Ersättning

Du kan ha rätt till olika typer av ersättning vid fel och avbrott på en tjänst. Du kan ha rätt till prisavdrag och skadestånd för eventuella merkostnader.

 

Prisavdrag

Vid fel eller avbrott på tjänsten som inte beror på dig, har du enligt lag rätt att kräva att operatören gör prisavdrag på fakturan. Prisavdraget ska motsvara kostnaden för den tid som tjänsten inte har fungerat. Tiden räknas från den dag du framförde klagomål till operatören gällande felet. Det är därför viktigt att du klagar så fort du upptäcker ett fel. Det är bäst att göra ett skriftligt klagomål.

 

  • Tips! Om du har avtal om flera olika tjänster från samma operatör och dessa inte fungerar har du rätt att begära prisavdrag för varje tjänst separat.
  • Tänk på: Kontrollera även ditt avtal för att se om avtalsvillkoren eventuellt ger dig rätt till ett högre prisavdrag vid fel på tjänst än vad du har rätt till enligt lag.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om ersättning.

Skadestånd

Förutom prisavdrag kan det, beroende på vad som står i villkoren, bli aktuellt med skadestånd för så kallad direkt skada om operatören orsakat skadan genom vårdslöshet. Detta ska du kunna bevisa. Ny praxis på området kan du läsa mer om här. Allmänna reklamationsnämnden har bedömt att denna typ av abonnemangstjänster faller utanför konsumenttjänstlagens tillämpningsområde och att en sådan ansvarsbegränsning som beskrivs ovan inte är oskälig.