Fel på tjänsten

Även om din tjänst är ur funktion är det inte säkert att det är ett fel som leverantören är skyldig att åtgärda. Du måste också själv bidra till felsökningen för att det ska gå att säkerställa att felet beror på leverantören. Om det är fallet har du ett antal rättigheter, till exempel avhjälpning av felet, ersättning eller i vissa fall hävning av avtalet. En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om fel på tjänsten hittar du på denna sida.

ARN 2019-00060 – Leverantören skyldig att gräva ner fiberkabel som låg för grunt utan kostnad för konsumenten

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

En konsument råkade vid arbete på sin tomt gräva av leverantörens fiberkabel. Konsumenten reklamerade att kabeln gått av via företagets hemsida men fick inget svar. Dagen efter valde därför konsumenten att kontakta ett annat företag som utförde en provisorisk lagning av kabeln.

Enligt konsumenten hade det visat sig vid avgrävningen att fiberkabeln varit felaktigt installerad då den endast var nedgrävd nio cm. Konsumenten menade att den skulle varit nedgrävd 30-40 cm under markytan. Dessutom saknades enligt konsumenten både varningsmarkering och skyddsrör.

Konsumenten begärde att leverantören dels skulle installera en ny fiberkabel på ett korrekt sätt, dels ersätta honom för hans utlägg till det tredje företaget för den provisoriska lagningen. Enligt konsumenten hade den provisoriska lagningen inte påverkat det ursprungliga felet, att fiberkabeln inte varit korrekt monterad.

Leverantören motsatte sig konsumentens krav och menade att de fått in anmälan samma dag som det tredje företaget utfört lagningen. Leverantören anförde att fiberkabeln är deras egendom och att konsumenter vid felanmälan ska kontakta sin tjänsteleverantör som gör en bedömning av ärendet och vid behov skickar det vidare till leverantören för eventuella åtgärder och dokumentation av anslutningen. Vidare menade leverantören att det framgick av de allmänna villkoren att fastighetsägaren inte får flytta på utrustningen och ska vårda denna väl.

ARN inledde med att konstatera att konsumenttjänstlagen är tillämplig och att en tjänst är att anse som felaktig och om resultatet inte är fackmässigt utfört eller om tjänsten avviker från vad som får anses avtalat.

Utifrån den bevisning som åberopats i form av bilder framgick enligt ARN att fiberkabeln inte varit placerad särskilt långt ner i marken, cirka nio cm såsom konsumenten anfört. Vidare menade nämnden att leverantören inte hade argumenterat för att installationen varit korrekt eller bemött konsumentens påstående om att det rekommenderade djupet för en sådan kabel är minst 30 cm under markytan. Mot denna bakgrund ansåg ARN att tjänsten var att anse som felaktig och leverantören rekommenderades att avhjälpa felet genom att utföra en ny fackmässig installation av fiberkabeln utan kostnad för konsumenten.

Däremot vad gällde konsumentens krav på ersättning ansåg nämnden att det framgått att konsumenten genast tillkallat det tredje företaget för hjälp med lagning och därefter kontaktat leverantören med krav på återbetalning. Eftersom leverantören inte fått en möjlighet att avhjälpa felet och det inte visats att felet varit av så brådskande karaktär att konsumenten inte hade kunnat invänta besked från leverantören ansåg ARN inte att konsumenten hade rätt till ersättning för den provisoriska lagningen.

ARN 2016-12682 – Konsumenten hade klagat på felet inom skälig tid

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade beställt indragning av fiber. Det visade sig dock att leverantören grävt ner kabeln på ett djup av endast 7-8 centimeter trots att det, enligt konsumenten, krävs 25-30 cm. Konsumenten reklamerade felet första gången i juli 2016 och leverantören ansåg sig då ha avhjälpt felet. I samband med att konsumenten skulle flytta en häck under våren 2017 visade det sig dock att justeringen var bristfällig samt att kabeln fortfarande låg för grunt och inte i enlighet med gällande normer. Konsumenten begärde ersättning med 19 900 kr för allt besvär han upplevt vad gällde personligt engagemang, avbruten plattsättning och uppgrävning av gräsmattan.

Leverantören menade att felet åtgärdats i december 2016 och att när konsumenten tog kontakt sex månader senare var det inte inom skälig tid för reklamation enligt leverantörens villkor. 

ARN ansåg att konsumenttjänstlagen var tillämplig och att konsumenten visat (bland annat med hjälp av fotografier) att tjänsten var felaktigt utförd och att felet inte avhjälpts på ett fackmannamässigt sätt. Leverantören hade vidare, enligt nämnden, inte invänt mot felet. Vad gällde frågan om reklamation anförde nämnden att konsumenten enligt lag ska reklamera ett fel i tjänst inom skälig tid efter det denne märkt eller borde ha märkt felet, dock senast tio år efter det att uppdraget avslutades när det gäller arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

I den aktuella tvisten hade konsumenten reklamerat i samband med att han upptäckt felet när häcken skulle flyttas under våren. Enligt nämnden borde konsumenten inte ha upptäckt felet tidigare varför reklamationen ansågs ha skett i rätt tid. Däremot hade konsumenten inte presenterat någon utredning som bevisade att felet lett till att han drabbats av några kostnader och han fick därför inte rätt till någon ersättning.

ARN 2015-09165 – Avslag på grund av att anmälan var riktad mot fel part

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument anförde att han hade beställt öppen fiber, inklusive bredband, av en fiberleverantör. Konsumenten menade att internet har legat nere stora delar av tiden och han har inte kommit upp i den utlovade hastigheten. Konsumenten begärde att få häva hela installationen av fiberanslutningen och återfå de inbetalade månadsavgifterna för bredband. Dessa anspråk var riktade mot fiberleverantören och kreditgivaren. Vidare menade konsumenten att anspråk även ska komma att riktas mot operatören i det fall han har ett avtal med dem.

Fiberinstallatören motsatte sig kravet och menade att konsumentens klagomål rör tjänsten och att de är fel part i ärendet i och med att de vare sig är mottagare av konsumentens betalningar för tjänsten eller att deras åtagande inte omfattar leverans av internetuppkoppling. Kreditgivaren menade att de endast har finansierat själva installationen av fiberanslutning och inte heller är rätt part i ärendet.

ARN var av uppfattningen att det är kvalitén på internetuppkopplingen som konsumenten klagade på. Nämnden konstaterade att konsumenten inte kunnat styrka att han har ett avtal om leverans av internetuppkoppling med fiberleverantören eller att han har ett kreditavtal avseende leverans av bredband med kreditgivaren. Nämnden prövade inte anmälan mot operatören då det framkommit att konsumenten aldrig tidigare har klagat till dem. Nämnden upplyste konsumenten om att han kan återkomma med en anmälan mot operatören om han klagar till operatören och de motsätter sig hans begäran.

ARN 2014-07285 - Betalning när fiberanslutningen som sådan fungerar

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten hade tecknat avtal med en leverantör om installation av fiber, sex månaders fri kabel-tv och nätleverans. Installationen hade utförts, men konsumenten menade att tjänsten inte hade fungerat. Konsumenten menade vidare att leverantören sagt att ingen betalning skulle ske förrän tjänsten fungerade och hade därför dröjt med betalningen. På grund av den uteblivna betalningen hade leverantören i sin tur stängt av fibersignalen. Konsumenten menade också att arbetet hade utförts på ett felaktigt sätt eftersom kabeln var nedgrävd på ett djup om endast 10-20 centimeter och på vissa ställen låg i markytan. Konsumenten begärde att få häva avtalet.

Leverantören menade att man hade informerat om att betalning för fiberinstallationen skulle ske när installationen skett och fiberanslutningen fungerade. Vid installationstillfället kontrollerade leverantörens personal att det fanns så kallad länk i huset. Konsumenten bekräftade skriftligen att installationen fungerade och att leverantören därmed fullgjort sitt uppdrag. Leverantören menade att man inte ansvarade för beställning av boxar, vidaredragning av kabel eller routrar. Att det tagit tid innan tv-tjänsten från tjänsteoperatören fungerat var inte fiberleverantörens fel.

ARN gick igenom avtalet mellan konsumenten och fiberleverantören. Avtalet hade avsett montering av fiberbox samt indragning och installation av fiberoptisk kabel från fastighetsgränsen till byggnaden. Enligt avtalsvillkoren ankom det på fastighetsägaren att teckna separata avtal med leverantörer av bredband, tv och telefoni. I priset för fiberinstallationen ingick bland annat ett kanalpaket hos en tjänsteoperatör.

Nämnden menade att utredningen inte gav stöd för att problemen med att få fungerande tv berott på något fel i själva anslutningen eller något annat som leverantören svarade för.

I avtalet angavs att betalning för anslutningen skulle ske med kort sedan fastighetsägaren hade fått tillgång till tjänsten via den levererade fiberanslutningen. Enligt nämnden kunde villkoret inte uppfattas på annat sätt än som att betalningsskyldigheten inträdde då anslutningen som sådan fungerat. Att det ingått ett tv-paket i priset för installationen ändrade inte den bedömningen.

ARN ansåg att leverantören haft rätt till betalning och kunde inte finna att avstängningen stått i strid med parternas avtal. Avstängningen var därför inte grund för hävning av avtalet.

Det fotografi som konsumenten gett in till ARN och som visade att en del av kabeln var synlig, var inte heller skäl att häva avtalet. Nämnden avslog därför konsumentens begäran om hävning.