Utförande av installation

En installation av fiber ska ske enligt avtal och på ett fackmässigt sätt. Ett par av Allmänna reklamationsnämndens beslut om grävning och annan installation hittar du här.

ARN 2018-08308 – Leverantören skyldig att åtgärda fel i tjänsten som beror på brister i fiberinstallationen

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten upptäckte efter att fiberindragningen färdigställts att hans internet plötsligt slutade att fungera. Vatten hade trängt in och frostsprängt fiberkabeln. Leverantören reparerade kabelbrottet. De tekniker som utförde reparationen menade att installationen var slarvigt utförd. De upptäckte att fibern låg på 1-5 cm djup samt på ett ställe ovan jord. Enligt säljaren skulle kabeln ligga på 30 cm djup. Stora delar av fiberkabeln låg så grunt att tjäle eller tryck från t ex en studsmatta kunde få den att brista igen. När bristerna i nedgrävningsarbetet upptäcktes kontaktade konsumenten leverantören igen och begärde att leverantören skulle göra om arbetet, alternativt återbetala halva kostnaden för installationen. Leverantören svarade att konsumenten istället skulle kontakta sin tjänsteleverantör samt att de ansåg att det gick bra att kabeln låg grundare än på 30 cm djup. Orsaken till att konsumenten skulle kontakta sin tjänsteleverantör angående felet beror på att ersättningskrav i regel anmäls till tjänsteleverantören som i sin tur kompenserar kunden utifrån sina rutiner.

ARN konstaterade att konsumenten klagat till rätt motpart. Detta eftersom hans klagomål gällde att fiberkabeln inte grävts ned tillräckligt djupt i enlighet med avtalet om fiberinstallation. Enligt konsumenttjänstlagen är en tjänst felaktig om tjänsten inte är fackmässigt utförd eller om tjänsten avviker från vad som avtalats. ARN poängterade att konsumenten har bevisbördan för fel i tjänsten samt att konsumenten, om fel kan visas, har rätt att kräva att leverantören åtgärdar felet. Nämnden konstaterade vidare att det av utredningen i målet framgick att fiberkabeln inte låg djupt nedgrävd samt att den på vissa ställen inte var nedgrävd alls. Av informationsbroschyren, som blivit en del av parternas avtal, framgick att fiberkabeln skulle grävas ned ca 30 cm. Med hänsyn till detta ansåg nämnden att tjänsten var felaktig i de avseenden som konsumenten gjort gällande. Konsumenten fick rätt och ARN ansåg att leverantören var skyldig att kostnadsfritt gräva ned fiberkabeln.

ARN 2018-01312 – Rätt till ersättning för egen grävning när leverantören ändrat installationsmetod i strid med avtalet

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde indragning av fiber till sin fastighet i slutet av mars 2017. Enligt avtalet skulle fiberkabeln vara nedgrävd. I september fick konsumenten reda på att leverantören avsåg att fibern inledningsvis skulle levereras via luftledning för att i en obestämd framtid grävas ner. Konsumenten valde då att själv anlita en grävare för att möjliggöra att kabeln drogs via marken och begärde ersättning för denna kostnad med 5800 kr.

Leverantören vidhöll att företaget inte kunde ge besked om när ledningen skulle grävas ner och motsatte sig att ersätta konsumentens grävkostnad då leverantören menade att konsumenten hade haft rätt att kostnadsfritt avbeställa tjänsten om han inte ville godta leverans via luftledning.

ARN ansåg att det framgått av beställningen att anslutningen skulle ske via jordkabel och preliminärt påbörjas under kvartal fyra 2017. Enligt nämnden hade leverantören inte visat att förutsättningarna för anslutningen ändrats vare sig genom orderbekräftelsen, som är det slutliga dokumentet för ett bindande avtal, eller genom en senare träffad överenskommelse. Vidare ansåg nämnden att det inte framgått av utredningen att företaget förbehållit sig en rätt att inledningsvis ansluta genom luftkabel för att senare i en obestämd framtid uppfylla förpliktelserna enligt avtalet. Nämnden ansåg därmed att arbetet inletts inom avtalad tid men inte på avtalat sätt. Enligt nämnden kunde obestämd tid inte anses vara skälig tid för leverans och det var därför frågan om både en leveransförsening och ett fel i anslutningen då denna avvek från vad som avtalats.

Vid en leveransförsening eller vid fel har konsumenten rätt till skadestånd såvida inte leverantören visar att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. ARN ansåg inte att skadan legat utanför leverantörens kontroll och konsumenten fick därför rätt till ersättning.

ARN 2018-00776 - Konsumenten fick inte ersättning när installation utförts enligt anvisning  

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument fick fiber indraget i oktober 2017. Dosan för fiberanslutningen hade placerats långt uppe på väggen vid ytterdörren där det saknades eluttag. Konsumenten ville att leverantören antingen skulle flytta fiberdosan eller dra fram ström till den. Enligt konsumenten framgick det av avtalet att leverantören skulle utföra håltagning, genomföring och tätning av fiberkabeln i yttervägg nära markplan. Vidare framgick enligt konsumenten att leverantören skulle utföra uppmätning av fiberanslutningen och säkerställa funktionen fram till kundplacerad utrustning. Konsumenten menade att leverantören inte följt detta.

Leverantören motsatte sig konsumentens krav och menade att installationen utförts enligt önskemål. Leverantören framförde att konsumenten själv märkt ut var grävning skulle ske och var i huset fibern skulle dras in. Leverantören menade vidare att konsumenten och entreprenören kommit överens om att en skarvsladd kunde dras eftersom eluttaget satt på andra sidan av rummet.

ARN ansåg inte att konsumenten bevisat att leverantören brutit mot avtalet eller de instruktioner som getts för installationen och kraven avslogs.