Översikt

Ett avtal med bindningstid är bindande för båda parter. Operatören får inte ändra priser och villkor annat än i undantagsfall och som konsument är du bunden vid avtalet även om du till exempel flyttar och inte kan använda tjänsten på din nya adress. Observera att det inte finns någon laglig skyldighet för operatörer i Sverige att ingå avtal om tele-, tv- eller bredbandsabonnemang med dig, det är helt upp till operatören att avgöra.

Olika typer av avtal

När du ska köpa produkter och abonnemang kan du göra det på olika sätt. I butik, i ett stånd eller monter, via telefon eller internet, eller vid hemförsäljning. Det är viktigt att tänka på att du vid ett köp alltid ingår ett bindande avtal, och detta avtal kan se lite olika ut beroende på vilket försäljningsställe du använder. 

Det finns däremot inga så kallade formkrav för att ingå avtal om telefoni-, tv- och bredbandsabonnemang. Därför är både muntliga och skriftliga avtal bindande förutsatt att de kan styrkas (bevisas) av ena parten.

 

Anbud och accept

När du får ett erbjudande, ett anbud, av en säljare blir avtalet bindande för båda parter först när både du och säljaren uttryckligen accepterar och bekräftar avtalet.

För att operatören ska kunna styrka att bindande avtal ingåtts ska operatören också kunna bevisa att du uttryckligen har accepterat avtalet. För att du ska kunna styrka att ett bindande avtal ingåtts ska du kunna bevisa att operatören har lämnat en accept - bekräftelse - till dig.

Mer information
Här hittar rättsfall som handlar om anbud och accept samt att bevisa avtal.

Skriftliga avtal

Operatören ansvarar för att informationen vid försäljningstillfället och i avtalet är tydlig och att den följer lag och god sed. En fördel med att ingå skriftliga avtal är att det blir lättare för dig att styrka vad avtalet gäller om du får problem med din operatör.

  • Viktigt! Om du ingår ett skriftligt avtal ansvarar du för att läsa igenom hela avtalet innan du skriver under. Du är bunden av det skriftliga avtalet även om du missförstår det eller inte har läst igenom det finstilta.

Muntliga avtal

Om du ingår ett muntligt avtal är alla löften från säljaren bindande.

 

Det är operatören som måste kunna styrka att det finns ett avtal överhuvudtaget och vad det gäller. Avtal som ingås via telefon kan, för att kunna styrkas, spelas in.

Operatören ansvarar för att information under försäljningssamtalet är tydlig och att den följer lag och god sed. Om det finns en inspelning av samtalet kan du begära att få lyssna på den om du är osäker på vad som sagts.

  • Viktigt! Försök se till att löften som är viktiga för dig spelas in på själva ljudfilen vid telefonförsäljning eller att de skrivs ner av säljaren om du får muntliga löften som inte står med i det skriftliga avtalet.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om muntliga och skriftliga avtal samt orderbekräftelse.

Allmänt tillgänglig information om priser och villkor

Ett företag måste lämna prisinformation på det stället där produkten säljs. Prisinformationen ska innehålla tjänstens pris i kronor, inklusive moms och andra skatter. Om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader ska detta anges särskilt. Prisinformationen ska vara korrekt och tydlig och ska lämnas skriftligt om du inte kan få informationen på något annat likvärdigt sätt.

Behörig person

För att avtalet ska anses bindande måste operatören kunna bevisa att avtalet ingåtts med behörig person, det vill säga abonnenten, eller att fullmakt finns. Säljaren ska därför alltid kontrollera att du är behörig att ingå avtalet genom att fråga om du är abonnent eller har fullmakt att ingå avtal för abonnentens räkning.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om fullmakt.

Avtal med minderårig

I princip är ett avtal med minderårig (under 18 år) ogiltigt då en minderårig har så kallad bristande rättshandlingsförmåga. Men det finns undantag till denna regel. Om avtalet tecknas med förmyndarens samtycke blir avtalet ändå bindande.

Vid vissa kontantköp anses förmyndarens samtycke vara underförstått. Här ska man ta hänsyn till den minderåriges ålder, priset på varan/tjänsten och vilket slag av vara/tjänst det gäller.