Bindningstider

En grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Det innebär att om du har ingått ett avtal med bindningstid ska avtalet gälla under hela bindningstiden. En villkorsändring av ett avtal med bindningstid är endast tillåten om operatören har uppgett ett giltigt skäl som står angivet i avtalet.

Bindningstidens längd

Den inledande bindningstiden för ett konsumentavtal får aldrig vara längre än 24 månader. Operatören är dessutom skyldig att alltid erbjuda dig ett tidsbegränsat avtal som gäller högst 12 månader, såväl vid nyteckning som vid förlängning av befintligt abonnemang.

Det ska alltid tydligt framgå av avtalet om du har bindningstid och hur lång den är. Om du och operatören inte är överens om vad som är avtalat beträffande bindningstiden är det operatören som måste visa att bindningstid är avtalad och för hur lång tid.

Ändrade villkor under bindningstid 

En grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Det innebär att om du har ingått ett avtal med bindningstid ska avtalet gälla under hela bindningstiden. En villkorsändring av ett avtal med bindningstid är endast tillåten om operatören har uppgett ett giltigt skäl som står angivet i avtalet. Om operatören däremot ändrar villkoren under bindningstiden, utan att uppge ett giltigt skäl som finns angivet i avtalet, kan du ha rätt att häva avtalet och begära skadestånd för dina merkostnader med hänsyn till operatörens kontraktsbrott. 

Det finns saker som kan påverka ett avtal, som gör att operatören blir tvungen att ändra i sina villkor, men då ska denne också meddela kunden detta på rätt sätt. 

I ett tillsvidareavtal, det vill säga ett avtal där tjänsten tillhandahålls löpande på obestämd tid, får operatören ändra villkoren under förutsättning att operatören underrättar dig minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Operatören måste också informera dig om att du har rätt att avsluta avtalet utan att drabbas av någon kostnad, avgift eller annan påföljd om du inte accepterar ändringen.

På Post- och telestyrelsens hemsida finns bra information om vad som gäller vid villkorsändring.

Uppköp och liknande händelser

Ibland kan det inträffa att en annan operatör än den du träffade avtal med blir din avtalspart, ett typiskt fall är när en operatör köps upp av en annan operatör.

Det finns inga klara regler för vad som gäller när en operatör köper upp en annan operatörs kunder (kundstock). Däremot ska det framgå av villkoren mellan kunden och den tidigare operatören vilka regler som gäller vid en så kallad överlåtelse av kundens avtal till en ny operatör för att överflyttningen ska vara förenlig med avtalet. En operatörsöverlåtelse kan därmed medföra att en annan operatör än den du ingått avtal med står som avtalspart för din tele-, tv- eller internettjänst.

Vid uppköpssituationer kan det vara så att operatören av vissa skäl inte kan informera om förändringen av villkoren innan själva övertagandet. Till exempel kan operatören kanske inte offentliggöra uppköpet innan det är genomfört, eftersom det skulle kunna vara börspåverkande. Företagsuppköp kan ibland gå väldigt snabbt och operatören kanske inte hinner informera kunderna om villkorsförändringen inom den tid som krävs.

Men om den övertagande operatörens villkor skiljer sig från dina tidigare villkor ska reglerna om ändrade villkor tillämpas, såsom att du har rätt att säga upp ett tillsvidareavtal utan kostnad om du inte accepterar de nya villkoren.