Ångerrätt

ARN 2017-07151 Förlängd ångerrätt enligt distansavtalslagen

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde fiberanslutning via internet och avbeställde tjänsten en månad senare innan leverantören hade påbörjat arbetet. Konsumenten krävdes på 6900 kr av leverantören för kostnader i samband med avbeställningen vilket konsumenten ifrågasatte.

Leverantören anförde att ångerrättsinformation hade lämnats och att konsumenten inte ångrat sig i tid. Leverantören menade därför att distansavtalslagen inte var tillämplig. Leverantören hänvisade till avtalsvillkoren och anförde vidare att kostnaden på 6900 kr var skälig bland annat mot bakgrund av det förberedelsearbete som krävs i dessa sammanhang.

ARN inledde med att konstatera att distansavtalslagen var tillämplig eftersom avtalet ingåtts på internet. Leverantören hade inte lämnat in sina villkor för ångerrätt trots att nämnden begärt dessa. Eftersom det inte framkommit att leverantören lämnat föreskriven information om ångerrätten förlängdes fristen med ett år varför konsumenten ansågs ha rätt att ångra avtalet. 

ARN 2017-06418 - Förlängd ångerrätt enligt distansavtalslagen

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumentens man beställde fiber under hösten 2016 och i december kom tre personer som skulle utföra installationen. En månad senare, när hela installationen skulle färdigställas inomhus, visade det sig att den inte kunde slutföras eftersom anslutningen nere i grunden felaktigt kopplats till grannens bostad. Konsumenten kontaktade den aktuella underleverantören som erbjöd sig att komma och ordna installationen. Konsumenten hade dock förlorat förtroendet för underleverantören. Fiberleverantören krävde 7 300 kronor i betalning för det arbete som utförts och konsumenten avbeställde tjänsten och betalade fakturan under protest.

Leverantören menade att konsumenten fått erbjudande om att felet skulle åtgärdas. När konsumenten istället valde att häva köpet informerade leverantören om att konsumenten skulle få betala en avbeställningsavgift, eftersom ångerfristen löpt ut.

ARN konstaterade att avtalet hade ingåtts på ett sådant sätt att distansavtalslagen var tillämplig. I den kopia på beställningsblankett som fanns i ärendet hänvisade leverantören till allmänna villkor och produktinformation på en webbsida. Utredningen i ärendet innehöll dock inte dessa villkor. Det framgick därför inte av beställningsblanketten eller övrig utredning att leverantören hade fullgjort sin informationsplikt gällande hur ångerrätten skulle utövas och att det fanns ett standardformulär. Ångerfristen hade därmed aldrig börjat löpa och konsumenten hade rätt att ångra avtalet i upp till ett år efter den tidpunkt som ångerfristen skulle ha börjat löpa om korrekt information hade lämnats.

Nämnden konstaterade att konsumenten visserligen hade framfört att beslutet att avbeställa inte hade med ångerrätten att göra. Men enligt nämndens mening kunde konsumentens meddelande till leverantören inte uppfattas på annat sätt än att konsumenten önskade frånträda avtalet, vilket var att anse som ett meddelande om nyttjande av ångerrätt.

Den avtalade tjänsten hade utförts till viss del, men det fanns inte någon grund för att konsumenten med anledning av detta skulle betala någon ersättning till leverantören. I den mån leverantören ville ta tillbaka sin utrustning skulle det därför ske på leverantörens egen bekostnad.

Nämnden rekommenderade också leverantören att låta konsumenten ångra avtalet utan kostnad.

ARN 2016-04925 – Ingen ångerrätt enligt lag vid fiberdragning

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde fiberanslutning i december 2015, men fick ingen bekräftelse förrän i mars 2016. En vecka senare skickade konsumenten in en ångerblankett. Enligt konsumenten hade det inte getts någon information om ångerrätt vid beställningen.

Leverantören menade att avtalet gällde från december 2015 då det skrivits under och skickats in av konsumenten. I de allmänna villkoren framgick vidare att ångerrätten gällde 14 dagar från den dag då avtal träffats.

ARN menade att distansavtalslagen inte var tillämplig eftersom arbetet avsåg uppförande av fast anläggning på mark.

Nämnden ansåg däremot att konsumenttjänstlagens paragraf om avbeställning var tillämplig. Konsumenten hade avbeställt tjänsten innan den hade påbörjats, eller åtminstone så tidigt att leverantören inte kunde anses ha ådragit sig några kostnader om gav rätt till ersättning. Konsument gavs därför rätt att häva avtalet utan kostnad.

ARN 2014-08031 – Ångerrätt enligt lag och avtal vid fiberdragning

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten anlitade leverantören för installation av fibernät. Installationen skulle vara klar i maj, men blev försenad. Konsumenten sa då upp avtalet och fick en ”avbrottsfaktura” på 13 000 kronor. Konsumenten motsatte sig kravet mot bakgrund av att arbetet inte utförts, att det saknades undertecknat avtal och att hennes intresseanmälan inte ens hade beaktats. Utöver detta hänvisade konsumenten också till ångerrätten enligt lag.

Fiberleverantören menade att installationen hade försenats på grund av processen med att skriva markavtal. Av avtalsvillkoren framgick att avtalet var giltigt i 24 månader. Avtalet hade undertecknats av konsumenten och giltigheten var inte villkorad av att det skickades tillbaka underskrivet till beställaren. Leverantören menade att konsumenten var fri att säga upp avtalet, men att det då tillkom en avbrottsfaktura. Enligt leverantören hade konsumenten också fått information om ångerrätt, som enligt avtalet gällde från mottagandet av bekräftelsen.

Nämnden menade att det av handlingarna framgick att konsumenten undertecknat ett avtal med leverantören och skickat in det. Enligt avtalsvillkoren gällde inte avtalet förrän det var undertecknat av bägge parter. ARN konstaterade att även om det tedde sig naturligt att respektive part i en sådan situation fick ta del av en kopia av motpartens avtal i underskrivet skick, torde detta inte vara något krav för avtalsbundenhet. Nämnden menade att man saknade anledning att ifrågasätta leverantörens påstående att dess företrädare undertecknat avtalet. Konsumenten var därför bunden av avtalet.

ARN noterade sedan att det var ostridigt att avtalet ingåtts på distans och hänvisade till den tidigare distans- och hemförsäljningslagen och dess bestämmelser om ångerrätt. I parternas avtal framgick att beställaren hade 14 dagars ångerrätt från bekräftelsen. Nämnden saknade skäl att ifrågasätta leverantörens påstående att bekräftelse skickats per post ett visst datum. Att det skickats en bekräftelse fick också stöd av de uppgifter konsumenten lämnat. ARN menade att ångerfristen börjat löpa när konsumenten fått denna bekräftelse. Av handlingarna i ärendet framgick att hon fått den information som behövdes för att kunna ångra sig och ARN ansåg därför att ångerrätten hade löpt ut vid den tidpunkt då konsumenten begärde att få häva avtalet. Konsumenten hade därför inte haft rätt att frånträda avtalet.

Avgiften på 13 000 framgick av avtalsvillkoren och ARN konstaterade att konsumenten var skyldig att betala detta belopp.