Köp på internet

Ett distansavtal innebär att du handlar på distans, exempelvis via internet. Dessa avtal regleras i en egen lag. Speciellt för denna typ av avtal är bland annat att du har ångerrätt, till skillnad från köp i en butik - "affärslokal". Det krävs att avtalet ingås via ett system som säljaren har inrättat för att ingå avtal på distans och att kommunikationen sker uteslutande på distans, det vill säga inte ”öga mot öga”. Lagen gäller även när det är du själv som kontaktar säljaren eller hämtar ut en vara i butik där själva avtalet ingåtts på distans.

 

Information innan köp på internet

Vid distansavtal ska du få information anpassat till den form av distanskommunikation som används. Vid avtal på internet ska informationen ges klart och begripligt på webbplatsen.

Minst tre klick

Om en konsument fyller i ett elektroniskt formulär på internet behöver det inte innebära att avtal automatiskt har ingåtts. För att en internetbeställning ska anses ha gjorts ska det så kallade ”trestegs-testet” vara uppfyllt.

 

Det innebär att det krävs att köparen åtminstone:

  • markerar sitt köpintresse med ett första klick,
  • enkelt kan läsa igenom detaljerna i beställningen och avtalsvillkoren och bekräftar dessa genom ett andra klick samt
  • bekräftar beställningen och accepterar villkoren med ett tredje klick.

Operatören ska också erbjuda tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för konsumenten att upptäcka eller rätta till eventuella inmatningsfel när beställningen görs.

Svensk Handel har tagit fram branschregler för bland annat internethandel tillsammans med Konsumentverket.

Bekräftelse

Efter att du ingår avtal via internet ska företaget inom rimlig tid skicka dig en skriftlig bekräftelse på avtalet. För en tjänst ska bekräftelsen ges senast när tjänsten börjar utföras och för en vara senast när varan levereras. Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig och minst innehålla information på ett tydligt, heltäckande och lättillgängligt sätt. Normalt innebär detta att du får informationen direkt i pappersform, skriftligt hemskickad eller till din e-postadress. Det räcker inte med att informationen finns på operatörens webbplats för att den ska anses ha getts i varaktig form. I så fall måste operatören hänvisa dig till information som går att ladda ner och spara, till exempel som en PDF-fil.