Ersättning

Du kan ha rätt till olika typer av ersättning vid fel och avbrott på en tjänst. Du kan ha rätt till prisavdrag och skadestånd för eventuella merkostnader.

 

Prisavdrag

Vid fel eller avbrott på tjänsten som inte beror på dig, har du enligt lag rätt att kräva att operatören gör prisavdrag på fakturan. Prisavdraget ska motsvara kostnaden för den tid som tjänsten inte har fungerat. Tiden räknas från den dag du framförde klagomål till operatören gällande felet. Det är därför viktigt att du klagar så fort du upptäcker ett fel. Det är bäst att göra ett skriftligt klagomål.

  • Tips! Om du har avtal om flera olika tjänster från samma operatör och dessa inte fungerar har du rätt att begära prisavdrag för varje tjänst separat.
  • Tänk på: Kontrollera även ditt avtal för att se om avtalsvillkoren eventuellt ger dig rätt till ett högre prisavdrag vid fel på tjänst än vad du har rätt till enligt lag.

Skadestånd

All ekonomisk skada omfattas av operatörens skadeståndsskyldighet. Det innebär att operatören inte får begränsa skadeståndsskyldigheten till en viss typ av skada eller ett visst maxbelopp. Om ett sådant villkor förekommer är det därför ogiltigt mot dig som konsument. För att ha rätt till skadestånd måste du kunna styrka dina merkostnader med exempelvis kvitton eller intyg.

Exempel på merkostnader kan vara utgifter såsom återanslutningsavgift till tidigare operatör, vidarekoppling till annan telefon, mobilsamtal vid avbrott på fast telefoni, räkningar betalda på bankkontor vid bredbandsavbrott, samtal till kundtjänst, porto, ersättningsköp, inkomstbortfall (såsom löneavdrag för att du stannar hemma för besök av tekniker) eller annan förlust som har ett naturligt samband med felet.

Vid leveransförsening eller vid fel på tjänsten har du enligt lag rätt att kräva att operatören ersätter dig för dina merkostnader. Detsamma gäller om din tidigare operatör är sen med överlämningen av ditt telefonnummer till en ny operatör, eller om din nya operatör är sen med att sätta igång telefonitjänsten när numret har överlämnats.

Du har inte rätt till skadestånd om:

  • Om du inte kan visa att du har framfört klagomål gällande felet eller förseningen
  • Om du inte kan styrka ekonomisk skada, exempelvis med hjälp av kvitton eller intyg
  • Om din skada är en osannolik följd av felet eller leveransförseningen
  • Om du inte kan visa att du försökt begränsa din skada
  • För personligt lidande (ideell skada eller sveda och värk), såvida du inte kan visa att lidandet beror på ett brottsligt angrepp eller att du drabbats av personskada
  • Om skadeståndet gäller förlust i din näringsverksamhet och det framgår av ditt avtal att sådan förlust inte ersätts
  • Om operatören kan visa att förseningen eller felet beror på hinder utanför dennes och eventuella underleverantörers kontroll med mera (det så kallade kontrollansvaret).

Beräkning av skadestånd

För att beräkna ditt skadestånd ska din ekonomiska situation efter skadan jämföras med hur den skulle ha varit om skadan som leveransförseningen eller felet orsakat inte hade uppstått. Avgörande är också hur din ekonomiska ställning har påverkats av operatörens agerande (en så kallad differensbedömning). För konsumenter rör det sig normalt inte om några större skadeståndsbelopp.

  • Exempel: Om du använder din mobiltelefon på grund av avbrott på din fasta telefon beräknar du merkostnaden för mobilsamtalen genom att ta kostnaden för dessa och jämföra den med vad det skulle ha kostat att ringa samtalen med den fasta telefonen. Mellanskillnaden blir den merkostnad du har rätt att få ersatt.