Köp på internet

Ett distansavtal innebär att du handlar på distans, exempelvis via internet. Dessa avtal regleras i en egen lag. Speciellt för denna typ av avtal är bland annat att du har ångerrätt, till skillnad från köp i en butik - "affärslokal". Det krävs att avtalet ingås via ett system som säljaren har inrättat speciellt för distansavtal, och att kommunikationen sker uteslutande på distans, det vill säga inte ”öga mot öga”.

Minst tre klick

Bara för att en konsument fyllt i ett elektroniskt formulär på internet innebär det inte att ett avtal automatiskt har ingåtts. För att en internetbeställning ska anses ha gjorts ska det så kallade ”trestegs-testet” vara uppfyllt.

Det innebär att det krävs att köparen åtminstone:

 • markerar sitt köpintresse med ett första klick
 • enkelt kan läsa igenom detaljerna i beställningen och avtalsvillkoren och bekräftar dessa genom ett andra klick samt
 • bekräftar beställningen och accepterar villkoren med ett tredje klick

Operatören ska också erbjuda tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för konsumenten att upptäcka eller rätta till eventuella inmatningsfel när beställningen görs.

Svensk Handel har tagit fram en certifiering för e-handel tillsammans med Konsumentverket.

Information innan köp på internet

Innan du ingår avtal måste operatören eller återförsäljaren också enligt lag på ett klart och begripligt sätt informera dig om följande uppgifter:

 • Namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer och e-post. Återförsäljare ska ange både sina och operatörens uppgifter
 • Tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • Tjänstens totala pris, inklusive skatter och avgifter eller hur priset beräknas löpande om det inte kan anges i förväg
 • Om det är ett tillsvidareavtal ska priset anges per faktureringsperiod
 • Om fakturering inte sker månadsvis ska även priset per månad anges
 • Leveranskostnad och alla andra tillkommande kostnader, till exempel fakturaavgift. Observera att om företaget glömmer att informera dig om tillkommande kostnader enligt lag är du inte skyldig att betala dem och du kan också kräva tillbaka det du eventuellt redan betalat
 • Betalningssätt, leveranssätt, leveranstid (tidpunkt när tjänsten senast ska levereras), leveransbegränsningar. Vid avtal via internet ska information om betalningssätt som godtas och om det finns begränsningar i leveransen anges redan i början av beställningsprocessen
 • Rätten att reklamera enligt lag i tre år (reklamationsfrist), hur du ska reklamera och postadress dit klagomål kan skickas
 • Villkor för ångerrätten; om det finns ångerrätt eller inte, ångerfristen, under vilka förutsättningar det finns ångerrätt, vad som gäller när du ångrat dig, hur du ska göra för att ångra dig och att du kan använda Konsumentverkets ångerblankett eller motsvarande för att ångra dig 
 • Kostnader som du kan bli skyldig att betala för att nyttja din ångerrätt för returfrakt, värdeminskning på använd produkt eller den del av tjänsten du använt 
 • Uppförandekoder som gäller för företagets verksamhet och hur du kan ta del av dem. Till exempel ska du få information om Telekområdgivarnas uppföranderegler om köpet gäller en tjänst från en operatör som är med i Telekområdgivarna
 • Bindningstid och uppsägningstid. Om avtalet gäller tillsvidare eller förnyas automatiskt ska du få information om villkoren för att säga upp avtalet
 • Hur digitalt innehåll fungerar, vilka tekniska skyddsåtgärder som har använts, vilken maskin- och programvara som krävs för att använda digitalt innehåll (om det är aktuellt i ditt fall)
 • Möjligheter att få tvisten prövad utanför domstol.

Att du ska få informationen klart och begripligt innebär att du ska få den på ett sätt som är lätt för dig att ta del av och förstå.

Om du ingår avtalet på en webbplats ska operatören eller återförsäljaren särskilt uppmärksamma dig på informationen som gäller tjänstens egenskaper, priset inklusive tillkommande kostnader samt avtalstid och uppsägning. Uppgifterna ska finnas tydligt synliga i samband med att du genomför beställningen.

Bekräftelse

Efter att du ingår avtal via internet ska företaget inom rimlig tid skicka dig en skriftlig bekräftelse på avtalet. För en tjänst ska bekräftelsen ges senast när tjänsten börjar utföras och för en vara senast när varan levereras. Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig. Normalt innebär detta att du får informationen direkt i pappersform, skriftligt hemskickad eller till din e-postadress. Det räcker inte med att informationen finns på operatörens webbplats för att den ska anses ha getts i varaktig form. I så fall måste operatören hänvisa dig till information som går att ladda ner och spara, till exempel som en PDF-fil.