Myndigheter

Allmänna reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en statlig myndighet. Nämnden fungerar ungefär som en domstol och dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare. Det är konsumenten själv som gör anmälan till ARN.

www.arn.se

Datainspektionen
Datainspektionen är en central förvaltningsmyndighet som ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.

www.datainspektionen.se

Konsument Europa
Konsument Europa ingår i Konsumentverket och finansieras även av EU-kommissionen. Konsument Europa ger dig goda råd när du ska handla över gränserna inom EU samt hjälp om det uppstår problem. Målet är att underlätta för dig som konsument att utnyttja fördelarna med den gemensamma europeiska marknaden.

www.konsumenteuropa.se

Konsumentverket
Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan. Till exempel arbetar Konsumentverket förebyggande för god marknadsföringssed, skäliga avtalsvillkor och säkra produkter.

www.konsumentverket.se

Konsumentvägledare i kommunerna
De flesta kommuner har konsumentvägledare som kan ge råd i enskilda tvister och ärenden. På Konsumentverkets webbplats kan du söka på telefonnummer och e-postadress till konsumentvägledare i kommunerna.

Sök efter konsumentvägledare här.

Kronofogden
Kronofogdemyndighetens roll är att se till att den som har skulder blir behandlad på ett riktigt sätt enligt lagen och att den som ska ha sina pengar får hjälp. Kronofogden ger också råd om hur man ska undvika skuldsättning.

www.kronofogden.se

Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation inkluderar telekommunikationer, IT och radio. PTS arbetar med fyra områden: konsumenternas intressen i centrum, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Till exempel arbetar Post- och telestyrelsen för att tjänsterna ska vara lätta, prisvärda och säkra och att integritetsskyddet ska vara högt.

www.pts.se

Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter och registrering. De utövar också tillsyn i frågor som rör TV-sändningar, beställ-TV, sökbar text-TV och ljudradiosändningar. Beslut tas också i frågor om utgivningsbevis. Myndigheten ansvarar även för att det särskilda beslutsorganet granskningsnämnden för radio och TV kan utföra sina uppgifter.  

www.radioochtv.se

Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Både nu och i framtiden. Eftersom mobiltelefoner och basstationer avger elektromagnetiska fält följer myndigheten utveckling och forskning för mobiltelefoni och dess eventuella hälsorisker.

www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

 

 

© Telekområdgivarna