Försening

Om leverantören inte levererar tjänsten inom den tid som avtalats, eller inom den tid som är skälig och förseningen inte beror på något förhållande hos dig, kan leverantören anses vara i dröjsmål och du kan då ha rätt till olika påföljder. Beslut från Allmänna reklamationsnämnden som rör leveransförsening hittar du både här och under rubriken Avbeställning.

ARN 2018-04448 – Leverantören hade rätt att häva avtalet när huset dit anslutningen skulle dras inte ännu var byggt

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiber i april 2017 och beställningen bekräftades enligt konsumenten i maj samma år. Vid denna tidpunkt fanns en sommarstuga på fastigheten som sedermera skulle ersättas av en permanentbostad. Ungefär ett år efter den ursprungliga beställningen fick konsumenten reda på att leverantören inte kommer att leverera tjänsten utan istället ville att hen skulle inkomma med en ny beställning till ett högre pris. Konsumenten ville att hens första beställning skulle kvarstå och att leverantören skulle leverera fibern till avtalat pris.

Leverantören menade att konsumenten kontaktat dem i juni 2017. Vid detta tillfälle hade det framkommit att konsumenten skulle riva sommarstugan på fastigheten och därför ville vila beställningen till året efter för att då fullgöra avtalet. Leverantören hade både i samtalet och senare per mejl meddelat att detta inte var möjligt. Området skulle färdigställas under 2017 och leverantören hade ingen möjlighet att senarelägga installationen. Istället valde leverantören att annullera beställningen då installationen inte kunde fullföljas. Konsumenten fick även information om att återkomma när det nya huset var på plats. På grund av annulleringen menade leverantören att konsumenten inte längre hade någon beställning och att en ny beställning i dagsläget var förenat med ett dyrare pris.

ARN konstaterade att det framgått av utredningen att det hus till vilket konsumenten ville ha fibern installerad inte var byggt vid tidpunkten för tjänstens utförande. På grund av detta har det ursprungliga avtalet inte kunnat fullgöras och leverantören hade därför rätt att häva avtalet med konsumenten. ARN ansåg inte att leverantören haft några skyldigheter att vila beställningen eller förbereda för installation till det nya huset.

ARN 2018-03975 – Ej rätt att häva avtalet utan kostnad innan avtalstiden gått ut

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten begärde att få ångra sitt avtal om installation av fiber alternativt häva på grund av betydande leveransförsening.

Konsumenten hade fått en beställningsbekräftelse den 25 januari 2017 och ångrade sitt köp först den 7 mars 2018, över ett år efter beställningen. Eftersom ångerrätten går förlorad efter ett år tog ARN inte ställning till om distansavtalslagen gäller för parternas avtal eller inte.

Vad gäller frågan om leveransförsening hävdade leverantören att man senast den 13 december 2017 meddelat att byggnationen skulle påbörjas under 2018. Konsumenten menade att han fått flera olika besked om byggbeslut vid olika datum där det senast i mejl från den 31 maj 2018 framgick att ingen utbyggnad var planerad i området förrän 2019. Konsumenten ansåg att det rörde sig om en betydande leveransförsening och ville häva avtalet. Leverantören menade att det inte funnits någon utfästelse om när fiberinstallationen ska vara slutförd utan bara en klausul om att annullering (avbeställning) kan göras utan kostnad om fastighetsägaren inte erhållit någon fiberanslutning inom 24 månader från mottagen beställning och att det därför inte föreligger någon försening. 

ARN hänvisade till konsumenttjänstlagen enligt vilken dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om denne inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande eller utförande av tjänsten. Av avtalet följde att konsumenten har rätt att annullera beställningen utan kostnad om han inte erhållit en fiberanslutning inom 24 månader från mottagen beställning. Eftersom beställningen gjordes den 25 januari 2017 ansåg nämnden att något dröjsmål ännu inte inträffat och att det därför inte förelåg någon grund för hävning eller avbeställning utan avtalad avbeställningsavgift på 6900 kr.

ARN 2017-06317 - Försening på grund av myndighetsbeslut

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten beställde installation av fibernät, men installationen försenades. På grund av förseningen sänkte leverantören priset på installationen. Konsumenten hade dock synpunkter på prisavdraget och hänvisade också till att den uteblivna fibern fått kompenseras med ett nytt avtal om ökad surfmängd hos mobiloperatören.

Leverantören menade att konsumenten inte hade styrkt kravet på ekonomisk skada kopplad till det begärda prisavdraget. Ökningen av mobilkostnaderna var likvärdig med vad konsumenten annars hade betalat för fibern och den hade inte heller styrkts med kvitton eller avtalsbekräftelse. Det framgick också i parternas avtal att leverantören hade rätt att ändra avtalat leveransdatum om det var nödvändigt på grund av tvingande myndighetsbeslut. Leverantören menade att förseningen berodde på kommunens beslut om samordning av grävning. Enligt leverantören hade man endast kunnat invänta att kommunens projekt skulle starta och beslutet hade därför legat utanför leverantörens kontroll.

ARN konstaterade att det framgick av leverantörens allmänna villkor att man haft rätt att senarelägga installationen när det skett på grund av myndighetsbeslut som bolaget inte rått över. Mot bakgrund av det och med hänvisning till att konsumenten inte hade bevisat att förseningen lett till ökade kostnader eller någon annan ekonomisk skada konstaterade ARN att konsumentens krav inte skulle medges.

ARN 2017-04566 – Målsättning inte samma sak som uttalat slutdatum

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

I februari 2016 beställde konsumenten anslutning till stadsfibernätet. Enligt konsumenten skulle installationen vara klar i december samma år, men blev inte färdig förrän i april 2017. Konsumenten begärde därför prisavdrag.

Fiberleverantören menade att det inte framgick någon leveranstid av det avtal som tecknats och att bolaget aldrig lovat anslutning under 2016. Man hade kommunicerat sin plan med målsättningen att driftsätta adressen under 2016. Under sommaren fick bolaget ändrade ekonomiska direktiv som pausade arbetet och i ett brev som bolaget skickade ut i september framgick att anslutningen skulle ske under vår/vintern. Vissa moment försenades av snö och att entreprenörens maskiner gick sönder, vilket konsumenten informerades om. Bolaget menade att man trots förseningarna hållit leveranstiden och levererat hans anslutning den 24 mars.

Nämnden konstaterade att en förutsättning för ersättning med anledning av leveransförsening var att konsumenten kunde bevisa att det var en försening. Avtalet mellan parterna innehöll inte något uttalat slutdatum utan endast en målsättning för när arbetet skulle vara utfört, försening hade därför inte visats. Nämnden ansåg inte heller att konsumenten hade visat någon ekonomisk skada.

ARN 2016-13455 – Försening utanför leverantörens kontroll

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten begärde installation av fiber i januari 2014. Arbetet skulle vara klart i juni 2015, men var klart först i september 2016. Konsumenten ville därför ha ersättning med 498 kronor x 15 månader avseende uteblivna minskade kostnader för tv, telefon och bredband.

Leverantören hänvisade till att förseningen berodde på en ombyggnation av en förskola som stadsnätet behövde ha förbindelse till för att kunna ansluta till det aktuella området. Ombyggnationen blev omfattande och under byggperioden fick man inte tillgång till sin fibernätsstation. Leverantören menade att det framgick av avtalsvillkoren att man inte var skadeståndsskyldig för skada som hade sin grund i omständighet utanför leverantörens kontroll.

ARN hänvisade till leverantörens allmänna villkor, som var en del av avtalet mellan parterna. Nämnden ansåg vidare att de omständigheter leverantören redogjort för låg utanför dess kontroll. Konsumentens krav avslogs därför.

ARN 2016-11083 – Fiberanslutningen ansågs vara levererad inom skälig tid

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde installation av fiber av en fiberleverantör. Installationen blev klar i april 2016, men enligt konsumenten hade leverantören informerat honom om att fiberdragningen skulle göras under 2015. Konsumenten anförde att han på grund av den försenade leveransen tvingats ha kvar sitt dyrare bredbandsavtal i fem månader. 

Konsumenten begärde därför ersättning för detta om sammanlagt 950 kronor. Leverantören motsatte sig konsumentens krav och anförde att byggnationen påbörjats som planerat under 2015. Leverantören menade att ett antal fiberanslutningar färdigställdes under 2015, medan ett visst antal färdigställdes under 2016. Vidare menade leverantören att det inte hade gjorts någon utfästelse om att samtliga fiberanslutningar skulle vara klara under 2015.

ARN konstaterade att det inte framgick av de handlingar som givits in till nämnden att parterna avtalat om en bestämd tidpunkt då arbetet skulle vara färdigställt. Vidare konstaterade ARN att det visserligen framgick att konsumenten fått information om att fibernätet skulle börja byggas under 2015, men att det inte är samma sak som att parterna avtalat om en tidpunkt för när uppdraget skulle vara färdigställt. ARN ansåg att uppdraget färdigställts inom skälig tid. Nämnden avslog därför konsumentens krav om ersättning.

ARN 2013-08321 - Rätt till återbetalning av förskott vid hävning på grund av leveransförsening

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde bredband, telefoni och tv via fiber. Priset var 13 750:- och konsumenten betalade cirka 5 500:- i förskott. Leverans skulle ske mellan tredje kvartalet 2012 och tredje kvartalet 2013. Den 23 september 2013 var dock arbetet med inkopplingen inte påbörjat och konsumenten ville då häva avtalet och få tillbaka hela det betalade förskottet samt ränta.

Operatören motsatte sig yrkandet och menade att inkopplingen hade försenats på grund av ett beslut om grävstopp från Stockholms Stadstrafikkontor. Och enligt villkoren hade konsumenten endast rätt till återbetalning av 2 750:- av det betalda förskottet.

ARN menade att parterna var överens om att operatören varit försenad med att installera bredbandsanslutningen. Förseningen fick anses vara av väsentlig betydelse för konsumenten och han hade därför rätt att häva avtalet. Vidare menade ARN att en hävning, i enlighet med den konsumenträttsliga lagstiftningen, innebär att operatören inte har rätt till betalning för tjänsten. Operatören har dock har rätt till ersättning för kostnader och arbeten som redan har utförts innan hävningen under vissa förutsättningar. Operatören har då bevisbördan för att denne haft sådana kostnader och vad dessa i så fall kan uppgå till. Enligt ARN hade operatören inte gett in någon bevisning som styrkte att operatören faktiskt haft kostnader som gav operatören rätt att vägra återbetalning av en del av förskottsbetalningen. Och eftersom den konsumenträttsliga lagstiftningen är tvingande kan avtalsvillkor som ger konsumenten sämre rätt än lagstiftningen inte tillämpas mot konsumenten.

Detta innebar att konsumenten hade rätt till hävning av avtalet och att hela beloppet som han hade betalat för tjänsten skulle återbetalas.