VARNING! Vi har sett falska fakturor där vårt namn och adress förekommer, detta är polisanmält. Det förekommer också att personer ringer upp och påstår sig ringa från Telekområdgivarna och ska sälja något eller "hjälpa till" med olika tjänster. Vi vill varna för att ingå avtal med dessa eller betala fakturor, då vi ALDRIG säljer något eller fakturerar konsumenter! 

Telekområdgivarnas webbplats för opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutning

Domar och beslut

På denna sida hittar du beslut från Allmänna reklamationsnämnden och Patent- och marknadsdomstolen. Vi kommer successivt att lägga till relevanta lagar och eventuella uppföranderegler för området fiberanslutning.

Allmänna reklamationsnämnden - ARN

Allmänna reklamationsnämnden prövar endast konsumenttvister. Det är kostnadsfritt att göra en anmälan till ARN. Även Konsumentombudsmannen (KO) kan föra talan mot ett företag (näringsidkare) i ARN. ARN prövar normalt inte tvister under 500 kronor. ARN:s beslut är rekommendationer och är inte bindande, men efterlevs i de flesta fall av företagen. Ett företag som inte följer en rekommendation från ARN placeras på tidningen Råd och Röns "svarta lista". Nämndens beslut kan inte överklagas, men under vissa speciella förutsättningar kan ett avgörande omprövas.

 

Patent- och marknadsdomstolen - MD

Patent- och marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden som rör konsumentförhållanden enligt avtalsvillkorslagen och marknadsföringslagen samt så kallade annexlagar som berör marknadsföring och hänvisar till marknadsföringslagen i fråga om sanktioner med mera. Enskilda personer, exempelvis konsumenter, kan inte väcka talan vid Patent- och marknadsdomstolen. Talan i konsumenttvister väcks istället av Konsumentombudsmannen. Patent- och marknadsdomstolens avgöranden kan inte överklagas.