostnader för att slutföra projekteringen, upphandla entreprenör för genomförande, ansöka om ledningsrätt samt nedlagd tid för projektmedarbetare. Eftersom leverantören inte var anledningen till förseningen kunde konsumenten endast frångå avtalet till en kostnad på 25 procent.

ARN anförde att det enligt konsumenttjänstlagen förelåg ett dröjsmål eftersom uppdraget inte avslutats inom avtalstiden och det inte berodde på konsumenten. Om tjänsten delvis utförts när konsumenten häver ett avtal kan näringsidkaren ha rätt till betalning för den del som utförts. Nämnden noterade att avtalet inte innehöll något undantag beträffande leveranstiden för det fall fiberutbyggnaden stött på hinder som företaget inte kunnat påverka.
Enligt nämnden hade dock leverantören inte kunnat visa på något arbete under avtalstiden som denne hade rätt att ta betalt för. De fakturor som leverantören åberopat angav endast övergripande kostnader i projektet, men inte vilka fastigheter de avsåg eller hur de kunde hänföras till konsumentens fastighet. Eftersom leverantören inte kunde styrka att företaget hade kostnader som konsumenten skulle står för bedömdes konsumenten ha rätt att frånträda (häva) avtalet utan kostnad.

ARN 2019-19828 - Rätt att frånträda när leverantören menade att tredje part försenat projektet

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde fiberanslutning till sin fastighet. När 24 månader gått ville konsumenten frånträda avtalet med hänvisning till att denne enligt avtalet hade rätt att säga upp det om installation inte skett inom dessa 24 månader. Konsumenten begärde att leverantören skulle hämta sin utrustning och även ersätta de 6 900 kronor som konsumenten hade betalat i samband med monteringen.

Fiberleverantören motsatte sig kravet och hänvisade till att det var en tredje part som bromsat projektet. Eftersom det inte var leverantören som försenat projektet togs en avbrottsavgift på 75 procent av det totala beloppet ut för den som ville frångå avtalet.

ARN konstaterade inledningsvis att dröjsmål på näringsidkarens sida enligt konsumenttjänstlagen föreligger om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats inom den tid som avtalats.

Enligt de avtalsvillkor som gällde för konsumentens beställning hade fiberleverantören åtagit sig att leverera fiberanslutning senast 24 månader från mottagen beställning. Av ärendet framgick att leverantören inte levererat inom denna tid. Leverantören hade därmed varit i dröjsmål med leveransen. ARN noterade i sammanhanget att parternas avtal om leveranstid inte innehöll något undantag för det fall att fiberutbyggnaden stött på hinder som leverantören inte haft möjlighet att påverka. Konsumenten hade därför haft rätt att frånträda avtalet i enlighet med de allmänna villkoren. Konsumenten hade betalat 6 900 kronor i samband med monteringen. Av de allmänna villkoren följde att en konsument som frånträdde avtalet på grund av att leverans inte skett inom 24 månader hade rätt att få detta belopp återbetalat. ARN ansåg därför att konsumenten hade rätt att frånträda avtalet utan kostnad och att leverantören skulle rekommenderas att återbetala vad konsumenten redan betalat.

ARN 2019-18408 – Drygt ett års leveransförsening ansågs utgöra ett väsentligt avtalsbrott

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde fiber i november 2017. I mars 2018 överläts avtalet till en annan leverantör. I samband med överlåtelsen fick konsumenten information om att den nya leverantören skulle ansöka om diverse tillstånd. Detta kunde ta upp till nio månader men leveransen beräknades ske under 2018. Efter att mer än 24 månader gått sedan avtalet ingicks beslutade konsumenten sig för att flytta från fastigheten som avtalet avsåg och ville inte överlåta avtalet till den nya ägaren. I september 2019 meddelade han leverantören att han ville häva avtalet, alternativt få ett garanterat leveransdatum som han kunde vidareförmedla till köparen av fastigheten vid en eventuell överlåtelse.

Leverantören rekommenderade en överlåtelse och krävde konsumenten på en avbrottsavgift i det fall han valde att häva avtalet, med hänvisning till att man fortfarande inväntade tillstånd från kommunen. När denna process avklarats kunde leverantören låta entreprenören påbörja fiberarbetet. Berörda kunder hade informerats om detta den 1 oktober 2019.

ARN konstaterade att det framgick av det ursprungliga avtalet att leveransen beräknades ske nio till tolv månader efter avtalets ingående. I samband med överlåtelsen av avtalet till den nya fiberleverantören skickades skriftlig information ut till konsumenten om att fibern skulle levereras under 2018. Nämnden kom efter en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet fram till att parterna fick anses ha avtalat om att leveransen skulle ske under 2018. Av det underlag som inkommit i ärendet framgick bland annat att leverantören först i början av 2019 skickat in material för kommunens godkännande och att företaget så sent som i september 2019 inte uppfyllt sin del av avtalet. Nämnden menade att leverantören därmed inte uppfyllt sina förpliktelser gentemot konsumenten, vilket ansågs utgöra ett avtalsbrott. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer har en part rätt att häva ett avtal om avtalsbrottet är väsentligt. Eftersom konsumenten ett år senare fortfarande inte fått fiber ansåg ARN att detta väsentlighetskrav var uppfyllt och rekommenderade därmed leverantören att låta konsumenten frånträda avtalet utan kostnad.

ARN 2019-13625 – Rätt att frånträda efter 24 månader i enlighet med villkoren

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde fiberanslutning i juli 2017 och leverantören lovade att anslutningen skulle göras inom sex månader. Konsumenten flyttade från huset, men expartnern bodde kvar. Sommaren 2019 hörde företaget av sig och uppgav att de skulle installera fiberboxen och en underentreprenör kom förbi och diskuterade den bästa platsen för installationen. Underentreprenören skulle återkomma men gjorde inte det. Konsumenten skickade in en avbeställning men leverantören hänvisade till att det skulle kosta 25 400 kronor att bryta avtalet.

Fiberleverantören menade att man försökt boka tid för installation flera gånger. Tyvärr hade företaget blivit nekat alla gånger vilket inneburit att projektet blivit försenat. Fiberleverantören menade att man upphandlat entreprenör och att kabeln var utanför tomten, avlämnad och redo för koppling mot huset. Leverantören hänvisade till att man nekats installation och att hela projektet snart var klart i området. Leverantören menade att arbetet var fördröjt av tredje part och att det inte fanns rätt att häva efter 24 månader.

ARN noterade att konsumenten enligt de allmänna villkoren hade rätt att frånträda avtalet om driftsättning inte skett inom 24 månader efter avtalets ingående om skriftligt meddelande lämnades eller sändes till fiberleverantören. Av utredningen framgick att driftsättning inte hade gjorts inom tidsfristen och att konsumenten skriftligen meddelat leverantören att hen ville frånträda avtalet. Leverantören hade inte heller visat att företaget nekats tillträde till fastigheten av konsumenten eller expartnern, när konsumenten motsatt sig detta påstående. Fiberleverantören skulle därför rekommenderas att låta konsumenten kostnadsfritt få frånträda avtalet.

ARN 2018-04448 – Leverantören hade rätt att häva avtalet när huset dit anslutningen skulle dras inte ännu var byggt

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiber i april 2017 och beställningen bekräftades enligt konsumenten i maj samma år. Vid denna tidpunkt fanns en sommarstuga på fastigheten som sedermera skulle ersättas av en permanentbostad. Ungefär ett år efter den ursprungliga beställningen fick konsumenten reda på att leverantören inte kommer att leverera tjänsten utan istället ville att hen skulle inkomma med en ny beställning till ett högre pris. Konsumenten ville att hens första beställning skulle kvarstå och att leverantören skulle leverera fibern till avtalat pris.

Leverantören menade att konsumenten kontaktat dem i juni 2017. Vid detta tillfälle hade det framkommit att konsumenten skulle riva sommarstugan på fastigheten och därför ville vila beställningen till året efter för att då fullgöra avtalet. Leverantören hade både i samtalet och senare per mejl meddelat att detta inte var möjligt. Området skulle färdigställas under 2017 och leverantören hade ingen möjlighet att senarelägga installationen. Istället valde leverantören att annullera beställningen då installationen inte kunde fullföljas. Konsumenten fick även information om att återkomma när det nya huset var på plats. På grund av annulleringen menade leverantören att konsumenten inte längre hade någon beställning och att en ny beställning i dagsläget var förenat med ett dyrare pris.

ARN konstaterade att det framgått av utredningen att det hus till vilket konsumenten ville ha fibern installerad inte var byggt vid tidpunkten för tjänstens utförande. På grund av detta har det ursprungliga avtalet inte kunnat fullgöras och leverantören hade därför rätt att häva avtalet med konsumenten. ARN ansåg inte att leverantören haft några skyldigheter att vila beställningen eller förbereda för installation till det nya huset.

ARN 2018-03975 – Ej rätt att häva avtalet utan kostnad innan avtalstiden gått ut

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten begärde att få ångra sitt avtal om installation av fiber alternativt häva på grund av betydande leveransförsening.

Konsumenten hade fått en beställningsbekräftelse den 25 januari 2017 och ångrade sitt köp först den 7 mars 2018, över ett år efter beställningen. Eftersom ångerrätten går förlorad efter ett år tog ARN inte ställning till om distansavtalslagen gäller för parternas avtal eller inte.

Vad gäller frågan om leveransförsening hävdade leverantören att man senast den 13 december 2017 meddelat att byggnationen skulle påbörjas under 2018. Konsumenten menade att han fått flera olika besked om byggbeslut vid olika datum där det senast i mejl från den 31 maj 2018 framgick att ingen utbyggnad var planerad i området förrän 2019. Konsumenten ansåg att det rörde sig om en betydande leveransförsening och ville häva avtalet. Leverantören menade att det inte funnits någon utfästelse om när fiberinstallationen ska vara slutförd utan bara en klausul om att annullering (avbeställning) kan göras utan kostnad om fastighetsägaren inte erhållit någon fiberanslutning inom 24 månader från mottagen beställning och att det därför inte föreligger någon försening. 

ARN hänvisade till konsumenttjänstlagen enligt vilken dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om denne inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande eller utförande av tjänsten. Av avtalet följde att konsumenten har rätt att annullera beställningen utan kostnad om han inte erhållit en fiberanslutning inom 24 månader från mottagen beställning. Eftersom beställningen gjordes den 25 januari 2017 ansåg nämnden att något dröjsmål ännu inte inträffat och att det därför inte förelåg någon grund för hävning eller avbeställning utan avtalad avbeställningsavgift på 6900 kr.

ARN 2017-06317 - Försening på grund av myndighetsbeslut

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten beställde installation av fibernät, men installationen försenades. På grund av förseningen sänkte leverantören priset på installationen. Konsumenten hade dock synpunkter på prisavdraget och hänvisade också till att den uteblivna fibern fått kompenseras med ett nytt avtal om ökad surfmängd hos mobiloperatören.

Leverantören menade att konsumenten inte hade styrkt kravet på ekonomisk skada kopplad till det begärda prisavdraget. Ökningen av mobilkostnaderna var likvärdig med vad konsumenten annars hade betalat för fibern och den hade inte heller styrkts med kvitton eller avtalsbekräftelse. Det framgick också i parternas avtal att leverantören hade rätt att ändra avtalat leveransdatum om det var nödvändigt på grund av tvingande myndighetsbeslut. Leverantören menade att förseningen berodde på kommunens beslut om samordning av grävning. Enligt leverantören hade man endast kunnat invänta att kommunens projekt skulle starta och beslutet hade därför legat utanför leverantörens kontroll.

ARN konstaterade att det framgick av leverantörens allmänna villkor att man haft rätt att senarelägga installationen när det skett på grund av myndighetsbeslut som bolaget inte rått över. Mot bakgrund av det och med hänvisning till att konsumenten inte hade bevisat att förseningen lett till ökade kostnader eller någon annan ekonomisk skada konstaterade ARN att konsumentens krav inte skulle medges.

ARN 2017-04566 – Målsättning inte samma sak som uttalat slutdatum

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

I februari 2016 beställde konsumenten anslutning till stadsfibernätet. Enligt konsumenten skulle installationen vara klar i december samma år, men blev inte färdig förrän i april 2017. Konsumenten begärde därför prisavdrag.

Fiberleverantören menade att det inte framgick någon leveranstid av det avtal som tecknats och att bolaget aldrig lovat anslutning under 2016. Man hade kommunicerat sin plan med målsättningen att driftsätta adressen under 2016. Under sommaren fick bolaget ändrade ekonomiska direktiv som pausade arbetet och i ett brev som bolaget skickade ut i september framgick att anslutningen skulle ske under vår/vintern. Vissa moment försenades av snö och att entreprenörens maskiner gick sönder, vilket konsumenten informerades om. Bolaget menade att man trots förseningarna hållit leveranstiden och levererat hans anslutning den 24 mars.

Nämnden konstaterade att en förutsättning för ersättning med anledning av leveransförsening var att konsumenten kunde bevisa att det var en försening. Avtalet mellan parterna innehöll inte något uttalat slutdatum utan endast en målsättning för när arbetet skulle vara utfört, försening hade därför inte visats. Nämnden ansåg inte heller att konsumenten hade visat någon ekonomisk skada.

ARN 2016-13455 – Försening utanför leverantörens kontroll

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten begärde installation av fiber i januari 2014. Arbetet skulle vara klart i juni 2015, men var klart först i september 2016. Konsumenten ville därför ha ersättning med 498 kronor x 15 månader avseende uteblivna minskade kostnader för tv, telefon och bredband.

Leverantören hänvisade till att förseningen berodde på en ombyggnation av en förskola som stadsnätet behövde ha förbindelse till för att kunna ansluta till det aktuella området. Ombyggnationen blev omfattande och under byggperioden fick man inte tillgång till sin fibernätsstation. Leverantören menade att det framgick av avtalsvillkoren att man inte var skadeståndsskyldig för skada som hade sin grund i omständighet utanför leverantörens kontroll.

ARN hänvisade till leverantörens allmänna villkor, som var en del av avtalet mellan parterna. Nämnden ansåg vidare att de omständigheter leverantören redogjort för låg utanför dess kontroll. Konsumentens krav avslogs därför.

ARN 2016-11083 – Fiberanslutningen ansågs vara levererad inom skälig tid

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde installation av fiber av en fiberleverantör. Installationen blev klar i april 2016, men enligt konsumenten hade leverantören informerat honom om att fiberdragningen skulle göras under 2015. Konsumenten anförde att han på grund av den försenade leveransen tvingats ha kvar sitt dyrare bredbandsavtal i fem månader. 

Konsumenten begärde därför ersättning för detta om sammanlagt 950 kronor. Leverantören motsatte sig konsumentens krav och anförde att byggnationen påbörjats som planerat under 2015. Leverantören menade att ett antal fiberanslutningar färdigställdes under 2015, medan ett visst antal färdigställdes under 2016. Vidare menade leverantören att det inte hade gjorts någon utfästelse om att samtliga fiberanslutningar skulle vara klara under 2015.

ARN konstaterade att det inte framgick av de handlingar som givits in till nämnden att parterna avtalat om en bestämd tidpunkt då arbetet skulle vara färdigställt. Vidare konstaterade ARN att det visserligen framgick att konsumenten fått information om att fibernätet skulle börja byggas under 2015, men att det inte är samma sak som att parterna avtalat om en tidpunkt för när uppdraget skulle vara färdigställt. ARN ansåg att uppdraget färdigställts inom skälig tid. Nämnden avslog därför konsumentens krav om ersättning.

ARN 2013-08321 - Rätt till återbetalning av förskott vid hävning på grund av leveransförsening

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde bredband, telefoni och tv via fiber. Priset var 13 750:- och konsumenten betalade cirka 5 500:- i förskott. Leverans skulle ske mellan tredje kvartalet 2012 och tredje kvartalet 2013. Den 23 september 2013 var dock arbetet med inkopplingen inte påbörjat och konsumenten ville då häva avtalet och få tillbaka hela det betalade förskottet samt ränta.

Operatören motsatte sig yrkandet och menade att inkopplingen hade försenats på grund av ett beslut om grävstopp från Stockholms Stadstrafikkontor. Och enligt villkoren hade konsumenten endast rätt till återbetalning av 2 750:- av det betalda förskottet.

ARN menade att parterna var överens om att operatören varit försenad med att installera bredbandsanslutningen. Förseningen fick anses vara av väsentlig betydelse för konsumenten och han hade därför rätt att häva avtalet. Vidare menade ARN att en hävning, i enlighet med den konsumenträttsliga lagstiftningen, innebär att operatören inte har rätt till betalning för tjänsten. Operatören har dock har rätt till ersättning för kostnader och arbeten som redan har utförts innan hävningen under vissa förutsättningar. Operatören har då bevisbördan för att denne haft sådana kostnader och vad dessa i så fall kan uppgå till. Enligt ARN hade operatören inte gett in någon bevisning som styrkte att operatören faktiskt haft kostnader som gav operatören rätt att vägra återbetalning av en del av förskottsbetalningen. Och eftersom den konsumenträttsliga lagstiftningen är tvingande kan avtalsvillkor som ger konsumenten sämre rätt än lagstiftningen inte tillämpas mot konsumenten.

Detta innebar att konsumenten hade rätt till hävning av avtalet och att hela beloppet som han hade betalat för tjänsten skulle återbetalas.