Avtalsinnehåll och villkor

Ett avtal ska innehålla ett antal uppgifter. Det får inte innehålla oskäliga eller otillåtna villkor.

Avtalsinnehåll

Ett avtal ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

 • Namn och adress till operatören. Information om hur du vid behov kan kontakta operatören bör stå i avtalet
 • Samtliga tjänster som ingår i avtalet. I avtalet bör det finnas information om användningsområden som tjänsten är lämplig för (exempelvis video, musik eller online-spel), vilken teknik som används för tjänsterna (exempelvis om det är fast eller mobil teknik) och om det krävs särskild utrustning eller programvara för att använda tjänsterna, 
 • Normal överföringshastighet för att skicka och ta emot data (anges i Mbit/s)
 • Hur normalhastigheten beräknas och konkreta exempel på vilken typ av användning hastigheten är lämplig för bör stå i avtalet
 • Begränsningar (i avtalsvillkor eller genom tekniska åtgärder) som påverkar din användning av tjänsten eller tjänster från andra leverantörer (exempelvis din möjlighet att använda internettelefoni eller tjänster som använder fildelningsprotokoll)
 • Konkreta exempel på hur tjänsterna påverkas av begränsningar och vid vilken tidpunkt begränsningar sker bör stå i avtalet  
 • Begränsning i mängden data du får skicka och ta emot (anges i Gigabyte, GB), i antalet tillåtna samtidiga användare av tjänsten eller i användning av flera tjänster samtidigt (exempelvis hur hastigheten påverkas när du använder flera tjänster från operatören samtidigt)
 • Vad som händer om du överstiger datamängden och vad du kan göra för att fortsätta surfa om du överstiger den bör stå i avtalet. Konkreta exempel på hur tjänsterna påverkas av begränsningen och hur många timmar din datamängd räcker till för olika användningsområden (exempelvis antal timmar video, online-spel, och musik som din datamängd tillåter) bör stå i avtalet
 • Begränsningar i hur du kan använda din utrustning, exempelvis om din telefon är operatörslåst 
 • Faktorer som påverkar tjänstens lägsta kvalitetsnivå. Exempelvis hur tjänsten påverkas av väder, topografi, användning inomhus, avstånd till bas- eller telestation och av att flera användare i samma område använder tjänsten samtidigt
 • Leveranstiden
 • Vilken typ av kundtjänst och installationssupport som är tillgänglig efter försäljning och hur du kan komma i kontakt med den
 • Detaljerade priser och taxor med information om den minsta totala kostnaden under bindningstiden, inklusive alla obligatoriska kostnader såsom engångskostnad vid köp av utrustning och tecknande av abonnemang samt de fasta återkommande kostnaderna under bindningstiden bör stå i avtalet 
 • Hur du kan betala och prisskillnaden mellan olika betalningssätt (exempelvis kostnad för pappersfaktura och autogiro) samt hur information om gällande priser kan fås
 • Avtalstiden, inklusive bindningstid och uppsägningstid med en förklaring hur de förhåller sig till varandra bör stå i avtalet
 • Villkor för förlängning och upphörande av dina tjänster eller avtalet
 • Villkor för ersättning om du inte får dina tjänster enligt avtalet.

Om du inte är konsument (t.ex. företagare) så kan du begära att ditt avtal ska innehålla det som står ovan även om det inte är obligatoriskt.

Mer information
Du kan läsa mer om avtalsinnehåll i Post- och telestyrelsens föreskrifter .

Oskäliga villkor

Villkor anses vara oskäliga eller otillåtna om de strider mot tvingande konsumentlagstiftning, eller att de strider mot ej tvingande lagstiftning men ändå leder till så stor nackdel för dig att det inte blir en rimlig balans mellan företagets och dina rättigheter. De är också otillåtna om de är vilseledande eller oklart formulerade så att de missleder dig om villkorets innebörd eller om dina rättigheter.

 

Exempel från Marknadsdomstolen (numera Patent- och marknadsdomstolen)

Avtalsvillkor som är oskäliga mot konsumenter får förbjudas av Patent- och marknadsdomstolen. MD har bland annat bedömt följande villkor som oskäliga:

 • Krav på skriftlig uppsägning av avtal
 • Begränsning av konsumentens rätt till skadestånd
 • Krav från företaget att muntliga löften skrivs in i avtalet för att vara giltiga
 • Rätt att höja priset om mervärdeskatten (momsen) höjs, skatt eller annan avgift införs efter avtalets ingående
 • Reservation för framtida prisändringar

Exempel från EU

I ett EU-direktiv ges ytterligare exempel på avtalsvillkor som typiskt sett är oskäliga och därmed otillåtna. Här framgår exempelvis att ett företags villkor kan anses oskäliga om villkoren innebär att företaget:

 • Har rätt att behålla förskottsbetalning vid uppsägning utan att konsumenten ges motsvarande rätt om operatören säger upp avtalet
 • Kräver oproportionerlig ersättning vid utebliven betalning 
 • Ges rätt till godtycklig uppsägning utan att konsumenten har samma rätt
 • Binder konsumenten vid villkor som denne inte haft verklig möjlighet att ta del av, innan avtalet ingicks     
 • Ensidigt får ändra villkoren utan att ange giltigt skäl som anges i avtalet
 • Ensidigt får ändra egenskap hos tjänsten utan att ange giltigt skäl
 • Ges rätt att höja eller fastställa pris vid leveransen utan rätt för konsumenten att frånträda avtalet om priset är för högt
 • Begränsar sin skyldighet att följa löften som representanter för företaget gett konsumenten, till exempel återförsäljare.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om otillåtna villkor.

Otydliga avtalsvillkor

Om ett avtalsvillkor som operatören utformat är otydligt och du och operatören har olika uppfattningar om hur villkoret ska tolkas kan din tolkning ha företräde enligt den så kallade ”oklarhetsregeln”. Oklarhetsregeln innebär att oklarheter i ett avtalsvillkor tolkas på ett sätt som är förmånligast för den av parterna som inte har utformat villkoret. 

Ett oklart avtalsvillkor i ett standardavtal, det vill säga avtal som upprättats i förväg av företaget och som du som konsument inte har kunnat påverka, ska enligt lag tolkas till konsumentens fördel.

Konsumentverket är den myndighet som ska se till att avtalsvillkor mot konsumenter inte är oskäliga.