Köp i butik

En butik kan vara en fysisk butik eller till exempel ett stånd i en galleria under förutsättning att det står där varaktigt. Om så är fallet betraktas det som en affärslokal i lagens mening.

 

Information innan köp i butik

Innan du blir bunden av ett avtal i affärslokaler, till exempel i butik, ska du få informationen klart och begripligt. Det innebär att du ska få information på ett sätt som är lätt för dig att ta del av och förstå om följande uppgifter (om det inte redan framgår av sammanhanget du befinner dig i):

  • Namn, telefonnummer, eventuellt faxnummer och gatuadress till butiken
  • Tjänstens huvudsakliga egenskaper
  • Tjänstens totala pris, inklusive skatter och avgifter eller hur priset beräknas om det inte kan anges i förväg. Leveranskostnad och alla andra tillkommande kostnader, till exempel faktureringskostnad
  • Betalningssätt, leveranssätt, leveranstidpunkt (tidpunkt när tjänsten senast ska levereras), leveransbegränsningar
  • Rätten att reklamera enligt lag i tre år (reklamationsfrist), hur du ska reklamera och postadress dit klagomål kan skickas
  • Garantier och utfästelser enligt avtalet och assistans och service som gäller efter försäljningen
  • Bindningstid och uppsägningstid. Om avtalet gäller tillsvidare eller förnyas automatiskt ska du få information om villkoren för att säga upp avtalet
  • Hur digitalt innehåll fungerar, vilka tekniska skyddsåtgärder som har använts, vilken maskin- och programvara som krävs för att använda digitalt innehåll (om det är aktuellt för din produkt och/eller tjänst).
  • Viktigt! Läs noga igenom avtalet innan påskrift. Eventuella löften och utfästelser som du kommer överens om med säljaren bör finnas med skriftligt i avtalet.

Enligt Telekområdgivarnas uppföranderegler ska säljaren ta särskild hänsyn till behovet hos särskilt utsatta personer på grund av exempelvis bristande språkförmåga, nedsatt fysisk eller psykisk funktionsförmåga eller ålder.

Tydlig information om tjänsten och en sammanfattning

Från och med 3 juni 2022 gäller nya regler om vilken information du ska få när du ingår avtal.

Innan du ingår ett avtal om telefoni- bredbands- eller TV-abonnemang ska operatören ge dig klar och begriplig information om den aktuella tjänsten och även en kortfattad, lättläst sammanfattning av avtalet. Informationskraven beror på vilken tjänst det gäller. Här kan du läsa mer om informationskraven och sammanfattningen du ska få.  Operatören ska använda avtalsvillkor som innebär att avtalet är giltigt först när du tagit emot sammanfattningen och bekräftat att du vill ingå avtalet.