Lagen om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation handlar bland annat om vilka rättigheter en konsument har vid köp av elektroniska kommunikationstjänster såsom TV-, telefoni- och bredbandstjänster från en operatör och vilka skyldigheter operatören har.

Prisinformation
Operatörer som erbjuder konsumenter elektroniska kommunikationstjänster ska ha sina priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgängliga för konsumenten att ta del av, till exempel på en webbplats.

Specificerad räkning
Operatörer som erbjuder telefonitjänster ska ge sina kunder specificerade telefonräkningar. Det innebär att du har rätt att få en specificerad räkning för till exempel dina samtal med telefonen, dina meddelanden och förbrukad datamängd.
Operatören får ta ut en fakturaavgift för att skicka fakturan i pappersformat.  I avtalsvillkoren måste operatören ange prisskillnaden mellan olika sätt att betala fakturan.

Spärrar
För att du ska kunna kontrollera dina telefonikostnader är operatören skyldig att erbjuda dig olika spärrtjänster. Med en samtalsspärr kan du spärra ditt abonnemang mot att kunna ringa vissa typer av nummer eller mot att kunna skicka mms- eller sms- meddelanden som kostar mer än vanliga sms. Med en kreditspärr kan din anslutning spärras om du överskrider ett av dig på förhand bestämt belopp.

Spärrarna ska vara avgiftsfria och operatören ska upplysa om att dessa spärrar finns när du tecknar ett avtal. Spärren får aldrig hindra dig från att ringa det nationella larmnumret eller andra avgiftsfria nummer. Du har när som helst rätt att tillfälligt avbryta spärren eller ta bort den helt och hållet genom att kontakta operatören eller genom att använda en säkerhetskod för att kunna ringa vissa samtal trots spärren.

Utebliven betalning
Om en konsument inte betalar för sin telefoni eller sitt bredband får tjänsten inte stängas av förrän konsumenten har fått en uppmaning att betala inom en viss tid. Tidsperioden måste vara skälig. Konsumenten ska vid detta tillfälle också få information om att tjänsten kan komma att avbrytas om konsumenten inte betalar. Om konsumenten betalar inom angiven tid får tjänsten inte avbrytas. Men om en konsument betalar för sent upprepande gånger får operatören stänga av tjänsten direkt under förutsättning att operatören meddelar detta till konsumenten omedelbart. Efter att tjänsten har avbrutits ska konsumenten kunna ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal under minst tio dagar.

Avtal
Ett avtal mellan en konsument och en operatör ska exempelvis innehålla uppgifter om hur länge avtalet gäller, villkoren för uppsägning och villkor för ersättning om tjänster inte tillhandahålls enligt avtalet. Läs mer om vad ett skriftligt avtal ska innehålla här. 

Ändra avtal
Om en operatör vill ändra ett avtal med en konsument måste konsumenten få ett meddelande om ändringen minst en månad innan ändringen genomförs. Om konsumenten inte godkänner ändringen har denne rätt att säga upp avtalet utan kostnad eller avgift. Operatören måste meddela konsumenten rättigheten att säga upp avtalet när den informerar om avtalsändringen. Operatören kan aldrig låta bli att meddela ändringar till konsumenten, inte ens om detta skrivs in som förbehåll i avtalet. Post- och telestyrelsen är ansvarig för att se till att lagen följs. 

Du kan läsa mer om lagen om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsens webbplats.

Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) finns att läsa på Riksdagens webbplats.

© Telekområdgivarna