Har jag rätt att häva avtalet vid fel på tjänsten?

Förutsättningar för hävning
Om det är fel på tjänsten och operatören inte åtgärdar felet inom skälig tid från att du framfört ditt klagomål kan du ha rätt att häva avtalet.

En förutsättning för att du ska ha rätt att häva avtalet är att syftet med tjänsten i huvudsak är ”förfelat” och att operatören insett eller borde ha insett detta. Att syftet med tjänsten är förfelat innebär exempelvis att felet är sådant att tjänsten praktiskt taget är oanvändbar eller att resultatet är så dåligt eller avvikande från vad som har avtalats att tjänsten i stort sett inte har något värde för dig.

Frågan om syftet med tjänsten är förfelat ska bedömas utifrån konsumentens synpunkt.  

Följder av hävning
Om avtalet hävs har operatören inte rätt till betalning för bindningstid, uppsägningstid eller annan kostnad för tjänsten. Operatören har däremot rätt att ta betalt för den del av tjänsten du har utnyttjat, så kallat ”nyttoavdrag”.  

Om du häver avtalet har operatören rätt att få tillbaka utrustning, exempelvis ett modem som denne har tillhandahållit, så länge som det kan ske utan olägenhet eller kostnad av betydelse för dig. Om du inte kan återlämna utrustningen ska du i den mån det är skäligt ersätta operatören kostnader för det du inte kan återlämna med högst ett belopp som motsvarar utrustningens värde för dig.  

Operatören kan även bli ersättningsskyldig mot dig.  

Läs om ersättning (under "Fel & ersättning").

Rekommendation
Skicka ett skriftligt klagomål (exempelvis via e-post, brev eller fax) till operatören där du framför att du vill häva avtalet (inte att förväxla med uppsägning) och motivera varför. Kontrollera om förutsättningarna för att häva avtalet är uppfyllda enligt ovan.

Läs om hur du klagar (under "Fel & ersättning").

© Telekområdgivarna