Nummerflytt

När du ska flytta ditt telefonnummer till en annan operatör är din tidigare operatör skyldig att kostnadsfritt lämna över numret - portera - till din nya operatör även om du har bindnings- och/eller uppsägningstid kvar hos din tidigare operatör.

Möjlighet att behålla ditt telefonnummer

Du har möjlighet att behålla ditt telefonnummer när du flyttar eller byter operatör om din nya operatör medger detta. Det gäller även ditt fasta telefonnummer om du flyttar till ett annat riktnummerområde.

Det finns dock inte någon skyldighet för en ny operatör att ta emot ditt telefonnummer. Denne har även rätt att ta betalt för att ta över ditt nummer.

 

Om du byter operatör inom samma nät behöver det inte flyttas - nummerporteras - rent tekniskt. Men om du byter mellan operatörer som inte använder samma nät sker en flytt av ditt nummer mellan näten - nummerportering. Exempel på fall där nummerportering krävs för att du ska få behålla samma nummer är om du flyttar numret mellan en operatör som levererar telefoni via det traditionella telefonnätet och en operatör som levererar tjänsten via ett fibernät för bredband eller ett nät för kabel-tv. Likaså om du flyttar numret mellan till exempel två olika fibernät sker en nummerportering.

  • Tänk på! Även om din tidigare operatör inte får ta betalt av dig för att lämna över ditt nummer till din nya operatör kan du få betala avgifter till din tidigare operatör om du bryter ett ingånget avtal innan eventuell bindnings- och/eller uppsägningstid har löpt ut. Kontrollera därför alltid med din tidigare operatör om du har bindnings- och/eller uppsägningstid i ditt avtal samt vad det i så fall kostar att bryta avtalet i förtid. Om du vill bryta avtalet i förtid kan du begära att få en slutfaktura baserad på resterande avtalsperiod. Om du får ett löfte om byte utan kostnad bör du se till att få det i skriftlig form.

Byta tjänst eller operatör mellan fasta och mobila nät

Om du byter tjänst eller operatör mellan ett fast och ett mobilt nät har du inte rätt att flytta med dig numret. Om operatören ändå erbjuder dig att flytta numret finns det inga regler som säger hur lång tid det får ta.

Tidsgräns

Vid en nummerportering får det endast ta tre arbetsdagar att lämna över ett telefonnummer från det att den nya operatörens begäran om flytt av nummer kommer in till din tidigare operatör. Det gäller oavsett om du har bindnings- och/eller uppsägningstid kvar. Om du kommit överens med operatören om ett senare datum kan tiden givetvis variera. När numret lämnats över från din tidigare operatör ska din nya operatör koppla in numret inom en arbetsdag.

  • Exempel: Om du beställer nummerflytt på torsdagen, räknas fredagen som dag 1, måndagen och tisdagen som dag 2 och 3, och numret porteras natten till den fjärde dagen - onsdagen.

Om du har bytt från traditionell fast telefoni till IP-telefoni eller mobil hemtelefoni och sedan vill byta tillbaka igen kan du få betala en ny nätanslutningsavgift.

Misslyckad nummerflytt

Om nummerflytten inte har fungerat ska du i första hand kontakta din nya operatör och fråga varför flytten inte har skett. Det kan bero på att den nya operatören inte har skickat in en begäran om nummerflytt till din tidigare operatör eller att problem har uppstått som försvårat nummerflytten. Om något problem uppstått bör din nya operatör ha fått information om orsaken. Du kan också kontakta din tidigare operatör för att höra varför numret inte har flyttats. Gör ett skriftligt klagomål till båda operatörerna om det inte löser sig.

 

Om nummerflytten av något skäl inte kan genomföras behöver du kontakta din tidigare operatör om du fortfarande önskar avsluta abonnemanget helt och hållet hos den operatören. Ditt abonnemang är annars fortfarande aktivt där eftersom de inte stängt abonnemanget då de inväntar att det ska inkomma en begäran om nummerflytt.

Ansvarig myndighet

Post- och telestyrelsen (PTS) ska se till att reglerna om nummerportering (flytt av nummer) följs.

Flytta ett uppsagt nummer

Du har rätt att flytta med ditt nummer till en annan operatör under pågående uppsägningstid, men inte när ditt tidigare abonnemang har avslutats. Då tillfaller numret din tidigare operatör.

  • Viktigt! Säg därför inte upp ditt befintliga avtal innan du har fått klartecken från den nya operatören att du kan flytta med ditt nummer, så att du inte förlorar ditt nummer. Hör med den nya operatören om du kan få ditt nummer överflyttat vid slutet av uppsägningstiden (hos din befintliga operatör) så att du kan undgå att betala till båda operatörerna under uppsägningstiden.

Ett avstängt abonnemang har inte något telefonnummer som kan flyttas (porteras). Därför måste numret återaktiveras hos den operatör som för tillfället har numret för att därefter kunna flyttas. Fråga därför din operatör om detta är möjligt och om du kan få tillbaka numret.

Det händer att numret läggs i så kallad karantän under en period. Detta innebär att ingen ny abonnent tilldelas numret förrän en viss tid har gått sedan numret blev ledigt. Du kan då fråga om du kan återfå ditt tidigare nummer. Operatören får ta ut en avgift för att ge dig ditt nummer tillbaka i dessa fall.

Kontantkort

Om du har kontantkort med din operatör måste kontantkortet vara registrerat för att du ska kunna flytta ditt nummer till en ny operatör.