Avtalsinnehåll och villkor

Ett avtal ska innehålla ett antal uppgifter. Det får inte innehålla oskäliga eller otillåtna villkor. Det ska vara tydligt t ex vad tjänsten kostar, vilken teknik som krävs, vem säljaren är och vilket bolag du tecknar avtal med.

Vad avtalet ska innehålla

Ditt avtal med operatören ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

Kontaktuppgifter

 • Namn och adress till operatören. Det bör också anges hur du vid behov kan kontakta operatören
 • Vilken typ av kundtjänst och installationssupport som är tillgänglig efter försäljning och hur du kan komma i kontakt med den

Priser och villkor för betalning

 • Avtalet ska innehålla tydlig information om priser och taxor. Det som bör framgå är information om den minsta totala kostnaden under bindningstiden, inklusive alla obligatoriska kostnader såsom engångskostnad vid köp av utrustning och tecknande av abonnemang, samt de fasta återkommande kostnaderna under bindningstiden
 • Samtliga priser och beräkningsgrunder som påverkar den totala kostnaden för tjänsten ska presenteras i ett sammanhang och på ett inbördes lika tydligt sätt
 • I avtalet ska framgå hur du kan betala och prisskillnaden mellan olika betalningssätt (exempelvis kostnad för pappersfaktura och autogiro) samt hur information om gällande priser kan fås

Information om tjänsten/tjänsterna och eventuella begränsningar

 • I avtalet ska anges samtliga tjänster som ingår i avtalet. Det bör också finnas information om användningsområden som respektive tjänst är lämplig för (exempelvis video, musik eller online-spel), vilken teknik som används (exempelvis om det är fast eller mobil teknik) och om det krävs särskild utrustning eller programvara för att använda tjänsterna
 • Avtalet ska ange den lägsta kvalitetsnivå som erbjuds och i förekommande fall hur denna kan påverkas av exempelvis väder, topografi, användning inomhus, avstånd till bas- eller telestation och av att flera användare i samma område använder tjänsten samtidigt eller att flera tjänster används samtidigt
 • Villkor som begränsar tillgången till eller användningen av tjänsterna. Eventuella begränsningar ska ha en konkret beskrivning och anges i mätbara enheter när det är möjligt. Det ska även framgå vilka konsekvenser en överträdelse av ett sådant avtalsvillkor medför
 • Begränsningar i hur du kan använda din utrustning, exempelvis om din telefon är operatörslåst

Din rätt till ersättning

 • Villkor för ersättning om du inte får dina tjänster enligt avtalet

Leverans och avtalstid

 • Leveranstiden
 • Avtalstiden. Det som bör anges är eventuell bindningstid och uppsägningstid med en förklaring hur de förhåller sig till varandra
 • Villkor för förlängning, upphörande och uppsägning av dina tjänster eller avtalet

Övrigt

 • Tillgången till nödsamtal och tillhandahållandet av lokaliseringsuppgifter
 • De åtgärder som vidtagits för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika överbelastning av nätet och hur åtgärderna kan påverka tjänsternas kvalitet
 • Abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning
 • Vilka åtgärder som kan komma att vidtas vid säkerhetsbrister
 • Hur ett tvistlösningsförfarande för konsumenter utanför domstol inleds

Särskilda krav för internetanslutningar

Avtal för internetanslutningstjänster ska utöver informationen ovan även innehålla följande

 • För fast bredband ska det finnas en tydlig och begriplig förklaring av den lägsta, den normalt tillgängliga, den maximala respektive den marknadsförda nedladdnings- och uppladdningshastigheten
 • För mobilt bredband en tydlig och begriplig förklaring av den uppskattade maximala och annonserade nedladdnings- och uppladdningshastigheten
 • Om operatören styr datatrafiken ska det framgå hur detta kan påverka tjänstens kvalitet, din personliga integritet och skyddet av personuppgifter. Utgångspunkten är att operatören ska behandla all internettrafik lika men tillåts tillämpa så kallad trafikstyrning i vissa fall
 • Operatören ska tydligt förklara hur eventuella begränsningar i exempelvis datavolym, hastighet och andra faktorer kan påverka anslutningen, tjänster och appar. Som andra faktorer skulle enligt riktlinjer från EU kunna räknas fördröjningar, jitter och paketförluster. Ett exempel på vad som skulle kunna påverkas är möjligheten att streama högupplöst video
 • En tydlig förklaring av hur andra tjänster som du har abonnemang på hos operatören, till exempel IPTV, kan påverka din internetanslutning
 • En tydlig och begriplig förklaring av vilka rättsmedel som finns tillgängliga vid kontinuerliga eller regelbundet återkommande skillnader mellan avtalad och faktiskt prestanda avseende hastighet och andra tjänsteparametrar.

Mer information

Post- och telestyrelsen har tagit fram föreskrifter med allmänna råd som rör avtalsinnehåll. Dessa ändrades i december 2017.

Du kan läsa mer om särskilda krav för internetanslutningar i den så kallade TSM-förordningen.

Oskäliga villkor

Villkor anses vara oskäliga eller otillåtna om de strider mot tvingande konsumentlagstiftning, eller att de strider mot ej tvingande lagstiftning men ändå leder till så stor nackdel för dig att det inte blir en rimlig balans mellan företagets och dina rättigheter. De är också otillåtna om de är vilseledande eller oklart formulerade så att de missleder dig om villkorets innebörd eller om dina rättigheter.

Om operatören har ett avtalsvillkor som innebär att du ska betala mer för tjänsten än det pris som anges i avtalet så gäller inte detta, såvida du inte uttryckligen har godkänt villkoret. Du har då rätt att få tillbaka det som har betalats.

 

Exempel från Marknadsdomstolen (numera Patent- och marknadsdomstolen)

Avtalsvillkor som är oskäliga mot konsumenter får förbjudas av Patent- och marknadsdomstolen. MD har bland annat bedömt följande villkor som oskäliga:

 • Krav på skriftlig uppsägning av avtal
 • Begränsning av konsumentens rätt till skadestånd
 • Krav från företaget att muntliga löften skrivs in i avtalet för att vara giltiga
 • Rätt att höja priset om mervärdeskatten (momsen) höjs, skatt eller annan avgift införs efter avtalets ingående
 • Reservation för framtida prisändringar

Exempel från EU

I ett EU-direktiv ges ytterligare exempel på avtalsvillkor som typiskt sett är oskäliga och därmed otillåtna. Här framgår exempelvis att ett företags villkor kan anses oskäliga om villkoren innebär att företaget:

 • Har rätt att behålla förskottsbetalning vid uppsägning utan att konsumenten ges motsvarande rätt om operatören säger upp avtalet
 • Kräver oproportionerlig ersättning vid utebliven betalning 
 • Ges rätt till godtycklig uppsägning utan att konsumenten har samma rätt
 • Binder konsumenten vid villkor som denne inte haft verklig möjlighet att ta del av, innan avtalet ingicks     
 • Ensidigt får ändra villkoren utan att ange giltigt skäl som anges i avtalet
 • Ensidigt får ändra egenskap hos tjänsten utan att ange giltigt skäl
 • Ges rätt att höja eller fastställa pris vid leveransen utan rätt för konsumenten att frånträda avtalet om priset är för högt
 • Begränsar sin skyldighet att följa löften som representanter för företaget gett konsumenten, till exempel återförsäljare

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om otillåtna villkor.

Otydliga avtalsvillkor

Om ett avtalsvillkor som operatören utformat är otydligt och du och operatören har olika uppfattningar om hur villkoret ska tolkas kan din tolkning ha företräde enligt den så kallade ”oklarhetsregeln”. Oklarhetsregeln innebär att oklarheter i ett avtalsvillkor tolkas på ett sätt som är förmånligast för den av parterna som inte har utformat villkoret. 

Ett oklart avtalsvillkor i ett standardavtal, det vill säga avtal som upprättats i förväg av företaget och som du som konsument inte har kunnat påverka, ska enligt lag tolkas till konsumentens fördel.

Konsumentverket är den myndighet som ska se till att avtalsvillkor mot konsumenter inte är oskäliga.