Ångerrätt

När det gäller ångerrätt för avtal om indragning av fiber finns beslut i Allmänna reklamationsnämnden som går åt båda håll. I det senaste beslutet menas dock att "reglerna om ångerrätt enligt lagens lydelse inte gäller för avtal som avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten och att fiberledningar för bredband dragna eller lagda i marken utgör en sådan anläggning på mark som avses i undantaget för distansavtalslagens tillämplighet." Detta och tidigare beslut i ARN hittar du här.

ARN 2018-01587 – Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av ångerrätten

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade ingått ett avtal om fiberanslutning. Fiberanslutningen installerades dock inte fullt ut eftersom konsumentens fastighet var obebyggd. Parterna kom istället överens om att ta kontakt angående färdigställandet när konsumenten byggt hus på tomten. Konsumenten menade att det framgick av företagets erbjudande att betalning skulle ske först när installationen var helt avslutad. Företaget började trots detta att fakturera honom för tjänsten. Konsumenten klagade till företaget med anledning av detta och önskade att frånträda avtalet.

Företaget hävdade att fiberanslutningen färdigställts i anslutningspunkten vid fastighetsgränsen även om själva anslutningen till byggnaden inte skett än.  Företaget motiverade att man därför hade rätt att fakturera konsumenten för tjänsten med att det i annat fall skulle uppstå en risk för att företaget i praktiken aldrig skulle kunna fakturera för utfört arbete i det fall konsumenten valde att inte bygga ett hus på fastigheten. Företaget menade också att konsumentens rätt att frånträda avtalet på grund av leveransförsening upphörde då anslutningspunkten vid fastighetsgränsen etablerats samt att det av avtalsvillkoren framgick att konsumentens ångerrätt förfallit 14 dagar efter att avtalet ingicks.

ARN konstaterade inledningsvis att det av de allmänna avtalsvillkoren framgick att konsumentens betalningsansvar inträdde då anslutningspunkten vid fastighetsgränsen färdigställts. Företaget hade därför rätt att börja debitera konsumenten för fiberleveransen. Vidare konstaterade nämnden att företaget därmed fullföljt sin del av avtalet samt att det inte framkommit att tjänsten varit försenad eller felaktig. Någon grund för uppsägning eller hävning av avtalet förelåg därmed inte.

Angående ångerrätt anförde nämnden att avtalet om fiberleverans träffats på distans och att det av nämndens fasta praxis framgår att en konsument inte uttryckligen behöver ha använt sig av ordet ”ånger” för att på ett korrekt sätt anses ha uttryckt en vilja att frånträda ett avtal enligt distansavtalslagens regler om ångerrätt. En begäran om uppsägning av ett avtal inom ångerfristen ska därför förstås som en begäran om att frånträda avtalet enligt detta regelverk.

Nämnden konstaterade dock att reglerna om ångerrätt enligt lagens lydelse inte gäller för avtal som avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten och att fiberledningar för bredband dragna eller lagda i marken utgör en sådan anläggning på mark som avses i undantaget för distansavtalslagens tillämplighet. Konsumenten ansågs således inte ha någon lagstadgad ångerrätt.

Det står dock parterna fritt att avtala om ångerrätt, vilket konsumenten och företaget gjort enligt avtalsvillkoren. Konsumenten hade emellertid framfört sin begäran om att frånträda avtalet efter det att den överenskomna ångerfristen löpt ut och därmed försuttit sin rätt att ångra avtalet. Nämnden kom därför fram till att konsumentens begäran i sin helhet skulle avslås.

ARN 2017-07151 Förlängd ångerrätt enligt distansavtalslagen

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde fiberanslutning via internet och avbeställde tjänsten en månad senare innan leverantören hade påbörjat arbetet. Konsumenten krävdes på 6900 kr av leverantören för kostnader i samband med avbeställningen vilket konsumenten ifrågasatte.

Leverantören anförde att ångerrättsinformation hade lämnats och att konsumenten inte ångrat sig i tid. Leverantören menade därför att distansavtalslagen inte var tillämplig. Leverantören hänvisade till avtalsvillkoren och anförde vidare att kostnaden på 6900 kr var skälig bland annat mot bakgrund av det förberedelsearbete som krävs i dessa sammanhang.

ARN inledde med att konstatera att distansavtalslagen var tillämplig eftersom avtalet ingåtts på internet. Leverantören hade inte lämnat in sina villkor för ångerrätt trots att nämnden begärt dessa. Eftersom det inte framkommit att leverantören lämnat föreskriven information om ångerrätten förlängdes fristen med ett år varför konsumenten ansågs ha rätt att ångra avtalet. 

ARN 2017-06418 - Förlängd ångerrätt enligt distansavtalslagen

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumentens man beställde fiber under hösten 2016 och i december kom tre personer som skulle utföra installationen. En månad senare, när hela installationen skulle färdigställas inomhus, visade det sig att den inte kunde slutföras eftersom anslutningen nere i grunden felaktigt kopplats till grannens bostad. Konsumenten kontaktade den aktuella underleverantören som erbjöd sig att komma och ordna installationen. Konsumenten hade dock förlorat förtroendet för underleverantören. Fiberleverantören krävde 7 300 kronor i betalning för det arbete som utförts och konsumenten avbeställde tjänsten och betalade fakturan under protest.

Leverantören menade att konsumenten fått erbjudande om att felet skulle åtgärdas. När konsumenten istället valde att häva köpet informerade leverantören om att konsumenten skulle få betala en avbeställningsavgift, eftersom ångerfristen löpt ut.

ARN konstaterade att avtalet hade ingåtts på ett sådant sätt att distansavtalslagen var tillämplig. I den kopia på beställningsblankett som fanns i ärendet hänvisade leverantören till allmänna villkor och produktinformation på en webbsida. Utredningen i ärendet innehöll dock inte dessa villkor. Det framgick därför inte av beställningsblanketten eller övrig utredning att leverantören hade fullgjort sin informationsplikt gällande hur ångerrätten skulle utövas och att det fanns ett standardformulär. Ångerfristen hade därmed aldrig börjat löpa och konsumenten hade rätt att ångra avtalet i upp till ett år efter den tidpunkt som ångerfristen skulle ha börjat löpa om korrekt information hade lämnats.

Nämnden konstaterade att konsumenten visserligen hade framfört att beslutet att avbeställa inte hade med ångerrätten att göra. Men enligt nämndens mening kunde konsumentens meddelande till leverantören inte uppfattas på annat sätt än att konsumenten önskade frånträda avtalet, vilket var att anse som ett meddelande om nyttjande av ångerrätt.

Den avtalade tjänsten hade utförts till viss del, men det fanns inte någon grund för att konsumenten med anledning av detta skulle betala någon ersättning till leverantören. I den mån leverantören ville ta tillbaka sin utrustning skulle det därför ske på leverantörens egen bekostnad.

Nämnden rekommenderade också leverantören att låta konsumenten ångra avtalet utan kostnad.

ARN 2016-04925 – Ingen ångerrätt enligt lag vid fiberdragning

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde fiberanslutning i december 2015, men fick ingen bekräftelse förrän i mars 2016. En vecka senare skickade konsumenten in en ångerblankett. Enligt konsumenten hade det inte getts någon information om ångerrätt vid beställningen.

Leverantören menade att avtalet gällde från december 2015 då det skrivits under och skickats in av konsumenten. I de allmänna villkoren framgick vidare att ångerrätten gällde 14 dagar från den dag då avtal träffats.

ARN menade att distansavtalslagen inte var tillämplig eftersom arbetet avsåg uppförande av fast anläggning på mark.

Nämnden ansåg däremot att konsumenttjänstlagens paragraf om avbeställning var tillämplig. Konsumenten hade avbeställt tjänsten innan den hade påbörjats, eller åtminstone så tidigt att leverantören inte kunde anses ha ådragit sig några kostnader om gav rätt till ersättning. Konsument gavs därför rätt att häva avtalet utan kostnad.

ARN 2014-08031 – Ångerrätt enligt lag och avtal vid fiberdragning

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten anlitade leverantören för installation av fibernät. Installationen skulle vara klar i maj, men blev försenad. Konsumenten sa då upp avtalet och fick en ”avbrottsfaktura” på 13 000 kronor. Konsumenten motsatte sig kravet mot bakgrund av att arbetet inte utförts, att det saknades undertecknat avtal och att hennes intresseanmälan inte ens hade beaktats. Utöver detta hänvisade konsumenten också till ångerrätten enligt lag.

Fiberleverantören menade att installationen hade försenats på grund av processen med att skriva markavtal. Av avtalsvillkoren framgick att avtalet var giltigt i 24 månader. Avtalet hade undertecknats av konsumenten och giltigheten var inte villkorad av att det skickades tillbaka underskrivet till beställaren. Leverantören menade att konsumenten var fri att säga upp avtalet, men att det då tillkom en avbrottsfaktura. Enligt leverantören hade konsumenten också fått information om ångerrätt, som enligt avtalet gällde från mottagandet av bekräftelsen.

Nämnden menade att det av handlingarna framgick att konsumenten undertecknat ett avtal med leverantören och skickat in det. Enligt avtalsvillkoren gällde inte avtalet förrän det var undertecknat av bägge parter. ARN konstaterade att även om det tedde sig naturligt att respektive part i en sådan situation fick ta del av en kopia av motpartens avtal i underskrivet skick, torde detta inte vara något krav för avtalsbundenhet. Nämnden menade att man saknade anledning att ifrågasätta leverantörens påstående att dess företrädare undertecknat avtalet. Konsumenten var därför bunden av avtalet.

ARN noterade sedan att det var ostridigt att avtalet ingåtts på distans och hänvisade till den tidigare distans- och hemförsäljningslagen och dess bestämmelser om ångerrätt. I parternas avtal framgick att beställaren hade 14 dagars ångerrätt från bekräftelsen. Nämnden saknade skäl att ifrågasätta leverantörens påstående att bekräftelse skickats per post ett visst datum. Att det skickats en bekräftelse fick också stöd av de uppgifter konsumenten lämnat. ARN menade att ångerfristen börjat löpa när konsumenten fått denna bekräftelse. Av handlingarna i ärendet framgick att hon fått den information som behövdes för att kunna ångra sig och ARN ansåg därför att ångerrätten hade löpt ut vid den tidpunkt då konsumenten begärde att få häva avtalet. Konsumenten hade därför inte haft rätt att frånträda avtalet.

Avgiften på 13 000 framgick av avtalsvillkoren och ARN konstaterade att konsumenten var skyldig att betala detta belopp.