Ångerrätt

Ett abonnemang kan du normalt ångra inom 14 dagar räknat från den dag du ingick avtalet. En vara (till exempel telefon, dator, surfplatta) kan du ångra inom 14 dagar räknat från att du tagit emot varan. Om köpet består av flera varor räknas ångerfristen från det att du tar emot den sista varan.

Skillnad på ångerrätt och öppet köp

Det är endast när du tecknat avtal på distans (via internet, telefon), via hemförsäljning eller vid ett annat tillfälligt försäljningsställe som du har ångerrätt enligt lag. Om du vill ta tillbaka ditt köp efter avtal i en butik kan du endast utnyttja "öppet köp" om detta framgår av ditt avtal med säljaren.

Ångerfristen

Ett abonnemang kan du normalt ångra inom 14 dagar räknat från den dag du ingick avtalet.

En vara (till exempel telefon, dator, surfplatta) kan du ångra inom 14 dagar från att du tagit emot varan. Om köpet består av flera varor räknas ångerfristen från det att du tar emot den sista varan.

Ångerfristen på 14 dagar förlängs maximalt upp till ett år om du inte får information om din ångerrätt på korrekt sätt enligt lag innan dess. Det gäller oavsett om informationen om ångerrätt är ofullständig, felaktig, helt saknas eller inte ges på rätt sätt. Vid en tvist är det företaget som ska kunna visa att korrekt information om ångerrätt lämnats, till exempel via en inspelad ljudfil av samtalet.

 • Observera! Om du ingått avtalet i en butik gäller alltså inte ångerrätten. Du kan i så fall endast ta tillbaka ditt köp om det framgår av avtalet att "öppet köp" gäller.

När har du ångerrätt?

Du har ångerrätt enligt lag om:

 • Du ingår avtal på distans, till exempel via telefon eller internet
 • Du ingår avtal utanför affärslokaler, till exempel i din bostad eller endast tillfällig försäljning i köpcentrum eller på gatan
 • Du ingår avtal i affärslokaler om du omedelbart innan du ingår avtal blir kontaktad av försäljaren utanför affärslokaler, till exempel om säljaren lockar med dig in i butik där du sedan ingår avtal
 • Du ångrar dig inom ångerfristen på 14 dagar
 • Du inte har fått information om din ångerrätt på ett korrekt sätt enligt lag. Ångerfristen förlängs då upp till ett år.

Du har inte ångerrätt enligt lag om:

Information om ångerrätt

Ångerfristen räknas tidigast från att du får särskild information om ångerrätten på det sätt som står i lagen.

 • Information om ångerrätt ska innehålla om och under vilka förutsättningar det finns ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur du ska göra för att ångra dig och att du kan använda Konsumentverkets ångerblankett för att ångra dig och hur du kan ta del av det.
 • Du ska få informationen klart och begripligt, vilket innebär att du ska få information på ett sätt som är lätt för dig att ta del av och förstå.
 • Försäljaren ska ta särskild hänsyn till behovet hos särskilt utsatta personer på grund av nedsatt mental, fysisk eller psykisk funktionsförmåga, ålder eller sådan godtrogenhet som försäljaren rimligen kan förväntas förutse.
 • Vid distansavtal ska du få information anpassad till den form av distanskommunikation som används. Vid telefonförsäljning innebär det att informationen ska ges klart och begripligt under samtalet, och inte hänvisa dig till att ta del av informationen någon annanstans, och vid avtal på internet att informationen ges klart och begripligt på webbplatsen.
 • Vid avtal utanför affärslokaler ska du få information klart och begripligt i ett pappersdokument. Endast om du samtycker till det kan du få informationen i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig.
 • Viktigt! Ångerfristen förlängs om informationen ovan uteblir. Om du inte får information enligt ovan förlängs ångerfristen upp till ett år. Det gäller oavsett om informationen om ångerrätt är ofullständig, felaktig, helt saknas eller inte ges på rätt sätt. Vid en tvist är det företaget som ska kunna visa att korrekt information om ångerrätt lämnats, till exempel via en inspelad ljudfil av samtalet.

Hur ska du ångra köpet?

Du kan ångra dig via e-post, fax, brev eller telefon.

Men - om det uppstår en tvist om huruvida du har ångrat dig är det du som måste kunna bevisa att du skickat ett meddelande om ånger och när det skickades. Det är därför fördelaktigt ur bevissynpunkt att ångra sig skriftligt och spara en kopia. Viktiga meddelanden som skickats med brev kan det därför också vara bra att skicka rekommenderat eller via e-post. Det finns dock inga formkrav enligt lag och operatören får exempelvis inte kräva att du ångrar dig skriftligt.

 

 • Tänk på! Ett meddelande från dig till företaget anses ha nått mottagaren om du har avsänt det på ett ändamålsenligt sätt. Vad som är ett ändamålsenligt sätt bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet. E-post, fax eller telefon är normalt tillräckligt. Ett meddelande via brev anses alltid skickat på ett ändamålsenligt sätt. Det är företaget som bär risken för meddelandet. Det innebär att om du avsänt meddelandet på ovan nämnda sätt anses det ha nått företaget oavsett om det förvanskas, försenas eller inte kommer fram till operatören. Du måste dock kunna bevisa att du skickat meddelandet och när det har skickats om operatören påstår att det inte kommit fram. Det är därför viktigt ur bevissynpunkt att kommunicera skriftligt och spara en kopia. Viktiga meddelanden som skickas med brev kan vara bra att skicka rekommenderat. 
 • Viktigt! Du ansvarar för att operatören förstår avsikten med ditt meddelande. Om operatören missförstår din avsikt har det ingen betydelse att du skickat ett meddelande till operatören på ett korrekt sätt. Var därför tydlig med att du vill ångra avtalet.

Om du har ångrat dig inom ångerfristen får du alltså använda din ångerrätt oavsett om meddelandet senare förvanskas, försenas eller inte kommer fram till operatören såvida du kan bevisa att du skickat det.

Skriftlig ånger

Om du ångrar dig på operatörens webbplats ska du snarast få en bekräftelse på att operatören mottagit ditt meddelande. Bekräftelsen ska du få i läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig.  

Muntlig ånger

Om du endast pratar med operatören i telefon bör du be om en skriftlig bekräftelse eller inspelning på att du ångrat dig och när. Annars kan det bli svårt för dig att visa att du ångrat dig i tid om det uppstår en tvist om detta. Även om du kan visa att du ringt operatören så är det inte säkert att det räcker eftersom du då inte kan bevisa vad som sagts .  

 • Rekommendation! Vi rekommenderar alltid skriftlig ånger så att du kan visa vad du framfört till operatören i efterhand, gärna via e-post.

Ersättning vid ånger

Om du betalat något för tjänsten och/eller varan ska företaget betala tillbaka vad du har betalat till företaget senast inom 14 dagar från den dag företaget tog emot ditt meddelande om ånger. Du kan också bli ersättningsskyldig gentemot företaget av olika skäl.

 

Returfrakt

Generellt är regeln att du ska betala returfrakten när du ångrar dig. Men - om säljaren inte informerade dig om din skyldighet att stå för kostnaden att skicka tillbaka varan, innan du ingick  avtalet behöver du däremot inte bekosta returfrakten. 

Startad tjänst

Du ska betala en proportionell andel av priset för en tjänst som delvis utförts. Om du till exempel börjar använda tjänsten under ångerfristen kan du bli skyldig att ersätta företaget till viss del. Ersättningsbeloppet ska vara skäligt och stå i proportion till omfattningen av den del av tjänsten som levererats fram till dess att du ångrade dig, jämfört med priset för den fullt utförda tjänsten enligt avtalet. Om det totala priset enligt avtalet är oskäligt högt ska ersättningsbeloppet beräknas utifrån marknadsvärdet av det som levererats. Om beloppet inte är skäligt ska det sänkas.

 • Viktigt! För att du ska bli ersättningsskyldig för startad tjänst krävs att du uttryckligen begärt att tjänsten ska påbörjas under ångerfristen och att säljaren innan du ingick avtalet informerat dig om din ångerrätt och din ersättningsskyldighet enligt lag. Företaget ska visa att information lämnats enligt lag om ord står mot ord.

Värdeminskningsavdrag

Använd produkt - hårdvara

Du ska betala för värdeminskning på hårdvara. Om det uppkommer värdeminskning som beror på att du hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att undersöka varans egenskaper eller funktion kan du bli skyldig att ersätta företaget för denna.

 • Viktigt! Du har alltid rätt att undersöka varan på samma sätt som i en butik. Eftersom du normalt kan se och känna på en mobil eller dator utan förpackning i en butik har du till exempel alltid rätt att öppna en förpackning för att se och känna på varan. 

Värdeminskning hos en hårdvara kan bestå av företagets kostnad till exempel för rengöring, reparation, omprogrammering av hårdvaran eller mellanskillnaden mellan en ny och begagnad vara om varan inte längre kan säljas som ny. Företaget ska också enligt god yrkessed förfoga över varan så att den går att sälja igen till högsta möjliga pris så att kostnaden för värdeminskning som du ska betala blir så låg som möjligt.

 • Observera! För att du ska bli ersättningsskyldig krävs dock att säljaren informerat dig om din ångerrätt och din ersättningsskyldighet enligt lag. Telekområdgivarna ger inte rådgivning om så kallade hårdvaruärenden , det vill säga tvist kring produkter utan koppling till abonnemang då det faller utanför vårt uppdrag.