Telefonförsäljning

Ett distansavtal innebär att du handlar på distans, exempelvis via telefon. Sådana avtal regleras i en egen lag. Speciellt för denna typ av avtal är bland annat att du har ångerrätt, till skillnad från köp i en butik - "affärslokal". Det krävs att avtalet ingås via ett system som säljaren har inrättat för att ingå avtal på distans och att kommunikationen sker uteslutande på distans, det vill säga inte ”öga mot öga”. Lagen gäller även när det är du själv som kontaktar säljaren eller hämtar ut en vara i butik där själva avtalet ingåtts på distans.

Avtal via telefon

Vid telefonförsäljning ska säljaren ge dig nedanstående information klart och begripligt under samtalet (inte enbart hänvisa dig till information någon annanstans) om:

 • Det kommersiella syftet med samtalet (vilka varor och tjänster som saluförs)
 • Försäljarens namn (den person som utför försäljningen)
 • Företagets identitet (vilket företag som säljaren ringer ifrån)
 • Försäljarens relation till företaget (om försäljaren är anställd av eller arbetar på uppdrag av företaget, till exempel om försäljaren säljer på uppdrag åt en operatör)

Innan du ingår avtal måste operatören eller återförsäljaren också enligt lag på ett klart och begripligt sätt informera dig om följande uppgifter:

 • Namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer och e-post. Återförsäljare ska ange både sina och operatörens uppgifter
 • Tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • Tjänstens totala pris, inklusive skatter och avgifter eller hur priset beräknas löpande om det inte kan anges i förväg
 • Om det är ett tillsvidareavtal ska priset anges per faktureringsperiod
 • Om fakturering inte sker månadsvis ska även priset per månad anges
 • Leveranskostnad och alla andra tillkommande kostnader, till exempel fakturaavgift. Observera att om företaget glömmer att informera dig om tillkommande kostnader enligt lag är du inte skyldig att betala dem och du kan också kräva tillbaka det du eventuellt redan betalat
 • Betalningssätt, leveranssätt, leveranstid (tidpunkt när tjänsten senast ska levereras), leveransbegränsningar. Vid avtal via internet ska information om betalningssätt som godtas och om det finns begränsningar i leveransen anges redan i början av beställningsprocessen
 • Rätten att reklamera enligt lag i tre år (reklamationsfrist), hur du ska reklamera och postadress dit klagomål kan skickas
 • Villkor för ångerrätten; om det finns ångerrätt eller inte, ångerfristen, under vilka förutsättningar det finns ångerrätt, vad som gäller när du ångrat dig, hur du ska göra för att ångra dig och att du kan använda Konsumentverkets ångerblankett för att ångra dig och hur du kan ta del av den
 • Kostnader som du kan bli skyldig att betala vid utnyttjad ångerrätt för returfrakt, värdeminskning på använd produkt eller den del av tjänsten du använt 
 • Uppförandekoder som gäller för företagets verksamhet och hur du kan ta del av dem. Till exempel ska du få information om Telekområdgivarnas uppföranderegler om köpet gäller en tjänst från en operatör som är med i Telekområdgivarna
 • Bindningstid och uppsägningstid. Om avtalet gäller tillsvidare eller förnyas automatiskt ska du få information om villkoren för att säga upp avtalet
 • Hur digitalt innehåll fungerar, vilka tekniska skyddsåtgärder som har använts, vilken maskin- och programvara som krävs för att använda digitalt innehåll (om det är aktuellt i ditt fall)
 • Möjligheter att få tvisten prövad utanför domstol.

Du ska få informationen klart och begripligt, vilket innebär att du ska få information på ett sätt som är lätt för dig att ta del av och förstå.  

Säljaren ska ta särskild hänsyn till behovet hos särskilt utsatta personer på grund av nedsatt mental, fysisk eller psykisk funktionsförmåga, ålder eller sådan godtrogenhet som försäljaren rimligen kan förväntas förutse.

 • Observera! Ångerfristen på 14 dagar förlängs maximalt upp till ett år om du inte får information om din ångerrätt på korrekt sätt enligt lag innan dess. Det gäller oavsett om informationen om ångerrätt är ofullständig, felaktig, helt saknas eller inte ges på rätt sätt. Vid en tvist är det företaget som ska kunna visa att korrekt information om ångerrätt lämnats, till exempel via en inspelad ljudfil av samtalet.

Avtalsbekräftelse

Efter att du ingår avtal via telefon ska företaget inom rimlig tid skicka dig en skriftlig bekräftelse på avtalet. För en tjänst ska bekräftelsen ges senast när tjänsten börjar utföras, och för en vara senast när varan levereras. Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig och minst innehålla nedanstående information på ett tydligt, heltäckande och lättillgängligt sätt. Normalt innebär detta att du får informationen direkt i pappersform, skriftligt hemskickad eller till din e-postadress. Det räcker inte med att informationen finns på operatörens webbplats för att den ska anses ha getts i varaktig form. I så fall måste operatören hänvisa dig till information som går att ladda ner och spara, till exempel som en PDF-fil.